VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Junio de 2019

Cai revistapi temacunataca 5 de agosto-1 de septiembre de 2019 semanapimi yachajushun

Pipash cangunata pactarallapash pandachinman

Diabloca gentecunata imashina umachinataca alimi yachan. Shinaca Jehová Diospa contra tucuchunga ¿imata rurashpata gentecunataca umachin?

Ñucanchi yuyaicunata cambiapashunchi

Ñucanchi causaipica, imashina viñashcamanda, estudiashcamanda o na estudiashcamanda, ima costumbrecunahuan viñashcamandami imatapash alita o nalita rurapanchi. Shinaca ñucanchi nali yuyaicunata, nali munaicunata imashina saquinatami yachajupashun.

Llaquilla cashpa Jehovapi confiapashunchi

Tauca huatacunata llaquilla cashpaca ali saludta charichun, ali sintirichunbash na ayudanllu. Punda tiempopi Jehová Dios paita ali sirvijcunata imashina llaquicunata, problemacunata aguantashpa catichun ayudashcata ricupashunchi.

Llaquicunata aguantachun ayudapashunchi

Lot runagupash, Job runagupash, Noemí huarmigupashmi Jehovata tucui shunguhuan sirvijcuna carca. Paicunaca ashtaca llaquicunata, problemacunatami paicunapa causaipica aguantana tucurca. Paicunamandaca ¿imatata ñucanchicunaca yachajuita ushapanchi?

Pornografiahuanmi Diabloca gentecunata umachin

Pornografiaca nalipachami can. Chaipica tauca gentecunami urmashca. Pornografía nishcata ama ricungapaca ¿imatata rurana capanchi?

Punda escribishca rollotami lii usharirca

1970 huatapica Israel llactapimi punda escribishca rollota asha rupashcata arqueologocunaca tarirca. Cunanbi claro claroguta escaneashpa ricujpica, chai escribishca rollopi imata escribishca cashcata ricui usharirca. Chai escribishcapica ¿imatata nijurca?