Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Villajun revista (tandanajuipi yachajungapaj)  |  Agosto de 2017

¿Imashinata punda mauca causaitaca saquitapacha saqui ushapanchi?

¿Imashinata punda mauca causaitaca saquitapacha saqui ushapanchi?

“Cangunapa punda mauca causaipi ruraicunataca, mauca churajunata llujchinshnami llujchina capanguichi” (COL. 3:9, NM).

CÁNTICO 121, 142

1, 2. Huaquin gentecunaca ¿imatata testigo de Jehovacunamandaca nishca?

ASHTACA gentecunaca nishcami, testigo de Jehovacunaca ali alicunami can nishpa. Shuj ejemplota ricupashun. Anton Gill shuti escritorca ninmi, Alemania llactata Hitler mandajuj punllacunapica Testigocunataca nimamanda na ricunayachinllu carca. 1939 huatapica 6 mil Testigocunami campo de concentraciongunapi carca. Chaicunapi llaqui apanajushpapash, Testigocunaca na shujcunapa contra imacunatapash ruranllu carca, tucuilla Testigocunami shujllashna carca, paicunapa Taita Diostapash na saquircachu nishpa.

2 Sudáfrica llactapi gentecunapash, chai llactapi Testigocuna ali alicuna cashcatami ricurca. Chai llactapi autoridadcunaca, Testigocuna yura cashpa, yana cashpa, shuj llactacunamanda cashpapash igual tandanajuchunga na saquinllu carca. Shinapash, domingo 18 de diciembre de 2011 huatapica, 78 mil yali Testigocunami, Jehová Diosmanda yachajungapaj  Johannesburgo llactapa shuj jatun estadiopi tandanajurca. Paicunaca yuracuna, yanacuna, ladolla llactamandacunami carca. Chai estadiota cuidajuj shuj runaguca nircami: “Ashtaca gentecuna tandanajushpapash aliguta portarijtaca nunca na ricushcanichu. Tucuicunami aliguta vistirishca carca. Paicunaca limpio limpiotami estadiotaca saquirca. Ashtahuangarin, maijan llactamanda cashpapash, tucuicuna igual tandanajujta ricushpami manllarircani” nishpa.

3. ¿Imamandata testigo de Jehovacunaca na shuj organizaciongunashna capanchi?

3 Imashinami ricupanchi, testigo de Jehovacunallami shuj shuj llactacunamanda cashpapash, huauquipanipuracunashna canchi (1 Ped. 5:9). ¿Imamandata na shuj organizaciongunashna canchi? Ñucanchica Biblia, shinallata Diospa espíritu santo ayudajpimi, ‘punda mauca causaita’ saquishpa, ‘mushuj causaita’ mushuj churajunata churajunshna causangapaj esforzarinchi. Shina rurashpami na shuj organizaciongunashna canchi (Col. 3:9, 10).

Nali cosascunata rurashca cashpapash cambiaita ushanchimi

4. a) ¿Imacunatata cai temapica yachajugripanchi? b) ¿Imamandata chaicunata yachajunaca ali can?

4 Punda mauca causaita ña saquishca cashpapash, chai causaimanga na tigranachu capanchi. Shinaca, punda mauca causaita, mauca churajunatashna llujchingapaca ¿imatata rurana capanchi? ¿Imamandata chaita ruranaca minishtirishcapacha can? Chai tapuicunatami cai temapica yachajupashun. Shinallata, gentecuna nali cosascunata rurashca cashpapash, cambiai ushashcatami yachajupashun. Ashtahuangarin, tauca huatacunata Testigo cashpapash punda mauca causaiman ama tigrangapaj imata ruranatami yachajupashun. Shinapash ¿imamandata chaicunata yachajunaca ali can? Huaquin huauquipanicunaca, na cuidadota charishpami, punda causaiman cutin tigrashpa punda imata yuyashcata, imata rurashcata rurai callarishca. Chaimandami tucuicuna cai shimicunata yarina capanchi: ‘Maijanbash shinllipachami [catijuni] nirijushpaca, pactara urmanguichiman’ (1 Cor. 10:12).

NALI MUNAICUNAMANDA CARUYASHUNCHI

5. a) ¿Imamandata punda mauca causaitaca uchalla saquina capanchi? Shuj ejemplota churashpa parlapangui (callari fotota ricupangui). b) Colosenses 3:5-9​pica ¿ima nali ruraicunamandata parlajun?

5 Ñucanchi churajuriajuj ropa mapa cajpi, ashnajujpica ¿nachu chai ropataca uchalla llujchinchiman? Imashinami mapa ropataca uchalla llujchinchiman, shinallatami Jehová Dios millanayachishca ruraicunataca uchalla saquina capanchi. Apóstol Pabloca, chai punllacunapi huauquipanicunataca nircami: “Nali causashcataca [tucuitami] saquina canguichi” nishpa. Shinaca, ishcai nali ruraicunamanda yachajupashun. Huainayana nali ruraimanda, Diospa ñaupajpi mapayana nali ruraimandapash (Colosenses 3:5-9, liingui) *.

6. Apóstol Pablo nishca shinaca, punda mauca causaita saquingapaca ¿imatata rurana capanchi?

6 Huainayana. Cunanbica, na cazarashca cashpapashmi, huaquingunaca cusahuarmishna igual puñun. Jaripura, huarmipurapash  cazaranllami. Bibliapica, chai ruraicunatapashmi huainayana nin. Pabloca Jesusta catijcunataca nircami, cangunapa cuerpo munashcacunataca, tucuitami huañuchinshna saquina canguichi nishpa. Shinaca, mapa munaicunata charishpaca, uchallami chai munaicunataca saquina capanchi. Shinlli cajpipash esforzarishpaca saqui ushashunmi.

7. a) ¿Imashinata shuj paniguca causan carca? b) ¿Imashinata chai causaitaca saqui usharca?

7 Japón llactamanda Sakura * shuti panigu ima pasashcata ricupashun. Paica, pailla, llaquillami viñarca. Ama chashna sintiringapami, paica 15 huatacunatalla charishpa, shuj shuj jaricunahuan puñui callarirca. Chaimandami paica vijsayu quedashpa quimsa viajeta abortarca. Paica ninmi: “Callaripica, ñucata munahuanmi yashpami, ñana ñucalla sintirishpa, cushilla carcani. Shinapash jipamanga, ashtahuan solalla sintirishpami, ashtahuan ashtahuan nali sintiricani” nishpa. Sakuraca 23 huatacamanmi shina causarca. Shinapash jipamanga, testigo de Jehovacunahuanmi Bibliata yachajui callarirca. Cushijushpami yachajurca. Paica pundacuna nalita rurashcata pinganayachishpami, ninanda nali sintirin carca. Shinapash Jehová Dios ayudajpimi, nali sintirinata saquishpa, paipa nali causaitapash saquirca. Cunanbica precursora regularmi can. Ñana pailla sintirinllu. Paica ninmi: “Tucui punllacuna Jehová Dios juyajpimi cushijushcapacha cani” nishpa.

¿IMASHINATA MAPA RURAICUNATACA SAQUI USHAPANCHI?

8. ¿Ima nali ruraicunata rurashpata Jehová Diospa ñaupajpica mapayanajunchiman?

8 Diospa ñaupajpi mapayana. Bibliata escribishca shimicunapica, shuj jarihuan shuj huarmihuan puñushpa juchapi urmanata, tabacota chupanata, mapacunata parlanata, mapa transiacunata ruranata, shuj nali ruraicunatapashmi Diospa ñaupajpi mapayana nin (2 Cor. 7:1; Efes. 5:3, 4). Huaquingunaca paicunalla cashpami, jarihuan huarmihuan canamanda parlaj librocunata liinata yachan, pornografía nishcacunata ricun. Chai ruraicunatapashmi Bibliapica, Diospa ñaupajpi mapayana nin. Chaicunamandami huaquingunacarin, masturbación nishca mapa ruraipi urmashpa paicunapa charishcacunatallata tacaririn (Col. 3:5). *

9. Huarmihuan, jarihuan cana munaicunata na jarcashpaca ¿imata tucunchiman?

9 Pornografía nishcata ricujcunaca, shuj huarmihuan, shuj jarihuan cana munaicunatami ashtahuan mirachinajun. Chaimandami paicunaca, huarmicunahuan o jaricunahuan puñunatalla yaipi charin. Huaquin investigadorcunaca ninmi, pornografiata ricuna viciopi urmajcunaca, droga viciopi, machana viciopi urmashcacunashnami can nishpa. Pornografía nishcata ricuimandami huaquingunaca, ninanda pinganayachishpa causan. Cutin shujcunaca na ali trabajaita ushanllu, familiahuanbash na ali causashpami divorciarin, huaquinbicarin huañuchirinbash. Shuj runaca huata yalita pornografiata ñana ricushca jipami nirca: “Cunanbimi cutin ali sintiri ushani” nishpa.

10. ¿Imashinata Ribeiroca pornografía viciota saqui usharca?

10 Ashtaca gentecunapaca, pornografía nishcata ricunata saquinaca shinllimi can. Shinapash esforzarishpaca usharinmi. Brasil llactamanda Ribeiro shuti runagupa ejemplota ricupashun. Pai joven cashpaca,  huasimanda rishpami, papelcunata tandachij fabricapi trabajai callarirca. Chaipimi pornografiata ricuchij revistacunata ricui callarirca. Paica ninmi: “Asha ashami pornografiata ricuna viciopi urmarcani. Chai viciotalla umapi charishpami, pornografiata ricuchij videocunata ricungapaca, ñucahuan causajuj huarmi huasimanda uchalla llujshichun munan carcani” nishpa. Shuj punllaca, trabajopi cashpami Ribeiroca, shitangapaj tandachishca tauca librocunata ricurca. Chaipica El secreto de la felicidad familiar librotapashmi ricurca. Chai librota japishpa, liishpami jipamanga testigo de Jehovacunahuan Bibliata yachajui callarirca. Shinapash pornografía viciota ñapash saquitaca na usharcachu. ¿Imashinata saqui usharca? Ribeiroca ninmi: “Jehová Diosta mañashpa, Bibliata yachajushpa, imata yachajushcapi pensarishpami Jehová Diosta ashtahuan juyarcani. Pornografiata ricuna munai shinlli cajpipash, Jehová Diosta ashtahuan juyaimandami chai viciotaca saqui usharcani” ninmi. Biblia ayudajpi, shinallata Jehová Diospa espíritu santo ayudajpimi, Ribeiroca punda mauca causaitaca saquishpa bautizarirca. Cunanbica ancianomi can.

Jehová Diosta tucui shunguhuan juyashpami, nali ruraicunata millanayachina capanchi

11. Pornografiata ricuna viciopi ama urmangapaca ¿imatata rurana capanchi?

11 Ribeiroca Bibliata estudiashca jahuapash, imata liishcapi pensarishpami, chai yuyaicuna shunguman chayachun saquirca. Jehová Diostapash ayudahuai nishpami mañarca. Shinaca, liishcapi pensarishpa, Jehová Diosta mañashpami Jehová Diostaca ashtahuan ashtahuan juyarca. Shina juyashpami, pornografía viciotaca saqui usharca. Tucuicunami Jehová Diosta tucui shunguhuan juyashpa nali ruraicunata millanayachina capanchi. Shinami pornografiata ricuna nali ruraipica na urmashun (Salmo 97:10, liingui).

CULIRANATA, NALI SHIMICUNATA RIMANATA, LLULLANATA SAQUIPASHUNCHI

12. ¿Imashinata Stephen huauquica jaicata culiranatapash, nali shimicunata rimanatapash saqui usharca?

12 Huaquin gentecunaca ñapash culiranllami. Shinlli, nali shimicunatapash nishpami shujcunata llaquichin. Chaimandami, tucuilla familia sufrin. Australia llactamanda Stephen shuti runagupa ejemplota ricupashun. Paica ninmi: “Nali shimicunata nishpa, imagumandapash jaicata culiranllami carcani. Quimsa viajetami ñuca huarmihuan partirircanchi, ñami divorciarigrinajurcanchi” nishpa. Chai punllacunapimi paicunaca testigo de Jehovacunahuan Bibliata yachajui callarirca. Bibliapi consejocunata pactachi callarishpami, chai huauquica paipa familiahuan ali causai callarirca. Pundacuna jaicata culirajlla cashpapash, cunanbica tranquilomi sintirin. Cunan punllacunapica, siervo ministerialmi can. Paipa huarmipash tauca huatacunatami precursora regular cashca. Congregacionmanda ancianocunapash ninmi: “Stephen huauquica tranquilo, humilde, ali trabajadormi can” nishpa. Culirajtapash nunca na ricushcanchichu ninmi. Stephen huauquica ninmi: “Ñucamandallata cambiaitaca na ushashcanichu. Jehová Dios ayudachun saquishpami, cambiashpa ashtaca bendiciongunata chari ushapashcani” nishpa.

13. a) ¿Imamandata culiranaca nali can? b) Bibliapica ¿imatata mandajun?

 13 Bibliapica, na culiranachu cangui, nali shimicunataca na nijunachu cangui, na caparijunachu cangui nishpami mandan (Efes. 4:31). Culirajcuna, nali shimicunata nijcuna, caparijcunaca macanajuicunamanmi chayan. Ashtaca gentecunaca ninmi, chaicunaca normalmi can nishpa. Shinapash, chashna ruraicunahuanga Jehová Diostami pingaichinajunchi. Chaimandami ashtaca huauquipanicunaca chai ruraicunata saquishpa, mushuj churajunata churajunshna mushuj causaita callarishca (Salmo 37:8-11, liingui).

14. ¿Imashinata millai millai gentecunapash cambianlla?

14 Cunanga Hans shuti huauquipa ejemplota ricupashun. Paica Austria llactapi ancianomi can. Paipa congregacionmanda coordinador del cuerpo de ancianos huauquica ninmi: “Paica tranquilo, ali alimi can” nishpa. Shinapash Hans huauquica na siemprechu shina carca. Pai joven cashpaca, ushashcatami machai callarirca, millai millaimi tucurca. Shuj punllaca, machashcapacha cashpami, culiramandaca noviatapash huañuchirca. Chaimandami, 20 huatacunata carcelman cacharca. Carcelpi cashpapash na cambiarcachu. Tiempohuanga paipa mamami congregacionbi shuj ancianotaca ñuca churita visitapai nirca. Shinami Hansca Bibliata yachajui callarirca. Paica ninmi: “Punda mauca causaita saquinaca shinllipachami carca. Shinapash ishcai textocunami ayudahuarca. Shuj textoca Isaías 55:7​mi can. Chaipica nijunmi: “Paita na manllajpash nali causaita saquichun” nishpa. Cutin chaishuj textoca 1 Corintios 6:11​mi can. Chaipica ninmi, huaquin gentecunaca Testigo tucushpami, jatun juchacunata ruranataca saquishca nishpa.  Jehová Diosca ashtaca huatacunatami paipa espíritu santota cushpa ayudahuashca. Chaimandami cambiashpa mushujta causai callarircani” ninmi. Hansca carcelpi cashpallatami bautizarirca. 17 huata chaupita carcelpi cashpami llujshirca. Paica ninmi: “Jehová Dios ñucata ninanda llaquishpa perdonahuashcamandaca, tucui shunguhuanmi agradicini” nishpa.

15. ¿Imatata ashtaca gentecunaca ruran? Cutin Bibliaca ¿imatata nin?

15 Punda mauca causaita charijcunaca llullanllami. Cunanbica ashtaca gentecunami, impuestocunata na pagangapaj, o na llaquichi tucungapaj llullacunata nin. Shinapash, Jehová Diosca ‘na llullaj Taita Diosmi’ can (Sal. 31:5). Chaimandami, ñucanchicunataca na llullajunachu canguichi, siempremi cabalta parlana canguichi nishpa mandan (Efes. 4:25; Col. 3:9). Shinaca, pingai tucuna cashpa, llaqui apana cashpapash, siempremi cabalta parlana capanchi (Prov. 6:16-19).

¿IMASHINATA PUNDA MAUCA CAUSAITA SAQUI USHARCA?

16. ¿Imata punda mauca causaita saquichunga ayudanga?

16 Punda mauca causaita saquingapaj munashpaca, na ñucanchipillachu confiana capanchi. Sakura panigupa, Ribeiro, Stephen, Hans huauquicunapaca, punda mauca causaita saquinaca shinllimi carca. Shinapash, ¿imashinata punda mauca causaitaca saqui usharca? Bibliapa ushaihuan, Jehová Diospa espíritu santopa ushaihuanmi paicunaca saqui usharca (Luc. 11:13; Heb. 4:12). Ñucanchicunatapash ayudachun munashpaca, Bibliatami cada punlla liina capanchi. Imata liishcapipash pensarinami capanchi. Jehová Diostapash cutin cutinmi ali yachaita charingapaj, imata yachajushcata pactachingapaj ayudahuai nishpa mañana capanchi (Jos. 1:8; Sal. 119:97; 1 Tes. 5:17). Tandanajuicunapa prepararijpi, tandanajuicunaman rijpimi, espíritu santopash, Bibliapash ayudanga (Heb. 10:24, 25). Jehová Diospa organizacionga revistacunatapash, JW Broadcasting nishcatapash, JW Library nishcatapash, Internetpi jw.org paginatapashmi cushca. Chaicunatapash alimi aprovechana capanchi (Luc. 12:42).

¿Imashinata punda mauca causaitaca saqui ushashun? (Párrafo 16​ta ricupangui).

17. ¿Imatata cati temapica yachajupashun?

17 Imashinami yachajupashcanchi, tauca nali ruraicunatami Jesusta catijcunaca saquitapacha saquina capashcanchi. Shinapash, Jehová Diospa ñaupajpi ali ricuringapaca, mushuj causaitapashmi, mushuj churajunata churajunshna churajushpa causana capanchi. Chaipaca ¿imatata rurana capanchi? Chaitaca shamuj temapimi yachajupashun.

^ par. 5 Colosenses 3:9 (NM): “Caishujhuan chaishujhuan na llullarishpami causana capanguichi. Cangunapa punda mauca causaipi ruraicunataca, mauca churajunata llujchinshnami llujchina capanguichi”.

^ par. 7 Huaquin shuticunata cambiashcanchimi.

^ par. 8 Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas (volumen 1) libropi capítulo 25​ta ricupangui.