Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 CUSHILLA CANGAPACA

Ali causai tianatami crina canchi

Ali causai tianatami crina canchi

“Casilla ali causaita caranatami yarijuni, llaquicunataca na cachashachu. Canguna shuyanajushcatami caragrini” (Jeremías 29:11).

“CAUSASHPA CATINGAPACA JIPACUNAMAN ALI CAUSAI TIANATAMI CRINA CANCHI” NINMI SHUJ LIBROPICA. Shinallata ninmi: “Jipacunaman ali causai tianata crishpami, na ñucanchilla sintirinchi, llaquicunatapash aguantanchi, na imacunatapash manllanchi” nishpa.

Bibliapica ninmi, jipacunaman ali causai tianata yachanaca minishtirishcami can nishpa. Shinapash na pandachi tucunachu  canguichi ninmi. Salmo 146:3​pica ninmi: “Mandajcunatapash, huañuna aichayu runatapash, na yariashpa causanachu canguichi. Paicunaca, na quishpichi ushanllu” nishpa. Shinaca, gentecuna salvanata shuyanapa randica, Tucuita Ruraj Taita Dios salvanatami shuyana capanchi. Paimi tucui ima nishcata pactachita ushan. Shinapash ¿imatallata rurasha nishca? Ricupashun.

NALICUNACA ÑANA TIANGACHU. ALICUNALLAMI PARA SIEMPRE TRANQUILO CAUSANGA. Salmo 37:10, 11​pica ninmi: ‘Cunanmanda asha punlla jipaca, nali runaca illangami. Na jariyajcunami llactata [o Alpataca] japinga. Casilla ali causaihuanmi, ninanda cushijunajunga’ nishpa. Versículo 29​pipash ninmi, alita rurajcunami ‘llactata [o cai Alpataca] japishpa causaita causanajunga’ nishpa.

GUERRACUNACA ÑANA TIANGACHU. Salmo 46:8, 9​pica ninmi, Taita Diosca “cai pacha tucui manñacunacaman jatun macanajuicuna tiajtapash saquichinllami. Arcota, lanzata faquishpa fitishpami, carretacunatapash ninapi rupachin” nishpa.

UNGÜICUNA, LLAQUICUNA, HUAÑUIPASH ÑANA TIANGACHU. “Taita Diosmi, paicunapaj ñavimandaca, tucuilla viquita fichanga. Huañuipash, huacaipash, llaquipash, nanaipash, na ashtahuan tiangachu” (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4).

TUCUICUNAMI ASHTACA MICUNATA CHARINGA. “Pambapipash, jahua urcu umacunapipash, granocuna tiachunmi maqui jundata shitanajunga” (Salmo 72:16).

JESUSMI TUCUICUNATA ALIGUTA MANDANGA. “Tucui gentecuna, tucui llactacuna, shuj shuj rimaita rimajcuna paita sirvinajuchunmi, mandai ushanatapash, ninanda alicachi tucunatapash, mandana llactatapash paiman [o Jesusman] curca. Paipa mandanaca, na tucurij mandanami, pai mandana llactaca napacha tucuchi tucungachu” (Daniel 7:14).

¿Imamandata Bibliapi shimicuna pactarinata crinchi? Jesús cai Alpapi cashpaca, ungushcacunata jambishpa, pobrecunaman micunaguta carashpa, huañushcacunata causachishpami ali Rey cana cashcata ricuchirca. Ashtahuangarin, tucuicunahuan shujllashna, para siempre, tranquilo, aliguta causachunmi alipacha yuyaicunata yachachirca. Jesusca tucurimui punllacunapi ima pasanatapashmi villachirca.

¿IMACUNALLATA PASANA CARCA?

Jesusca nircami, ‘tucurimui punllacunapica’, shuj shuj llactacunapimi guerracuna tianga, ungüicuna, yarjaicuna, terremotocuna, shuj jatun llaquicunapash tianga nishpa (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11; Apocalipsis 6:3-8). Shinallata nircami: “Nalilla ninanda mirajpimi, juyarishpa causanataca, ashtacacuna saquinajunga” nishpa (Mateo 24:12).

Chaimandami 2 Timoteo 3:1-5​pi nishca shinaca, ashtaca gentecunaca paicunapilla pensarin, culquitalla mascan, paicuna cushijunapilla yuyan, jariyashca, millai millaicuna can, familia ucupurapipash na juyarin, huahuacunapash taitamamata na cazun. Ashtahuangarin ashtacacunami Taita Diostaca jahua shungulla sirvin.

Chai tucui cosascunami tucurimui punllacunapi cashcata ricuchin. Shinallata Diospa Reino ñalla shuj tranquilo, ali causaita cunatapashmi ricuchin. Tucurimui punllacunamanda parlashpami Jesusca nirca: ‘Taita Dios mandajujmanda cai ali villaitaca, cai pachapi tiaj tucui llactacunapi causajcuna yachachunmi villanajunga. Chai jipami, tucurimuica chayamunga” nishpa (Mateo 24:14).

Nali gentecunapaca, chai ali villaicunaca shuj advertenciami can. Cutin alita ruraj gentecunapaca, Taita Dios paipa nishcacunata ñalla pactachinatami ricuchijun. ¿Nachu Taita Dios imatalla ruranata yachangapaj munapanguiman? Shinaca cai revistapa tucuri temata ricuchunmi invitapanchi.