Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Septiembre de 2016 | ¿Maipita ciertopacha cushijuitaca tari ushanchi?

Ashtahuanbachaca llaqui punllacunapimi tucuicunallata pipash cushichichun minishtinchi. Cai revistami, gentecuna llaquipi cajpi o problemacunata charij Taita Dios imashina cushichijta ricuchin.

CALLARI TEMA

Tucuicunallatami cushichichun minishtinchi

Shuj familia huañujpi, cusahuarmi causaipi problemacunata charishpa, trabajo illaj quedashpa o ungushca cashpaca ¿maipita cushijuita tari ushanchi?

CALLARI TEMA

Taita Diosca ¿imashinata cushichin?

Sufrijuj gentecunapa chuscu ayudacuna.

CALLARI TEMA

Llaquicunapi cajpipash Taita Diosmi cushichirca

Minishtijujpipacha imashina cushichishcatami huaquin gentecunaca parlan.

Ñucanchi maqui ushai illanshna tucuchunga na saquinachu canchi

Jehová Diosca ¿imashinata paipa sirvijcunata shinlliyachishpa ayudan? ¿Imashinata quiquinbash Jehovapa ejemplota cati ushapangui?

Jehovapa bendicionda charingapaj shinllita macanajunshna esforzarishunchi

Jehovata sirvijcunaca ashtaca problemacunata charishpapash Jehová Diospa bendicionda charingapami esforzarin. Esforzarishpapash bendiciongunataca chasquinmi.

¿Jehová Dios munashcashna ropatachu churajunchi?

Bibliapi consejocunami ñucanchitaca ayudaita ushan.

Joven, canba feta shinlliyachinami cangui

¿Huaquinbica evolucionda crichunllu atichinajushca? Shina cajpica cai informacionda liipai.

Taitamamacuna, quiquinba huahuacuna shinlli feta charichun ayudapaichi

¿Ñachu huaquinbica pensashcangui, ñuca huahuacunamanga na ali yachachi ushanichu nishpa? Cai temapica huahuacunata aliguta yachachichunmi chuscu yuyaicunamanda parlan.

Diospa Reinoca ¿imata can?

Biblia imata nijta yachajushpaca cushijunguimi.