Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Villajun revista (tandanajuipi yachajungapaj)  |  Mayo de 2016

 CALLARI TEMA

Huañui tiajpica ninandami llaquirinchi

Huañui tiajpica ninandami llaquirinchi

Susanapa taita carro choquepi huañujpimi paitaca nirca:

“Ama huacaichu, Taita Diosmi ima ali cajtaca ali yachan” nishpa.

Ayudangapaj munashpami shuj amigaca shina nirca. Shinapash Susanaca ashtacatami paipa taitataca juyarca. Chaimandami ninanda llaquirishpa cutin cutin pensarca: “Huañunaca maitashi ali canga” nishpa. Ashtaca huatacuna jipapash ninanda llaquirishca caimandami chai amiga ima nishcataca shuj libropi escribirca.

Imashinami ricunchi, shuj juyashca familia o rijsi huañujpica unaicamanmi llaquilla canchi. Chaimandami Bibliapica nin: ‘Huañuica fiñanmi’ nishpa (1 Corintios 15:26). Cungashcapimi shuj rijsi o shuj familiaca huañun. Huañuimandaca pipash na salvarita ushanchichu. Chaimandami huañui tiajpi o huañui tiashca jipaca imata ruraitapash na atinanchi.

Huaquinbica nachu pensaripashcangui: “Huañui tiajpica ¿ima horacamanshi ali sintirita ushasha? Aguantangapaca ¿imatata rurana cani? Llaquilla cajcunataca ¿imashinata ayudasha? Ñucanchi huañushca familiaca ¿ima esperanzatapash charinllu?” nishpa.