Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Julio de 2016 | Bibliaca ¿imashinata cunangaman tiashpa catishca?

Bibliata tucuchingapaj munajpipash Bibliapa yuyaicunaca na cambiashcachu. Shinaca cunagaman Biblia tiashpa catishcata yachashpaca ¿imamandata Bibliaca shuj alipacha libro can?

CALLARI TEMA

¿Imashinata Bibliaca cunangaman tiashpa catishca?

Bibliaca shuj librocunatapash yalimi ashtaca huatacunatami ashtaca gentecunapa crishcacunata cambiashca. Shinapash ¿cai libropica confianata ushanchichu?

CALLARI TEMA

Tucurinalla materialcunapi escribishca cashpapash Bibliaca na tucurircachu

Bibliata escribij Bibliata copiaj runacunaca papirota,pergaminota utilizan carca. Bibliapa punda escribishca capiacunaca ¿imashinata cunangaman tiashpa catishca?

CALLARI TEMA

Tucuchingapaj munajpipash Bibliaca tiashpa catircami

Ashtaca politicocuna, curacuna, pastorcunaca gentecuna Bibliata charichun, rurachun o traducichunga na saquijpipash, Bibliaca tiashpa catishcami.

CALLARI TEMA

Panda yuyaicuna churangapaj munajpipash Bibliapi yuyaicunaca na cambiarcachu

Huaquin nali gentecunami panda yuyaicunata Bibliapica churangapaj munashca. Shinapash ¿imashinata chai panda yuyaicunata tarishca?

CALLARI TEMA

¿Imamandata Bibliaca tiashpa catishca?

Bibliaca ¿imamandata shuj ali libro can?

Shuj cosascunapa randica Diospa Reinota pundapi churashunchi

Jesusca imatapash ansiarishpa na munanachu canguichi nishpami yachachirca.

¿Imamandata rijchariashna causana canchi?

Cuidadota na charijpica quimsa cosascunami pandachita ushan.

Jehová Dios llaquishpa jahuan jahuan carashcamandaca agradicinami canchi

¿Imashinata Taita Diosca ñucanchicunata llaquishpa jahuan jahuan carashcata ricuchishca?

Taita Dios llaquishpa jahuan jahuan carashca ali villaicunataca villachishunchi

¿Imamandata ninchi, Reinomanda ali villaicunaca Taita Dios llaquishpa jahuan jahuan carashcatami ricuchin nishpa?

¿Imatata chimbapurai ushapangui?

Ashtaca religiongunami Jesusta catinchi nishpapash paicunapura shuj shuj yuyaicunata charin, shuj shuj yuyaicunata yachachin. ¿Imashinata maijan ciertota nijujtaca yachai ushanchi?

¿Imatata Bibliapica nin?

¿Taita Diosca gentecuna paipaman quimirichunga religiondachu utilizan?