Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Junio de 2017

Cai revistami 31 de julio semanamanda 27 de agosto de 2017 semanacaman yachajuna temacunata charin.

Llaquicunapi cajpica Jehová Diosmi tucuipi cushichin

Cazarashca causaipipash, familiapipash ¿ima llaquicunata tiaita ushan? Problemacunata charishpaca ¿imatata rurana capanchi Jehová Dios cushichichun?

Jehová Diospa carashcacunataca tucui shunguhuanmi alicachina capanchi

¿Jehová Diospa ima carashcacunatata shuj ninan valishca orotashna alicachina capanchi? Chaipaca ¿imatata rurana capanchi?

¿Imatata yaria causana capanchi?

¿Imata tucui gentecunapallata importante can? ¿Imamandata ima importante cashcataca yachana capani?

Jehová Dios mandachun apoyapashunchi

¿Imamandata Jehová Dioslla tucuita mandana derechota charishcata ricuchinaca quiquinbapash ali can?

¿Yachaparcanguichu?

¿Imamandata Taita Diospa huasipi animalcunata jatujcunataca “shuhuacuna” nirca?

Problemacunata arreglashpa shujcunahuan ali llevarinata mascapashunchi

Gentecunaca tucuicunahuan ali llevarishpa tranquilo causanatami minishtin. Shinapash huaquinbica jariyashca caimanda, na seguro sintirimandami shina causaitaca na ushan. Ama chashna cangapaca ¿imatata rurai ushapani?