Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

¿Yachaparcanguichu?

¿Yachaparcanguichu?

¿Imamandata Taita Diospa huasipi animalcunata jatujcunataca “shuhuacuna” nirca?

MATEO 21:12, 13pica ninmi: ‘Jesusca Taita Diospa huasiman yaicushpami, jatujcunatapash, randijcunatapash llujchishpa calpachirca. Culquicunata randishpa jatushpa tiajcunapa mezacunatapash, palomacunata jatujcunatapash urmachishpami saquirca. Shinallata Jesusca nircami: “Escribishcapica nijunmi: ‘Ñuca huasiguca, ñucata mañana huasigu ni tucushcami canga’ nijunmi. Ashtahuangarin cangunaca, shuhuacuna pacajuj utujutashnami rurashcanguichi”’ nishpa.

Huaquin librocunapica ninmi, Diospa huasipica yapata valichishpami jatunajurca nishpa. Pobrecunapash sacrificiocunata cuchunmi, palomagucunaca baratopacha carca. Shinapash, punda tiempo judío librocunapica ninmi, apostolcunapa punllacunapica ishcai palomagucunatami shuj oro denariopa jatun carca. Chai culquica valishcapachami carca. 25 punllacunata alipacha trabajashpami shuj oro denariotaca ganai ushan carca. Chaimi pobre gentecunaca, ishcai palomagutallapash na randi ushanajurca nishpa (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8). Chaita ricushpami judiocunata yachachij Simeón ben Gamaliel shuti runaca, ashtacata culirashpa mandarca, judiocunaca huaquin sacrificiocunatallami rurana can nishpa. Chaimi palomagucunapa precioca ñapash bajarirca.

Imashinami ricupanchi, Taita Diospa huasipi yapata valichishpa, ansiarishpa jatunajujpimi, Jesusca “shuhuacunanirca.