Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Diciembre de 2016

30 de enero-26 de febrero de 2017 semanacaman yachajuna temacuna.

Jehová Dios llaquishpa jahuan jahuan carashcamandami juchamanda cacharichi tucushcanchi

Jehová Dios quiquinda juchamanda imashina salvashcata agradicishpaca ashtaca bendiciongunatami charipangui.

“Diospa espíritu santo munashcatalla rurangapaj yaria causanaca causaitapash, tranquilo ali causaitapashmi cun”

Romanos capítulo 8pica Jehová Dios carasha nishca bendiciongunata chasquingapaj imata ruranata yachachunmi ali consejocunata cun.

Ima llaqui japijpipash Jehová Diosmanmi mingashpa saquina canchi

Huaquinbica Jehová Diosta sirvijcunapashmi ninanda llaquirishpa musparinajunchi. Shina sintirishpaca Jehová Diostami mañana canchi, Bibliata liishpami liishcapi pensarina canchi, Jehová Diospa espíritu santo ayudachunmi saquina canchi, ñucanchi confiashca huauquihuan o panihuanmi parlana canchi.

Jehová Diosca paita mascashpa causajcunataca bendicianmi

Jehová Dios bendicianapi esperanzata charinaca ¿imashinata quiquindaca ayudan? Ñaupa punllacunapipash, cunan punllacunapipash ¿imashinata Jehová Diosca paita sirvijcunataca bendiciarca?

JEHOVATA SIRVIJCUNAPA CAUSAI

Tucuita rurashpa tucui gentecuna imashina causajtami catini

Shuj shuj asignaciongunata pactachinami tucui llactamanda gentecunata Jehová Dios juyajta cuenta japichun ayudashca.