Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Tucurimui punllacunapi salvarishca gentecunaca shuj juyailla Paraisopimi causanga.

¿Imatata Bibliapica nin?

¿Imatata Bibliapica nin?

¿‘Tucurimui punllacunapichu’ causanajunchi?

¿Imatata nipanguiman?

  • Ari

  • Na

  • Na yachapanichu

Bibliapica ninmi

“Tucurimui punllacunapica, jatun llaquicunami shamunga” (2 Timoteo 3:1). Bibliapi profeciacuna, cunan punllapi ashtaca nali cosascunaca “tucurimui punllacunapi” causajushcatami ricuchin.

¿Imatata Bibliapica ashtahuan nin?

  • Tucurimui punllacunapica guerracuna, yarjaicuna, terremotocuna, millai ungüicuna tianga nircami (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:11).

  • Tucurimui punllacunapica ashtaca gentecunaca ashtahuan nali, huaglishpa causanga nircami (2 Timoteo 3:2-5).

Jipa punllacunapica ¿imashinashi gentecunaca causanga?

Huaquin gentecunaca crinmi

Tucurimui punllacuna tucurijujpica cai Alpa, cai alpapi causajcunapash tucuchi tucushcami canga ninmi. Cutin huaquingunaca shuj punllaca ali causaitami charishun ninmi. ¿Imatata nipanguiman?

Bibliapica ninmi

“Imatapash cashcatapacha rurajcunami, llactataca [o Alpataca] japinga. Chai llactapica, causaitami causanajunga” (Salmo 37:29).

¿Imatata Bibliapica ashtahuan nin?

  • Tucurimui punllacuna tucurijujpica tucuilla nali ruraicunami tucuringa (1 Juan 2:17).

  • Cai Alpaca shuj juyailla paraisomi tucunga (Isaías 35:1, 6).