Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Villajun revista (tandanajuipi yachajungapaj)  |  Diciembre de 2016

“Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causanaca causaitapash, tranquilo ali causaitapashmi cun”

“Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causanaca causaitapash, tranquilo ali causaitapashmi cun”

“Diospaj Espíritu yachachijujta catijcunaca, imatapash Diospaj Espíritu munashcatami rurangapaj yariajlla causanajun”(ROMANOS 8:5).

CÁNTICO 22, 52

1, 2. ¿Imamandata ungidocunaca Romanos capítulo 8manda yachajungapaj munan?

JESÚS Huañushcata Yarina tandanajuipica Romanos 8:15-17pi shimicunatami huaquinbica liinchi. Chai textopica ungidocuna jahuan cieloman rishpa chaipi para siempre causanata imashina yachajtami ricuchijun. Romanos 8:1pica ninmi, ungidocunaca ‘Cristo Jesushuan shujlla tucushcacunami’ can nishpa. Shinapash Romanos capítulo 8pi shimicunaca ¿ungidocunapallachu can? Cai Alpapi para siempre causana esperanzata charijcunapapash ¿alichu can?

2 Romanos capítulo 8pi shimicunaca ashtahuanbachaca ungidocunapami can. Paicunami ‘Diospa espirituta’ chasquishpa ‘paicunapa cuerpota quishpichishpa’ Taita Diospa ‘huahuacunami canguichi nichun shuyanajun’ (Romanos 8:23). Jipa punllacunapimi ungidocunaca jahua cielo cashpa Taita Diospa huahuacuna tucunga. Jesús paipa causaita cushcamandami Jehová Diosca ungidocunapa juchacunata perdonashca. Alita rurajcunatashna chasquishcamandami ungidocunaca Jehová Diospa huahuacuna caita ushan (Romanos 3:23-26; 4:25; 8:30).

3. ¿Imamandata Romanos capítulo 8pi shimicunaca cai Alpapi causana esperanzata charijcunapapash alipacha can?

 3 Shinapash, Romanos capítulo 8ta nara escribishpaca apóstol Pabloca Abrahán shuti runagumandami escribirca. Gentecunata salvangapaj Jesús nara huañushca cajpipash alita ruraj cajpimi Abrahandaca Jehová Diosca chasquirca (Romanos 4:20-22, liingui). Cunan punllacunapi Jesusta ashtaca catijcunaca cai Alpapi causana esperanzatami charin. Paicunatapashmi Jehová Diosca alita rurajcunatashna chasquishca. Chaimandami Romanos capítulo 8pi shimicunaca cai Alpapi causana esperanzata charijcunapapash alipacha can.

4. Romanos 8:21pi shimicunata liijushpaca ¿imapita pensarina capanchi?

4 Romanos 8:21pica, Jehová Dios tucuita mandanata, gentecunata juchamandapash huañuimandapash salvanatami villan. Romanos 8:21pica ninbashmi, chai punllacunapimi gentecunataca ‘paipa huahuacunashna causachun Taita Diosllata cacharichinga’ nishpa. Shinaca pensaripashun ¿Taita Dios tucuita mandajuj punllacunapica causashunlla? nishpa. Chaipi causangapaj imata rurana cashcata ricupashun.

‘QUIQUIN MUNAITALLA RURANGAPAJ YARIA CAUSANA’

5. Romanos 8:4-13pica ¿imacunamandata apóstol Pabloca parlarca?

5 (Romanos 8:4-13, liingui). [1] (Cai tema tucuripi notata ricupangui). Romanos capítulo 8pica ‘Diospa espíritu yachachijujta catijcunamanda’, shinallata paicunapa ‘munaita rurashpa causajcunamandami’ apóstol Pabloca parlan. Chaimandami huaquingunaca nin, apóstol Pabloca Jesusta catijcunamanda, shinallata Jesusta na  catijcunamandami parlajurca nishpa. Shinapash apóstol Pabloca Taita Diospalla ‘cachun agllai tucushcacunamandami parlajurca’ (Romanos 1:7). Shinaca ‘Diospa espíritu yachachijujta catijcunapash’, paicunapa ‘munaita rurashpa causajcunapash’ Jesusta catijcunallatami carca. Shinapash ¿imapita paicunaca shican carca?

6, 7. (a) Bibliapica ¿imatallata “aicha” nin? b) Romanos 8:4-13pica ¿imatata apóstol Pabloca intindichirca?

6 Bibliata escribishca shimicunapi Romanos 8:5ta ricujpica “aicha” nishca shimimi tiajun. “Aicha” nishpaca huaquinbica gentecunapa cuerpo aichamandami parlan (Romanos 2:28; 1 Corintios 15:39, 50). Cutin huaquinbi aicha nishpaca familiamandami parlan. Shuj ejemplota ricupashun. Bibliapica ninmi, Jesusca “runa aichayu cashcamandaca, Davidpaj miraimi carca” nishpa. Judiocunamanda parlashpaca apóstol Pabloca nircami, judiocunaca ‘ñuca llacta aichamanda familiacunami’ can nishpa (Romanos 1:3; 9:3).

7 Romanos 8:4-13pi nishca shina, paicunapa ‘munaita rurashpa causajcuna’ picuna cashcata yachangapaca Romanos 7:5tami ricuna canchi. Chaipica apóstol Pabloca nircami: “Ñucanchipaj munaitalla rurashpa causajpimi, mandashca shimicunaca, juchata rurana munaicunata ñucanchi cuerpopi ima tiajtapash yarichijurca” nishpa. Apóstol Pablo yachachishca shinaca, paicunapa ‘munaitalla rurashpa causajcunaca’ paicunapa nali munaicunata pundapi churashpa chaicunata rurashpa causajcunami can.

8. ¿Imamandata apóstol Pabloca Jesusta catij ungidocunataca cangunapa munaitalla rurashpaca na causanachu canguichi nishpa advirtirca?

8 ¿Imamandata apóstol Pabloca Jesusta catij ungidocunataca cangunapa munaitalla ru rashpaca na causanachu canguichi nishpa advirtirca? ¿Imamandata Jesusta catijcunaca tucuicunallata apóstol Pablopa shimicunata cazuna canchi? Huaquinbica Jehová Diosta ali sirvi callarishpapash ñucanchi munaicunata pundapi churashpami pandarita ushanchiman. Shuj ejemplota ricupashun. Apóstol Pabloca escribircami, Roma llactapi huaquin huauquipanicunaca ‘paicunapa vijsapalla [o munaicunatalla] rurashpami causanajun’ nishpa. Shina nishpaca huarmihuan jarihuan cana munaicunatalla, micunatalla o imapash shuj cosascunatara paicunapa causaipi punda churajushcatami apóstol Pabloca parlajushcanga (Romanos 16:17, 18; Filipenses 3:18, 19; Judas 4, 8, 12). Corinto congregacionbicarin, shuj huauquica paipa taitapa huarmihuanllata juchapi urmashpami pinganaita causajurca (1 Corintios 5:1). Imashinami ricunchi, chai huauquipanicunaca cangunapa munaitalla rurashpaca na causanachu canguichi nishpa apóstol Pablo advirtichunmi minishtinajurca (Romanos 8:5, 6).

9. Romanos 8:6mandaca ¿imatata na intindina capanchi?

9 Apóstol Pablo advirtishca shimicunaca cunanbipashmi ali can. Huaquingunaca ashtaca huatacunata Jehovata sirvinajushpapash paicunapa ‘munaicunatalla rurashpami causai’ callarin. Shinaca ¿micunapi, trabajopi, pugllanapi, cusahuarmi juyarinapi pensarina nali cashcatachu Pabloca nijurca? Na. Chai cosascunapi pensarinaca normalmi can. Jesuspashmi micungapaj rinata, shujcunaman micunaguta caranataca alicachin carca. Paipash samanata minishtijushcataca alimi yacharca. Apóstol Pablopash cazarashcacunataca nircami, cusahuarmipura pacta puñushpa juyaita randimanda ricuchirinataca na cunganachu canguichi nishpa.

Ñucanchi parlocunahuanga ¿imatata ricuchinchi? (Párrafo 10, 11ta ricupangui).

10. ¿Imatata nisha nin, ‘yariashpami causanajun’ nishpa?

10 ¿Imamandata apóstol Pabloca ‘yariashpami causanajun’ nirca? Griego shimipi yariashpami causanajun nishpaca, imatapash rurangapaj chaitalla pensarijunatami shina nin. Shuj ali estudiashca runaca ninmi, ‘yariashpami causanajun’ nishpaca, imapipash ashtacata preocuparishpa chaitalla pensajushcamanda, parlajushcamanda, paicuna munashcata pactachijtami shina nin nishpa. Paicunapa ‘munaicunatalla rurashpa causajcunaca’ chai munaicuna paicunata mandachunmi saquin.

Ñucanchi causaipica ¿imata ashtahuan importante can?

11. ¿Ima cosascunatata ñucanchipapash pundapi churai callarinchiman?

11 Roma llactamanda Jesusta catijcunaca cashna nishpami aliguta pensarina carca: ‘Imacunatata ‘yariashpa causajuni’ nishpa. Paicunaca ¿paicunapa ‘munaitalla rurashpa causana’ cosascunapichu pensarinajurca? Ñucanchicunapash imatata ñuca causaipica pundapi churajuni nishpami pensarina canchi. ¿Imacunamanda parlanatata ashtahuan alicachinchi? ¿Imata ruranatata ashtahuan alicachinchi? Huaquingunaca shuj shuj clase vinocunata malishcamanda, huasipa cosascunata randinamanda, mushuj ropacunata randinamanda, negociocunamanda o maimanbash vacación rinacunatami cutin cutin parlanajun. Chai cosascunata ruranaca na juchachu can. Ishcai ejemplocunata ricupashun. Jesusca shuj cazamientoman rishpami yacutaca vinoman tigrachirca. Apóstol Pablopash Timoteotaca nircami, sano cangapaca “asha vinota ufiangui” nishpa (1 Timoteo 5:23; Juan 2:3-11). Shinapash ¿vinomanda parlanachu paicunapaca ashtahuan importante carca? Na. Cunanga ñucanchipi pensarishun ¿imata ñucanchi causaipica ashtahuan importante can?

12, 13. Ñucanchipa ‘munaitalla rurashpa causajpica’ ¿imata pasan?

12 Apóstol Pabloca advirtircami, cangunapa “munaitalla rurangapaj yaria causanaca hua ñushpa chingarinatami cun” nishpa (Romanos 8:6, NM). ¿Imamandata apóstol Pabloca shina nishpa advirtirca? Ñucanchipa ‘munaitalla rurashpa causashpaca’ cunanbillata Jehová Diosmanda caruyashpami, shamuj punllacunapicarin para siempre causana esperanzata chingachita ushanchiman. Ñucanchipa ‘munaitalla rurashpa causajushpapash’ cambiaitaca ushanchimi. Corinto congregacionbi juchata rurashpa causajuj runata yarishun. Paica congregacionmandami expulsai tucurca. Shinapash, consejota cushpa ayudajpimi paica cambiarca. Juchata rurajushcata cuenta japishpami chai runaca juchata huashaman saquishpa Jehovata cutin ali sirvi callarirca (2 Corintios 2:6-8).

13 Corinto congregacionmanda huauquica paipa ‘munaitalla rurashpa causajushpapash’ cambiai usharcami. Cunan punllacunapipash, Jehovata cazunapa randi paicunapa nali munaicunata rurai callarishca huauquipanicunaca cambiaita ushanmi. Apóstol Pablo imata advirtishcata yarishpami imapi cambiana cajpipash cambiaita ushashun.

‘DIOSPA ESPÍRITU SANTO MUNASHCATALLA RURANGAPAJ YARIA CAUSANA’

14, 15. a) Apóstol Pablo nishca shinaca ¿imatata ‘yaria causana’ capanchi? b) ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causanamandaca’ ¿imatata na intindina capanchi?

14 Apóstol Pabloca, cangunapa munaitalla rurangapaca na yaria causanachu canguichi nishca jipami cashna nirca: “Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causanaca causaitapash, tranquilo ali causaitapashmi cun” nishpa. Chai bendicionda charinaca alipachami can.

15 ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causajcunaca’ ¿imashinata can? Jehová Diospilla, Bibliapilla pensashpa, chaicunatalla tucui horas parlajcunaca na canllu. Jesusta punda catijcunapa ejemplota ricupashun. Paicunaca shuj gentecunashnallatami carca. Shuj gentecunashnallatami cushijushpa micurca, cazararca, huahuacunata charirca, trabajarcapash (Marcos 6:3; 1 Tesalonicenses 2:9).

Apóstol Pablopaca Jehovata sirvinami ashtahuan importante carca

16. Apóstol Pablopaca ¿imata ashtahuan importante carca?

16 Apóstol Pablopash shuj huauquipanicunapash huaquin cosascunata rurana normal cajpipash na chaicunata pundapi churashpa causarcachu. Shuj ejemplota ricupashun. Pabloca carpacunata rurashpami trabajan carca. Shinapash paipaca Jehovata sirvinami ashtahuan importante carca. Chaimandami paica villachinata, shujcunaman yachachinata pundapi churan carca (Hechos 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35, liingui). Roma llactamanda huauquipanicunaca apóstol Pablopa ejemplotami catina carca. Ñucanchicunapash apóstol Pablopa ejemplotami catina canchi (Romanos 15:15, 16).

17. ‘Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causajcunaca’ ¿ima bendiciondata charinga?

17 Jehová Diosta sirvinata pundapi churashpaca ¿imashinata causashun? Apóstol Pabloca nircami: “Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causanaca causaitapash, tranquilo ali causaitapashmi cun” nishpa (Romanos 8:6, NM). Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causajcunaca Jehová Diospa espíritu ayudachun saquishpami Jehová Dios munashcashna pensari callarin. Jehová Diosca ninmi, cunanbipash cushilla ali causaitami carasha, shamuj punllacunapicarin para siempre causana bendiciondami carasha nishpa.

Jehová Diospa ayudahuanllami ñucanchi yuyaicunapi ciertopacha tranquilo ali sintirita ushanchi

18. ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causanaca’ ¿imashinata tranquilo ali causachun ayudan?

 18 ¿Imamandata apóstol Pabloca nirca: ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causanaca, tranquilo ali causaitami cun’ nishpa? Tucuicunami tranquilo ali causangapaj munanchi. Ashtahuanga ñucanchi yuyaicunapimi tranquilo ali sintiringapaj munanchi. Shinapash huaquingunallami shina causaitaca ushan. Jehová Diospa ayudahuanllami ñucanchi yuyaicunapi ciertopacha tranquilo ali sintirita ushanchi. Shinallata Jehová Dios ayudashcamandami ñucanchi familiahuanbash congregacionbi huauquipanicunahuanbash tranquilo ali caita ushanchi. Juchayucuna caimandaca ñucanchi huauquipanicunahuan problemacunata charishunmi. Problemata charishpaca Jesuspa consejotami catina canchi. Paica nircami: “Cambaj cumbahuanra ali tucungapaj ringui” nishpa (Mateo 5:24). Siempremi yarina canchi, ñucanchi huauquipanicunapash ‘casilla ali causaita caraj Taita Diosta’ sirvijcunami can (Romanos 15:33; 16:20).

19. ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causashpaca’ ¿imashinata sintiripashun?

19 ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causashpaca’ Jehová Diospa ñaupajpipash tranquilo alimi sintirishun. Profeta Isaiasca nircami: “Mandaj Dioslla, canda na cungashpa yariajlla causajcunataca, canmi cuidashpa casilla ali causaipi charingui. Paicunaca, candami yariajlla causanajun” nishpa (Isaías 26:3; Romanos 5:1, liingui).

20. ¿Imamandata Romanos capítulo 8pi shimicunataca tucui shunguhuan agradicina capangui?

20 Romanos capítulo 8pi shimicunaca jahua pachapi o cai Alpapi causana esperanzata charijcunapapashmi ali can. Ñucanchi munaicunata ruranapa randi Jehovata sirvinata pundapi churachun Biblia ayudashcamandaca tucui shunguhuanmi agradicinchi. ‘Diospa espíritu munashcatalla rurangapaj yaria causashcamanda, shuj jatun bendicionda charinataca seguromi canchi. Apóstol Pabloca nircami: “Apunchi Cristo Jesusmandami, causaita causagrinata Taita Diosca yanga caramujun” nishpa (Romanos 6:23).

^ [1] (párrafo 5): Romanos 8:6 (NM): “Quiquin munaitalla rurangapaj yaria causanaca huañushpa chingarinatami cun. Cutin Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causanaca causaitapash, tranquilo ali causaitapashmi cun”.