Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Enero de 2017

Cai revistapimi 27 de febreromanda 2 de abril de 2017 semanacaman yachajuna temacunata charin.

“Jehovapi confiashpami alita rurana cangui”

Ñucanchillata imatapash na rurai ushajujpi ayudangapami Jehová Diosca munan. Shinapash, problemacunata arreglangapaj esforzarichunmi munan. ¿Imashinata huata 2017pa textoca imaguta rurai ushashpapash Jehová Diospi confiachun ayudan?

Imata ruranata agllai ushana bendiciondaca agradicinami canchi

Imata ruranata agllai ushana bendicionga ¿imata can? ¿Imatata Bibliaca yachachin? ¿Imashinata shujcunapa decisionda respetashcataca ricuchi ushanchi?

¿Imamandata humilde canaca minishtirishca can?

Humildecunaca ¿imashinata can? ¿Imamandata humilde cashpa catinaca minishtirishca can?

Shinlli cajpipashmi humilde caita ushanchi

Ñucanchi causaipi cambiocuna tiajpi, shujcuna nali tratajpi, shamuj punllacunapi ima pasanata na yachaimanda preocuparijujpica ¿imashinata humilde canaca ayudanga?

‘Chaitaca ali pactachijcunaman mingapangui’

¿Imashinata mayorlla huauquicunaca jovenllacuna ashtahuan responsabilidadcunata charichun yachachita ushan? ¿Imashinata jovenllacunaca ashtaca experienciata charij huauquicunata alicachishcata ricuchi ushan?

¿Yachapashcanguichu?

Bibliata escribishca punllacunapica, shuj ladocunaman rinajushpa ninata japichingapaca ¿imatata gentecunaca ruran carca?