Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

‘Escribijpa tintata’ charijuj runaca Jesustami ricuchijun. Paimi salvarina gentecunamanga shuj señalta churanshna agllanga.

Gentecunaca tapunmi

Gentecunaca tapunmi

Ezequielca shuj muscuipishnami escribijpa tintata charijuj runata, macanajunata charij 6 runacunatapash ricurca. Chaicunaca ¿picunatata ricuchin?

Chaicunaca jahua pachapi tiaj ejercitotami ricuchin. Chaicunami ñaupa punllacunapica Jerusalenda tucuchinapi ayudarca, shamuj punllacunapipash Diablo mandajuj mundota Armagedonbi tucuchinapimi ayudanga. Cai yuyaica mushuj entendimientomi can. Shinapash ¿imamandata cambiana minishtirirca?

Jerusalén llactaca Jesús shamungapaj 607 huatacuna faltajpimi tucuchi tucurca. Shinapash nara tucuchi tucujpillatami Jehová Diosca shuj muscuipishna Ezequielmanga Jerusalén ima tucunata ricuchirca. Ezequielca ¿imatata muscuipishna ricurca? Paica gentecuna nalicunata ruranajujtami ricurca. Chai jipaca ‘tucuchingapaj macanajunata’ charij 6 runacunatami ricurca. Shinallata lino churajunata churajushca runaca ‘escribijpa tintata’ charijujtami ricurca (Ezequiel 8:6-12; 9:2, 3). ‘Escribijpa tintata’ charijuj runatami Jehová Diosca nirca: “Jerusalén pueblo chaupita yalishpa, chaipi causajcuna tucui millanayaicunata rurashcamanda, huacashpa ninanda caparinajuj gentecunapaj frentepi, shuj ricuchinata churagri” nishpa. Cutin, macanajunata charinajuj 6 runacunataca mandarcami, frentepi ricuchinata o señalta na charijcunataca huañuchichun (Ezequiel 9:4-7). Shinaca Ezequielpa muscuipishna ricushcamandaca ¿imatata yachajunchi? ‘Escribijpa tintata’ charijuj runaca ¿pita can?

Muscuipishna ricushca profeciataca Jesús shamungapaj 612 huatacuna faltajuj punllacunapimi Ezequielca escribirca. Escribishca punllacunamanda 5 huatacuna jipami cai profeciaca pundapica pactarirca. Chai profeciapi nishca shinaca, babiloniocuna rishpa Jerusalenda tucuchichunmi Jehová Diosca saquirca. Shinami paica babiloniocunata utilizashpa paita na cazuj llactataca llaquichirca (Jeremías 25:9, 15-18). Shinapash Jerusalenbi nali cosascunata ricushpa llaquirijuj ali judiocunaca ¿imata tucurca? Jehová Diosca paicuna salvarichunmi ayudarca.

 Muscuipishna ricushca profeciapica Ezequielca na pimanbash paipa maquihuanbacha shuj señalta churarcachu. Jerusalenda tucuchinapipash na ayudarcachu. Ashtahuangarin, angelcunami Jerusalenda imashina tucuchinataca ricunajurca. Shinaca, muscuipishna ricushca profeciaca jahua cielopi ima pasajtami ricuchijun. Jehová Diosmi paipa angelcunataca mandarca, na cazuj judiocunata imashina tucuchinata ricuriachun, ali judiocuna salvarinata ricuriachunbash. *

Muscuipishna ricushca Ezequielpa profeciaca jipamanbashmi pactaringa. ¿Imashina, ima horata pactaringa? Ñaupa huata publicaciongunapica ninmi carca, ‘escribijpa tintata’ charijuj runaca cai Alpapi causanajuj ungidocunatami ricuchijun nishpa. Shinallata ninmi carca, villachijpi uyashpa chasquijcunami frentepi señalta charijcunashna can nishpa. Shinapash chai entendimientota cambianaca minishtirishcami can. ¿Imamandata minishtirishca can? Chairallami Mateo 25:31-33manda yachajurcanchi. Chaipica nijurcami, Jesusmi Ninan Manllanai Llaqui Punllacuna callarishca punllacunapi gentecunata juzganga nishpa. Chai punllacunapimi Jesusca picuna llamagucunashna cashcata, picuna chivocunashna cashcataca ricunga. Llamagucunashna gentecunaca salvaringami, cutin chivoshna gentecunaca tucuchi tucungami.

Shinaca muscuipishna ricushca Ezequielpa profeciamandaca ¿imatata yachajunchi? Picha yuyaicunata ricupashun:

  1.  Jerusalén nara tucuchi tucujpillatami Jehová Diosca Ezequieltapash, Isaiastapash, Jeremiastapash mandarca ima tucunata gentecunaman villachigrichun. Cunan punllacunapica, Ninan Manllanai Llaqui Punllacuna nara callarijpillatami Jehová Diosca paipa sirvijcunata yachachichun, shuj gentecunatapash advirtichun huaquin ungidocunata agllashca. ‘Sirvijcuna’ nishcacunapashmi gentecunataca advirtinajun (Mateo 24:45-47).

  2.  Ezequielca salvarina gentecunamanga na imapash señalta churarcachu. Cunan punllacunapi Jehovata sirvijcunapash na pimanbash shuj señalta churanllu. Jehovata sirvijcunaca gentecunaman villachitalla, shamuj punllacunapi ima pasanatallami villan. Paicunaca angelcunapa ayudahuanmi mundo enteropi chai ruraitaca pactachi ushan (Apocalipsis 14:6).

  3.  Ezequielpa punllacunapi salvarishca gentecunaca ciertopacha ricurij señaltaca na frentepi charircachu. Cunanbipash, Ninan Manllanai Llaqui Punllacunamanda salvarishcacunaca ciertopacha ricurij señaltaca na frentepi charingachu. Shinaca salvaringapaj munashpaca ¿imatata gentecunaca cunanbillata rurana can? Ali villaicunata uyashpaca Jesuspa ejemplota catina, Jehovaman mingarina, ali villaicunata villachishpa Jesushuan mandangapaj rinacunata apoyanami can (Mateo 25:35-40). Ninan Manllanai Llaqui Punllacuna callarishca punllacunapimi paicunaca salvaringapaj frentepi señalta chasquinga agllai tucushca canga.

  4.  ‘Escribijpa tintata’ charijuj runaca Jesustami ricuchijun. Jesusmi Ninan Manllanai Llaqui Punllacunapica picuna llamagucunashna cashcata juzgashpa paicunapa frentepica shuj señalta churanshna agllanga. Chaipimi ashtaca gentecuna nishcacunaca cai Alpapi para siempre causana oportunidadta charinga (Mateo 25:34, 46). *

  5.  Cunan punllacunapica macanajunata charij 6 runacunaca, Jesús ñaupaman pushajuj jahua cielopi ejercitotami ricuchijun. Paicunaca ñallami nali gentecunata tucuchishpa, tucuilla nali ruraicunatapash tucuchinga (Ezequiel 10:2, 6, 7; Apocalipsis 19:11-21).

Cai picha yuyaicunami Jehovata adoraj gentecunata Jehová Dios salvanata confiachun ayudan (2 Pedro 2:9; 3:9 NM). Ashtahuangarin, villachina minishtirishcapacha cashcata yarichunmi ayudan. Tucuri punlla nara chayamujpillatami gentecunaca shamuj punllacunapi ima pasanataca uyana can (Mateo 24:14).

^ par. 6 Recab shuti runapa miraicuna, Ébed-mélec, Jeremiaspa secretario Barucpashmi salvarirca (Jeremías 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Paicunaca, ciertopacha frentepi ricurij señaltaca na charircachu. Paicunapa frentepi señalta chasquishca nishpaca, salvaringapaj agllaitucushcatami shina nin.

^ par. 12 Tucuipi cazuj ungidocunaca salvaringapaj señaltaca na minishtinllu. Paicunaca huañushpa, o Ninan Manllanai Llaqui Punllacuna callaringapaj ashalla faltajuj punllacunapimi ultimota sellai tucunga (Apocalipsis 7:1, 3).