Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Imata ruranata agllai ushana bendiciondaca agradicinami canchi

Imata ruranata agllai ushana bendiciondaca agradicinami canchi

“Jehovapa espirituhuan causajpica huatashcashna cashcamandaca cacharichi tucungami” (2 CORINTIOS 3:17, NM).

CÁNTICO 31, 32

1, 2. a) Gentecunaca ¿ima shican shican yuyaicunatata charin? b) Gentecuna shican shican yuyaicunata charijpipash ¿imatata Bibliaca yachachin? c) ¿Ima tapuicunatata cai temapica yachajupashun?

SHUJ huarmiguca paipa rijsitaca nircami: “Pensarijungapaca na munanichu, mejor ñuca imata rurana cashcata nihuai” nishpa. Taita Diosca gentecunallata imata ruranata agllai ushachunmi rurarca. Shinapash chai huarmiguca paillata imata ruranata agllangapaca na munarcachu (“¿Imatata nisha nin?” nishca recuadrota ricupangui). Cutin quiquinga ¿imatata alicachipangui? ¿Quiquinllata imatapash decidinata o shujcuna quiquinmanda decidichunllu munapangui? Cada uno imata ruranata agllai ushanamandaca ¿imatata pensapangui?

2 Huaquin gentecunaca ninmi: “Ñucanchillata imata ruranataca na agllai ushanchichu. Ñucanchi imata ruranataca ñami Taita Diosllata decidishca” nishpa. Cutin shuj gentecunaca ninmi: “Ñucanchillata tucuipi decidi ushashpallami imata ruranataca agllai ushanchiman nishpa (“¿Imatata nisha nin?” nishca recuadrota ricupangui). Shinapash Bibliapica yachachinmi, Taita Diosca gentecunallata imata ruranata ali agllai ushachunmi rurarca nishpa (Josué 24:15, liingui). Bibliapica cai tapuicunatapashmi yachajui ushanchi: “¿Gentecunaca tucuipichu imata ruranata agllai ushanchi? Imata ruranata agllai ushashcamandaca ¿ima  decisiongunatata agllana canchi? ¿Imashinata ñucanchi decisiongunahuanga Jehová Diosta juyashcata ricuchi ushanchi? ¿Imashinata shujcunapa decisiongunata respetashcata ricuchi ushanchi? Chai tapuicunataca cai temapimi yachajupashun.

JEHOVÁ DIOSMANDA JESUSMANDACA ¿IMATATA YACHAJUNCHI?

3. Tucuita decidi ushashpapash ¿imashinata Jehová Diosca shujcunata tratan?

3 Jehová Diosllami tucuita decidita ushan. Shinapash ¿imashinata shujcunataca tratan? ¿Imatata paipa ejemplomandaca yachajuita ushanchi? Bibliapi shuj ejemplota ricupashun. Jehová Diosca ‘paipalla gentecuna’ cachunmi israelitacunata agllarca (Deuteronomio 7:6-8). Shinapash ¿imamandata Jehová Diosca israelitacunata agllarca? Jehová Diosca paipa ali amigo Abrahanman imata nishcata pactachingapami israelitacunataca agllarca (Génesis 22:15-18). Ashtahuangarin, imata ruranata tucuipi decidi ushashpapash Jehová Diosca siempremi juyaihuan, ima ali cajta ricushpa tratan. Shuj ejemplota ricupashun. Israelitacuna na cazujpica paicunata llaquichishpapash juyaihuan, maicamanlla llaquichinata ricushpami tratan carca. Cutin israelitacuna tucui shunguhuan arripintirijpica paicunata juyashpa, llaquishpami tratan carca. Chaimandami Bibliapica Jehová Diosca nin: “Ñucami, paicuna na cazushpa nalita rurashcataca alichisha. Tucui juyaihuanmi juyasha. Ñuca paicunahuan fiñarishcapash anchurishcamandami, chashna rurasha” nishpa (Oseas 14:4). Imashinami ricupanchi, Jehová Diosca tucuita decidi ushashpapash siempremi shujcunata ayudangapaj munan. Chai ali ejemplotami ñucanchicunapash catina canchi.

Jahua cielopi cashpaca tucuipimi Jesusca Jehová Diosta cazurca. Chaimandami Diablopash shuj angelcunapash Jehovata na cazujpica paicunapa ladoca na tucurca

4, 5. a) Imata ruranata paillata agllai ushachunga ¿pitata Jehová Diosca pundapica rurarca? b) Imata ruranata agllai ushashcamandaca ¿imatata Jesusca rurarca? c) ¿Imatata cada uno tapurina capanchi?

4 Angelcunata, gentecunata Jehová Dios rurashpaca paicunallata imata ruranata agllai ushachunmi rurarca. Pundapica paipa Churi Jesustami Jehová Diosca rurarca. Jesustaca paiman rijchatami rurarca. Chaimandami Jesuspash imata ruranata agllai ushana carca (Colosenses 1:15). Shinaca ¿imatata Jesusca rurarca? Ishcai ejemplocunata ricupashun. Jahua cielopi cashpaca tucuipimi Jesusca Jehová Diosta cazurca. Chaimandami Diablopash shuj angelcunapash Jehovata na cazujpica paicunapa ladoca na tucurca. Cutin cai Alpapi cashpaca Diablopa tentaciongunapi na urmanatami agllarca (Mateo 4:10). Huañungapaj ña ashalla faltajujpipash, paipa Taitapa munaita pactachingapaj munashpami Jesusca cashna nirca: “Ñuca Taitalla, jayajta ufianshna cai llaquita na apachun munashpaca, yalichihuai. Ashtahuangarin ama ñuca munashcata rurapaichu, cambaj munaita pactachipai” nishpa (Lucas 22:42). Shinaca ¿ñucanchipash Jesuspa ejemplota catishpa Jehová Diosta alicachinata, paipa munaita pactachinata agllai ushanchichu?

5 Jehová Diosca gentecunatapashmi paiman rijchajta rurashca. Chaimandami ñucanchipash Jesuspa ejemplota cati ushanchi (Génesis 1:26). Shinapash Jehová Dios cuenda tucuita deciditaca na ushanchichu. Bibliapica yachachinmi, Jehová Diosca ñami huaquin decisiongunata agllashca, chai decisiongunata respetachunmi munan nishpa. Shuj ejemplota ricupashun. Jehová Diosca mandashcami, familia ucupica huarmicunaca cusata respetashpa cazunami can, cutin huahuacunaca taitamamacunata cazunami can nishpa (Efesios 5:22; 6:1). Chaimandami cada uno  tapurina canchi: Imata ruranata agllai ushashpapash ¿Jehová Dios mandashcataca cazujunichu? nishpa. Jehová Diosta cazushpallami shamuj punllacunapica causaita ushashun.

IMATA RURANATA AGLLAI USHASHCAMANDACA ¿IMATATA RURARCA?

6. ¿Imamandata na tucuita decidi ushanaca ñucanchipallata ali can? Shuj ejemplomanda parlapai.

6 Na tucuita decidi ushashpapash ¿imata ruranataca agllai ushanchichu? Ari, ushanchimi. Shinapash ¿imamandata chaita nita ushapanchi? Shuj ejemplota ricupashun. Shuj carulla llactaman rinajushpaca carrota manejashpa panata rinajushcanchiman. Pensaripai, panapi semaforocuna, señalcuna na tiajpi, cada uno paipa munashcata decidishpa maitapash manejashpa rinalla cajpica ¿chai panapica tranquilo manejashpa rinajunchimanllu? Na. Imashinami cai ejemplopi ricupanchi, panapi semaforocuna, señalcunaca minishtirishcapachami can. Chaicunami ñucanchicunataca tranquilo sintirichun ayudan. Jehová Diospash ñucanchipallata ali cana cajpimi, ñucanchicunataca na tucuipi decidichun saquishca. Shinaca chaita ashtahuan ali intindingapaca Bibliapi huaquin ejemplocunata ricupashun.

7. a) Adandapash ¿imashinata Jehová Diosca rurarca? Cutin animalcunataca ¿imashinata rurarca? b) Imata ruranata agllai ushaimandaca ¿imatata Adanga rurarca?

7 Adanda Jehová Dios rurashpaca Adanbash angelcunashnallata imata ruranata agllai ushachunmi rurarca. Cutin animalcunata rurashpaca paicunallata imata ruranata agllai ushachunga na rurarcachu. Shinaca imata ruranata agllai ushaimandaca ¿imatata Adanga rurarca? Jehová Diosca tucuilla animalcunata ‘Adán ricushpa shutita churachunmi apamurca’. Chaimandami Adanga cushijushpa tucuilla animalcunata aliguta ricushpa shutita churarca. Animalcunaman shutita Adán churajpica Jehová Diosca Adanba decisionda respetarcami. Chaimandami Bibliapi nishca shinaca, ‘tucui animalcunaca chai shutihuanllata quedarca’ (Génesis 2:19).

8. Adanga imata ruranata agllai ushashpapash ¿imatata rurarca? Chaimanda ¿imata pasashca?

8 Jehová Diosca tucuilla Alpata shuj paraisota rurachun munashpami Adandaca cashna nirca: “Huacharishpa ninanda mirashpa, ashtacacunapacha tucushpa, cai pachapi jundanguichi. Cai pachapi imalla tiajcunata cazuchinguichi. Shinallata mama cuchapi causaj pijicunata, jahuata rij alasyu animalcunata, alpapi causaj tucuilla animalcunatapash mandanguichi” nishpa (Génesis 1:28). Shinapash Adanga na micunachu canguichi nishca quirumanda japishpami, Jehová Diosta na cazushpa micurca. Imata ruranata agllai ushashpapash Adanga nalita ruranatami agllarca. Adanba culpamandami gentecunaca ashtaca huatacunata sufrinajushca (Romanos 5:12). Shinaca Adán nali decisionda agllashcamanda ima pasashcataca siempre yaripashunchi. Shinami imata ruranata agllai ushashpapash ali decisiongunata agllashun, shinallata Jehová Dios na tucuita decidichun saquishcatapash agradicishun.

Israelitacunaca Jehová Diospa llacta tucunata agllashpami Jehová Dios mandashcata cazushunllami nirca

9. a) Jehová Diosca ¿ima oportunidadtata israelitacunamanga curca? b) Israelitacunaca ¿imatata nirca?

9 Gentecunaca Adanba Evapa culpamandami juchayucuna nacirinchi huañunchipash. Juchayucuna nacirishpapash imata ruranataca agllai ushanchimi. Shuj ejemplota ricupashun. Jehová Diosca paipa llacta tucunata o na tucunata agllana oportunidadtami israelitacunamanga curca (Éxodo 19:3-6). Chaimandami israelitacunaca Jehová Diospa llacta tucunata agllashpa, Jehová Dios mandashcataca cazushunllami nirca. Israelitacunaca nircami: “Mandaj Dios tucui imatalla nishca taca, tucuitami rurashun” nishpa (Éxodo 19:8). Shinapash jipamanga paicunapa nishcataca na pactachircachu. Shinaca ¿imatata paicunamandaca yachajunchi? Ñucanchicunaca imata ruranata agllai ushana bendiciondaca agradicinami canchi, shinallata Jehová Diosmandaca na caruyanachu canchi, pai imata mandashcatapash cazunami canchi (1 Corintios 10:11).

10. Hebreos capítulo 11pica ¿picunapa ejemplota ñucanchitaca ali decisiongunata agllashpa Jehovata cushichichun ayudan? (Callari dibujota ricupangui).

10 Hebreos capítulo 11pica, Jehovata ali sirvij 16 jaricunamanda, huarmicunamandami parlan. Paicunaca siempremi Jehová Dios imata nishcata cazunata agllarca. Chaimandami paicunaca ashtaca bendiciongunata charirca, shamuj punllacunapi ali causai tianatapash crirca. Huaquin ejemplocunata ricupashun. Noeca shinlli fetami charirca. Paica Jehová Dios imata nishcata cazunata agllashpami shuj arcata rurarca. Jehovata cazuimandami Noepash, paipa familiapash, jipamanga shuj gentecunapash salvarita usharca (Hebreos 11:7). Abrahanbash Sarapash Jehovata cazunata agllashpami, Jehová Dios carasha nishca alpapi causangapaj rirca. Jipamanga paicunapa llacta Ur nishcaman tigraita ushashpapash shamuj punllacunapi Jehová Dios carasha nishcata yarishpami, chaicunata pundapi churashpa causarca. Bibliapica ninmi, paicunaca ‘ashtahuan juyailla llactata’ shuyashpami shina rurarca nishpa (Hebreos 11:8, 13, 15, 16). Cutin Moisesca, Egipto llactapi valishca cosascunata charinapa randica, ‘Taita Diospalla tucushcacunahuan ninanda llaquichi tucunatami agllarca. Shinami Moisesca ‘juchata rurashpa ashacamanlla ninanda cushijunataca’ na munarca (Hebreos 11:24-26). Ñucanchicunapash shinlli feta charishca jaricunapa huarmicunapa ejemplotami catina canchi. Shinallata, imata ruranata agllai ushana bendicionda Jehová Dios cushcamanda agradicishpami paipa munaita rurana canchi.

11. a) ¿Imatata ñucanchicunapash agllai ushanchi? b) ¿Imamandata imata ruranata agllashpa ali decisiongunata rurangapaj munapanchi?

11 Shujcuna ñucanchimanda decidishpa cujpi decisiongunata agllanaca facilmi ricurin. Shinapash, chaita rurashpaca shuj jatun bendiciondami chingachinajunchiman. ¿Ima jatun bendiciondata chingachinajunchiman? Deuteronomio 30:19, 20ta ricupashun (chai textota liingui). Versículo 19pica ninmi, Jehová Diosca agllana oportunidadtami israelitacunamanga curca nishpa. Cutin versículo 20pi nishca shinaca, Jehová Diosta juyashcatami israelitacunaca ricuchi usharca. Ñucanchicunapash Jehovata adoranata o na adoranatami agllai ushanchi. Jehovata adoranata agllashpaca, imata ruranata agllai ushana bendicionda agradicishpami Jehovata alabashun, paita juyashcatapash ricuchishun.

IMATA RURANATA AGLLAI USHASHCAMANDACA ALI DECISIONGUNATA AGLLASHUNCHI

12. Imata ruranata agllai ushashcamandaca ¿imatata nunca na rurangapaj munapanchi?

12 Pensaripashun, quiquinga shuj valishca regalota shuj ali amigoman carashcanguiman. Shinapash chai regalota basuraman shitashcata o chai regalota utilizashpa shujcunata llaquichijushcata yachaj chayashpaca ¿nachu llaquirinchiman? Jehová Diospash ñucanchillata imata ruranata agllai ushana bendiciondami carashca. Shinaca, imata ruranata agllai ushashcamanda gentecuna nali decisiongunata rurajpi, o shujcunata llaquichinajujpica Jehová Diosca ashtacatami llaquirin. Bibliapica ninmi, ‘tucurimui punllacunapi’ gentecunaca pagui ninatapash na yachajcunami canga nishpa (2 Timoteo 3:1, 2). Shinapash ñucanchicunaca na chai gentecunashna cangapaj munanchichu. Shinaca, imata ruranata agllai ushana bendicionda charishcamandaca ¿imashinata Jehová Diosta agradicishun? ¿Imashinata imata ruranata agllai ushana bendiciondaca ali utilizashun?

13. Imata ruranata agllai ushashpapash ¿imatata na rurana capanchi?

 13 Tucuicunallatami pihuan cumba tucunata, ima ropata churajunata, imashina arreglarinata, ima diversiongunata charinatapash agllai ushanchi. Shinapash ¿imata ruranata agllai ushashcamandallachu Jehová Dios nalicachishca cosascunata, o cai mundopa nali ruraicunata catishun? Chaita ruranaca nalichu canman (1 Pedro 2:16, liingui). Nali decisiongunata agllanapa randica, ‘Taita Diosca punchapambagumi can ni tucuchunmi tucuita rurana canchi’ (1 Corintios 10:31; Gálatas 5:13).

14. Imata ruranata agllai ushashpapash ¿imamandata Jehová Diospi confiana capanchi?

14 Jehová Diosca nircami: “Ñucami, cangunata Mandaj Taita Dios cani. Ñucami, cangunapaj ali cachun cangunata yachachini. Canguna maijan ñanda rinatapash, ñucami ricuchishpa pushani” nishpa (Isaías 48:17). Ñucanchicunaca Jehová Diospi confiashpami, Jehová Dios na tucuipi decidichun saquishcata intindishpa ali decisiongunata agllashun. Shinallata, ñucanchi ‘causaitapash na mandai ushashcatami’ ricuchishun (Jeremías 10:23). Adanbash, Jehovata na cazushca israelitacunapash Jehová Dios na tucuipi decidichun saquishcataca na alicachircachu. Chaipa randica paicunapilla confianatami agllarca. Shinaca ¿imatata paicunapa nali ejemplomandaca yachajupanchi? Ñucanchipilla confianapa randica, Mandaj Diospi tucui shunguhuan confiana cashcatami yachajunchi (Proverbios 3:5).

SHUJCUNAPA DECISIONDA RESPETANAMI CANCHI

15. ¿Imatata Gálatas 6:5pi shimicunamandaca yachajui ushapanchi?

15 Tucuicunami imata ruranata agllai ushashcamandaca shuj shuj decisiongunata agllanchi. Chaimandami shujcuna agllashca decisiongunata ca respetana canchi. Ishcaipura siempre chai decisiondallata agllaitaca na ushanchichu. Cada unomi Jehovata adoranapi imata ruranata o ñucanchi causaipipash imata ruranata ricushpa decisiongunataca agllaita ushanchi. Shinapash, siempremi Gálatas 6:5pi shimicunata yarina canchi (chai textota liingui). Cada uno paicunapa decisiongunamanda Jehová Diospa ñaupajpi responsable cashcatami intindina canchi. Shinami shujcuna agllashca decisiongunataca respetai ushashun.

Cada uno ima decisionda agllai ushashpapash shujcunapa decisiondaca respetanami canchi (Párrafo 15ta ricupangui).

16, 17. a) Imata ruranata cada uno agllaita ushashpapash ¿imamandata Corinto congregacionbi huauquicunaca fiñarinajurca? b) ¿Imashinata apóstol Pabloca Corinto congregacionmanda huauquipanicunata ayudarca? c) ¿Imatata paicunamandaca yachajupanchi?

16 Shuj huauquipanicuna agllashca decisionda respetana imamanda minishtirishca cashcata intindingapaca, Bibliapa shuj ejemplota ricupashun. Corinto llacta congregacionbi huaquin huauquicunaca, santocunaman carashca jipa aichata plazapi jatujujpica randishpa micunallami can ninajurcami. Paicunaca concienciapi ali sintirishpami santocunaca na causanllu nishpa chai aichataca micunlla carca. Shinapash santocunata adorashpa causashca huauquicunaca, santocunaman carashca aichata micushpaca santocunata adorajuj cuendami canchiman nishpami na micurca (1 Corintios 8:4, 7). Ishcai yuyaicuna tiashcamandami Corinto congregacionmanda huauquipanicunaca shujllashna tandanajushca caitaca na ushanman carca. Shinaca ¿imashinata apóstol Pabloca chai huauquipanicunata ayudarca?

17 Pundapica apóstol Pabloca tucuicunatami yarichirca, imatapash micuimandalla o imatapash na micuimandalla Jehová Diosman ashtahuan quimiritaca na ushanguichichu nishpa (1 Corintios 8:8). Jipamanga Pabloca advirtircami, imatapash micunallami can nishpa pactara nara shinlli cajcunata nitijachinguichiman nishpa (1 Corintios 8:9). Chai jipaca na shinlli cajcunatapashmi nirca, aichata micujcunata nalicachishpa rimajunataca saquinami canguichi nishpa (1 Corintios 10:25, 29, 30). Imashinami ricupanchi, Jehovata imashina adoranataca cada unomi ricuna carca. Shinaca ¿nachu ñucanchi huauquipanicuna uchilla decisiongunata rurajpipash, paicunapa decisiongunata respetana cashcanchi? (1 Corintios 10:32, 33).

18. ¿Imashinata Jehová Dios carashca bendicionda agradicishcata ricuchi ushapanchi?

18 Jehová Diosca imata ruranata agllai ushana bendiciondami carashca. Chai bendicionmi ñucanchitaca huatashcashna causajushcamanda cacharichishpa ciertopacha cushilla causachun ayudan (2 Corintios 3:17, NM). Ñucanchi agllashca decisiongunahuan Jehová Diosta juyashcata ricuchishpami, Jehová Dios carashca bendicionda agradicishcata ricuchinajunchi. Shinaca, Jehová Dios alicachishca decisiongunata agllashpa catipashunchi. Shinallata shuj huauquipanicuna agllashca decisiongunatapash respetashpa catipashunchi.