Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Shuj shimita parlaj congregacionbi cashpaca espiritualmente shinlli cangapaj esforzarishunchi

Shuj shimita parlaj congregacionbi cashpaca espiritualmente shinlli cangapaj esforzarishunchi

“Can rimashcacunatami ñuca shungupi alichircani”(SALMO 119:11).

CÁNTICO 18, 47

1-3. a) Jehovata sirvijcunaca ¿imapita pundapica preocuparina can? b) Shuj shimita parlaj congregacionbi sirvinajuj huauquipanicunaca ¿imacunapillata preocuparin? ¿Ima tapuicunapita paicunaca pensarina can? (Callari fotota ricupangui).

CUNAN punllacunapica ashtaca testigo de Jehovacunami Bibliapi nishca shinaca, ‘tucui llactacunapi causajcunaman, aillucunaman, shuj rimaita parlajcunaman, shuj shuj gentecunaman’ villachishpa ocupado can (Apocalipsis 14:6). ¿Quiquinbashchu shuj shimita yachajujungui? Huaquingunaca publicadorcuna minishtirijuj llactacunapimi villachingapaj rishca o misionerocuna shina sirvinajun. Cutin shujcunaca paicunapa llactapillatami shuj shimita parlaj congregacionbi tandanajuicunaman ri callarishca.

2 Jehová Diosta sirvijcunaca ñucanchicunapash, ñucanchi familiapash espiritualmente ali cangapami pundapica preocuparina canchi (Mateo 5:3). Shinapash huaquinbica, ashtacata ocupado caimandami shuj ali estudio personalta rurangapaca na tiempota charinchi. Shuj shimita parlaj congregaciongunapi sirvinajuj huauquipanicunacarin shuj cosascunapipashmi preocuparin.

3 Paicunaca shuj mushuj shimita yachajushca jahuapash, Taita  Diospa Shimipi shinlli yuyaicunatapash intindingapami esforzarina can (1 Corintios 2:10). Shinaca, congregacionbi imata yachachijujta na tucuita intindijushpaca ¿imatata rurai ushan? Shuj shimita parlaj congregacionbi sirvinajuj taitamamacunaca ¿imamandata Bibliapi yachachishcacuna huahuacunapa shunguman chayajujta o na chayajujta ali ricuna can?

¿IMAMANDATA ESPIRITUALMENTE CHIRIYAI USHANCHI?

4. ¿Imamandata huaquingunaca espiritualmente shinlli caitaca na ushan? Shuj ejemplomanda parlapai.

4 Bibliapi yachachishcacunata shuj shimipi na tucuita intindi ushashpaca espiritualmente shinlli caitaca na ushashunllu. Shuj ejemplota ricupashun. Jerusalén llactaman Nehemías tigrashpaca chaipi huahuacuna hebreo shimita na parlanajujtami cuenta japirca (Nehemías 13:23, 24, liingui). Chaimandami chai huahuacunaca Taita Diospa Shimitapash na ali intindi ushashpa, Jehová Diosmandapash caruyai callarinajurca (Nehemías 8:2, 8).

5, 6. a) Shuj shimita parlaj congregacionbi sirvinajuj taitamamacunaca ¿imatata cuenta japishca? b) ¿Imamandata shina pasashca?

5 Shuj shimita parlaj congregacionbi sirvinajuj huaquin taitamamacunaca paicunapa huahuacuna espiritualmente shinlli caita ñana ushanajujtami cuenta japishca. Huahuacunaca tandanajuicunapi yachachishcacunata na ali intindi ushashcamandami chaipi yachajushcataca na pactachi ushan. Guillermopa ejemplota ricupashun [1] (cai tema tucuripi notata ricupangui). Paica paipa familiandimi Australia llactamanda América del Surpi sirvingapaj rirca. Paica ninmi: “Bibliapi yachachishcacunaca yuyaiman, shungumanmi chayana can” nishpa (Lucas 24:32).

6 Ñucanchi shimipillata liishpaca, liishca yuyaicunaca ñucanchi shungumanmi chayan. Cutin shuj shimipi liishca yuyaicunaca na ñucanchi shunguman chayanllu. Huaquinbicarin, shuj shimipi na ali parlai ushaimanda, na ali intindimandami shaijushca sintirishpa Jehovata ali sirvishpa catitapash na usharin. Shinaca, shuj shimita parlaj congregacionbi ali sirvishpa catingapaj munashpaca espiritualmentepash shinllimi cana canchi (Mateo 4:4).

ESPIRITUALMENTE SHINLLI CANGAPAMI ESFORZARIRCA

7. Babiloniocunapa costumbrecunata, religionda munai na munai Daniel catichunga ¿imatata babiloniocunaca rurarca?

7 Babiloniocuna Danieltapash paipa amigocunatapash Babilonia llactaman apashpaca munai na munai paicunapa costumbrecunata, religionda catichunmi munarca. Chaimandami babiloniocunaca ‘caldeocunapa rimaita yachachirca’. Ashtahuangarin, Babilonia llactapa shuticunahuanmi paicunataca shutichirca (Daniel 1:3-7). Babiloniocunaca paicunapa ashtahuan importante Bel shuti yanga diosmandami Danieltaca Beltsasar nishpa shutichirca. ¿Imamandashi shina rurashcanga? Danielca Jehová Diostami adoran carca. Shinapash rey Nabucodonosorca paicunapa yanga diosra Jehová Diosmanda ashtahuan yali poderta charishcata pensachunmi shina rurashcanga (Daniel 4:8).

Danielca hebreo shimipi ‘Taita Dios escribichishca shimicunata’ ali estudiashpa catimandami espiritualmente shinlli caita usharca

8. Caru llactapi causajushpapash ¿imashinata Danielca espiritualmente shinlli caita usharca?

8 Babilonia llactapi Daniel causajujpica reypa micujuj mishqui micunata micui nishpami Danielmanga ricuchirca. Shinapash Danielca ‘paipa shungupimi’ yuyarca, reypa micunata micuimanda Taita Dios mandashca leycunataca napacha huashaman saquishachu nishpa (Daniel 1:8). ¿Imamandata Danielca paipa shungupi shina yuyarca? Danielca Hebreo shimipi ‘Taita Dios escribichishca shimicunata’ ali estudiashpa catimandami caru llactapi causashpapash espiritualmente shinlli caita usharca (Daniel 9:2). Casi 70 huatacunata Babilonia  llactapi causajushca jipapash, Danieltaca Daniel nishpami gentecunaca rijsin carca. Daniel shutica hebreo shimipimi can (Daniel 5:13).

9. ¿Imashinata Taita Diospa Shimica Salmo 119ta escribij runagutaca ayudarca?

9 Salmo 119ta escribij runagutaca reypa huasipi sirvijcunami ninanda nalicachishpa rimanajurca. Shinapash paica tucuitami aguantarca. Paica Taita Diospa Shimita yachajuimandami shinlli tucushpa na chaishujcunashna cashcata ricuchirca (Salmo 119:23, 61). Salmo 119ta escribij runaguca Taita Diospa Shimipi yachachishcacunatami paipa shungupi tarpurca (Salmo 119:11, 46, liingui).

ESPIRITUALMENTE SHINLLI CANGAPAJ ESFORZARIPANGUI

10, 11. a) ¿Ima munaihuanda Diospa Shimitaca estudiana capanchi? b) Chai munaita pactachingapaca ¿imatata rurana capanchi? Shuj ejemplomanda parlapai.

10 Trabajohuan, congregacionbi responsabilidadcunahuan ocupado cashpapash, ñucanchi estudio personalta charingapaj, Familiahuan Adorana Tutata rurangapapash tiempota llujchinami canchi (Efesios 5:15, 16, NM). Publicaciongunata ashtacata liina, tandanajuicunapi comentariocunata cungapaj prepararinaca alimi can. Shinapash na chaipilla saquirinachu canchi. Ñucanchicunaca Taita Diospa Shimi ñucanchi shunguman chayashpa ñucanchi feta shinlliyachichunmi munana canchi.

11 Chai munaita pactachingapaca ¿imatata rurana canchi? Bibliata estudiajushpaca shujcunata imashina ayudanatalla pensarinapa randica, ñucanchillata imapi ayudata minishtijushcatami pensarina canchi (Filipenses 1:9, 10). Villachingapaj, tandanajuicunapa o discursota cungapaj prepararijushpaca, shujcunata imashina ayudanata yaipi charishpami ñucanchipica na pensarinchi. Chaita ali intindingapaca shuj ejemplota ricupashun. Micunata yanushpa trabajajcunaca siempremi micunataca malin. Chai jipami gentecunamanga yalichi callarin. Shinapash ¿malishca micunahuanlla causaita ushanmanllu? Na. Sano causangapaj munashpaca, paipash micungapami micunata yanushpa catina can. Ñucanchicunapash, espiritualmente shinlli cangapaj munashpaca Bibliatami estudiashpa catina canchi. Chaita rurashpami ñucanchillata ayudarita ushashun.

12, 13. ¿Imamandata huaquingunaca nin, huahuamandapacha parlashca shimipi Bibliata yachajunami ali can nishpa?

12 Shuj shimita parlaj congregacionbi sirvinajuj ashtaca huauquicunaca nishcami, ‘huahuamandapacha rimashca shimipi’ Bibliata estudiashpa catinaca alipachami can nishpa (Hechos 2:8). Huaquin misionerocunapash nishcami, shuj llactapi ali sirvishpa catingapaca tandanajuicunapi uyashcahuanllaca na saquirinachu canchi nishpa.

13 Alan shuti huauquica, ñami casi 8 huatacunata persa shimita yachajujun. Paica ninmi: “Persa shimipi tandanajuicunata prepararijushpaca chai shimita ashtahuan ali yachajunatalla, ashtahuan ali intindinatallami pensarini. Chaimandami ñuca liijushca informacionga na ñuca shunguman chayan. Shina cajpimi ñucaca, huahuamandapacha parlashca shimipi Bibliatapash, shuj publicaciongunatapash yachajungapaj tiempota siempre llujchini” nishpa.

 QUIQUINBA HUAHUACUNAPA SHUNGUMAN CHAYAPANGUI

14. Taitamamacunaca ¿imatata ali ricuriana can? ¿Imamanda shina ricuriana can?

14 Jesusta catij taitamacunaca Bibliapi yachachishcacuna huahuacunapa yuyaiman, shunguman chayachunmi ali ricuriana can. Sergio shinallata paipa huarmi Murielpa ejemplota ricupashun. Paicunaca shuj shimita parlaj congregacionbimi quimsa huata yalita sirvinajurca. Sergiopa churica 17 huatacunatami charirca. Sergiopa churica villachingapaj llujshishpapash, tandanajuicunaman rishpapash ñana cushilla rijurcachu. Sergiopa huarmi Murielca ninmi: “Ñuca churica huahuamandapachami francés shimita parlashpa viñarca. Paica francespi villachinataca ninandami alicachin carca. Shinapash shuj shimipi villachingapaj llujshinataca nimamanda na alicachinllu carca” nishpa. Sergioca ninmi: “Ñuca churigu espiritualmente ñana ñaupaman catijujta cuenta japishpami punda congregacionmanllata tigrarcanchi” nishpa.

Bibliapi yachachishcacuna quiquinba huahuacunapa shunguman chayajujta o na chayajujtaca ricurianami capangui. (Párrafo 14, 15ta ricupangui).

15. a) Huahuacuna ashtahuan ali intindij shimita parlaj congregacionman cambiarinata o na cambiarinata yachangapaca ¿imatata taitamamacunaca ricuna can? b) Deuteronomio 6:5-7pi shimicunaca ¿imashinata taitamamacunataca ayudan?

15 Huahuacuna ashtahuan ali intindij shimita parlaj congregacionman tigranata o na tigranata yachangapaca ¿imatata taitamamacunaca ricuna can? Pundapica pensarinami can, huahuacunaman Jehovata juyanata yachachingapapash shuj shimita yachachingapapash tiempota, animota charishunllu nishpa. Chai jipaca, villachinata, tandanajuicunaman rinata o shuj shimita parlaj congregacionbi sirvinata huahuacuna alicachijta o na alicachinajujtami ricuna can. Chai ishcai yuyaicunapi aliguta pensarishpami  taitamamacunaca huahuacuna ashtahuan ali intindinajuj shimita parlaj congregacionman tigranata o na tigranata ricuita ushan. Huahuacuna espiritualmente shinlli cajta ricushpami, taitamamacunaca shuj shimita parlaj congregacionman cutin tigraita ushanga (Deuteronomio 6:5-7, liingui).

16, 17. Huahuacunaman Jehovamanda yachachingapaca ¿imatata huaquin taitamamacunaca rurashca?

16 Huaquin taitamamacunaca shuj shimita parlaj congregacionba o grupopa tandanajuicunaman rishpapash, huahuacuna parlashca shimipimi Jehová Diosmanda yachachin. Carlos huauquipa ejemplota ricupashun. Paica quimsa ushigucunatami charin. Mayorca 13tami charin, ultimoca 9tami charin. Chai familiaca lingala nishca shimita parlaj congregacionmanmi rin. Carlosca ninmi: “Paicunaman Bibliata yachachijushpa, Familiahuan Adorana Tutata rurajushpaca ñucanchi parlashca shimipimi yachachinchi. Shinallata, shuj shimita yachajuna munaihuan yachajuchunmi, huaquin pugllaicunata rurashpa, villachingapaj o tandanajuicunapa prepararijushpaca lingala shimipi ruranchi” nishpa.

Shuj shimita parlaj congregacionbi cashpaca chai shimita yachajungapapash, tandanajuicunapi participangapapash esforzaripangui. (Párrafo 16, 17ta ricupangui).

17 Kevin huauquipash ishcai ushicunatami charin. Shujca 8 huatacunata, chaishujca 5 huatacunatami charin. Chai huahuacunaca shuj shimita parlaj congregacionbi tandanajuicunapi imata nijujtaca na tucuita intindinllu. Chaimandami Carlosca ushicunaman Bibliata yachachingapaca ashtaca esforzarin. Carlosca ninmi: “Ñuca huarmigupash, ñucapash cada unomi huahuacunamanga francés shimipi Bibliataca yachachinchi. Francestami huahuacunaca ali intindin. Shinallata francés shimita parlaj congregacionman quillapi shuj viajegullapash  ringapami esforzarinchi. Vacación rishpapash, ñucanchi parlashca shimipi tiaj jatun tandanajuiman ringapami esforzarinchi” nin.

18. a) Romanos 15:1, 2pi shimicunaca ¿imashinata taitamamacunataca shuj ali decisionda agllachun ayudan? b) Huaquin taitamamacunaca ¿imatata nin? (Tucuri notata ricupangui).

18 Cada taitamamacunami huahuacunapa ima ali cajta ricushpa, espiritualmente shinlli cachun ima ayudajta ricushpa decisiondaca agllana can (Gálatas 6:5). [2] (Cai tema tucuripi notata ricupangui). Murielca ninmi: “Ñucapash ñuca cusapash shuj shimita parlaj congregacionbi sirvishpa catingapaj munashpapash, ñucanchi churigu Jehovata juyashpa catichun munashpami shuj shimita parlaj congregacionmanda rircanchi” nishpa (Romanos 15:1, 2, liingui). Cunanbica Sergioca ninmi, shuj shimita parlaj congregacionmanda rishpaca ali decisiondami agllashcanchi nishpa. Ashtahuangarin ninmi: “Francés shimita parlaj congregacionman tigrashca punllamandami ñucanchi churica espiritualmente ashtahuan shinlli tucushpa bautizarirca. Cunanbica precursor regularmi can. Ashtahuangarin, shuj shimita parlaj congregacionman tigranatapashmi pensarijun” nishpa.

TAITA DIOSPA SHIMI ÑUCANCHI SHUNGUMAN CHAYACHUNMI SAQUINA CANCHI

19, 20. ¿Imashinata Taita Diospa Shimita tucui shunguhuan alicachishcata ricuchi ushapanchi?

19 Jehová Diosca tucuilla gentecunatami juyan. Paica ‘tucui’ gentecuna Bibliapi yachachishcacunata ali intindichun munashpami Bibliataca ashtaca ashtaca shimicunapi tiachun saquishca (1 Timoteo 2:4). Jehová Diosca alimi yachan, ñucanchi ashtahuan ali intindishca shimipi Bibliata liishpa espiritualmente shinlli cai ushajta.

20 Espiritualmente shinlli cangapaca tucuicunami ashtacata esforzarina canchi. Ñucanchi ashtahuan ali intindishca shimipi Bibliata siempre estudiashpallami ñucanchipash, ñucanchi familiapash espiritualmente shinlli caita ushashun, Taita Diospa Shimita tucui shunguhuan alicachishcatapash ricuchishun (Salmo 119:11).

^ [1] (párrafo 5) Shuticunata cambiashcanchimi.

^ [2] (párrafo 18) Bibliapa maijan textocuna quiquinba familiata ayudanata yachangapaj munashpaca “La crianza de los hijos en un país extranjero: desafíos y galardones” nishca temata La Atalaya del 15 de octubre de 2002 revistapi ricupangui.