Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Causaiman apaj ñandami Jehová Diosca paipa llactata pushajun

Causaiman apaj ñandami Jehová Diosca paipa llactata pushajun

“Ñanga caitamari, cai ñanda purichi” (ISAÍAS 30:21).

CÁNTICO 32, 48

1, 2. a) ¿Imamandata ashtaca gentecunaca salvarita ushashca? (Callari dibujota ricupangui). b) Jehová Diosta sirvijcunaca ¿ima ayudatata charin?

CIEN huatacunata yalimi huaquin llactacunapica, tren yalina ñangunapi “SHAYARI, RICUI, UYAI” nishca letrerocunata churashca. Chai letrerocunataca trenguna ñapash yalijushpa carrocunata ama huactashpa yalichunmi churan. Chai letrerocunamandami ashtaca gentecunaca huañunamanda salvarishca.

2 Ñucanchicuna ama llaqui apashpa huañuchunmi Jehová Diosca, letrerocunatapash yali ashtahuan ali instrucciongunata cushca. Chai instrucciongunami ñucanchicunataca, causaiman apaj ñanda catichun ayudan. Jehová Diosca instrucciongunata cushpami ñucanchitaca llamagucunata michinshna ali, seguro ñanda apan (Isaías 30:20, 21, liingui).

SIEMPREMI PAITA SIRVIJCUNATACA IMATA RURANATA RICUCHIJUSHCA

3. ¿Imamandata gentecunaca huañunchi?

3 Jehová Diosca gentecunata rurashca punllamandapachami instrucciongunata cushca. Jardín de Edenbi ima pasashcata ricupashun. Chai callari punllacunapica gentecuna na huañushpa, cushilla causachun munashpami Jehová Diosca huaquin instrucciongunata curca (Génesis 2:15-17). Shinapash Adán y Evaca Jehovapa instrucciongunata catingapaca na munarcachu. Evaca culebra ima nijtami uyarca. Adanbash Eva ima nijtami uyarca. Chaimandami paicunaca jatun llaquipi urmashpa huañurca. Paicunapaca causarina esperanzaca na tianllu. Adán y Eva na cazushcamandami tucui gentecuna huañunchi.

4. a) ¿Imamandata Jatun Manllanai Tamia tiashca jipaca mushuj instruccionguna minishtirirca? b) Chai mushuj instrucciongunaca ¿imata intindichunda ayudan?

 4 Jipa huatacunamanga gentecunapa causaita salvangapami Jehová Diosca huaquin instrucciongunata Noemanga curca. Jatun Manllanai Tamia tiashca jipa ima pasashcata ricupashun. Chai punllacunapica Jehová Diosca gentecunataca mandarcami, yahuartaca na micunachu, na ufianachu canguichi nishpa. ¿Imamandata shina nishpa mandarca? Jatun Manllanai Tamia tiashca jipaca, aichata micuchunmi Jehová Diosca saquigrijurca. Shinaca, chai punllacunapi shuj mushuj minishtirishcacuna ricurijpimi mushuj instruccionguna minishtirirca. Chaimandami Jehová Diosca mandarca: “Yahuarndi aichataca, napacha micunachu canguichi” nishpa (Génesis 9:1-4). Chai mushuj instrucciongunami causaimanda Jehová Dios imata pensajta intindichun ayudan. Jehová Diosmi gentecunataca rurarca. Chaimandami ñucanchi causaica paipa can, paimi ñucanchi causaihuan imata ruranata imata na ruranata nina derechota charin. Chai derechota charimandami Jehová Diosca, pitapash napacha huañuchinachu canguichi nishpa mandarca. Taita Diospaca causaipash, yahuarpash valishcapachami can. Chaimandami causaita, yahuarta na respetajcunataca llaquichinga (Génesis 9:5, 6).

5. a) ¿Imatata cai temapica yachajupashun? b) ¿Imashinata cai temaca ayudanga?

5 Noepa punllacuna jipapash Jehová Diosca paipa llactaman instrucciongunata cushpami catirca. Chaimandami cai temapica instrucciongunata imashina cushpa catishcata yachajushun. Shinallata cai temami Jehovapa instrucciongunata catichun, paraíso Alpaguman apaj ñanbi catichunbash ayudanga.

PAIPA MUSHUJ LLACTAMANMI MUSHUJ INSTRUCCIONGUNATA CUN

6. a) ¿Imamandata israelitacunaca Moisesman Cushca Leyta cazuna carca? b) Jehová Dios bendiciachun munashpaca ¿imatata israelitacunaca rurana carca?

6 Moisespa punllacunapipash imashina portarinata, imashina adoranata yachachunmi Jehová Diosca mushuj instrucciongunata paipa llactaman curca. Shinapash ¿imamandata mushuj instrucciongunata curca? Mushuj minishtirishcacuna ricurijpimi Jehová Diosca mushuj instrucciongunata curca. Israelitacunaca Egipto llactapimi 200 yali huatacunata esclavocunashna causarca. Egipciocunaca Jehová Dios nalicachishca ruraicunata rurashpami huañushcacunatapash, maquihuan rurashca yanga dioscunatapash adoran carca. Chaimandami israelitacuna Egiptomanda rishpaca mushuj instrucciongunata minishtirca. Israelitacunaca Moisesman Cushca Leytalla cazuj llactami cana carca. Huaquin ali estudiashca gentecunaca ninmi, hebreo shimipi “ley” nishpaca “ñaupaman pushana”, “maita rinata ricuchina”, “instrucciongunata cuna” nijushcami nishpa. Moisesman Cushca Leymi israelitacunataca ladolla llactacunashna huainayana juchapi, yanga dioscunata adorana juchapi ama urmachun ayudana carca. Jehová Dios bendiciachun munashpaca Jehovapa mandashcatami israelitacunaca cazuna carca. Na cazushpaca jatun llaquicunapimi urmana carca (Deuteronomio 28:1, 2, 15, liingui).

7. a) Israelitacuna imamanda mushuj instrucciongunata minishtinajujta yachangapaca shuj yuyaicunamandapash parlapai. b) ¿Imamandata ninchi, Moisesman Cushca Leyca ‘Cristoman chayachingapaj huahuacunata yachachijunshnami’ ayudajurca nishpa?

7 Israelitacuna imamanda mushuj instrucciongunata minishtinajujta yachangapaca shuj yuyaicunatapash ricupashun. Moisesman Cushca Leypi instrucciongunami israelitacunataca Mesías o Jesús chayamunata shuyachun ayudarca. Jesusmi Jehovapa munaita pactachingapaj shamuna carca. Shinallata Leypi instrucciongunami israelitacunataca juchayucuna cashcata, paicunapa juchacunamanda pipash quishpichichun minishtishcata yaipi charichun ayudarca (Gálatas 3:19; Hebreos 10:1-10). Ashtahuangarin, Bibliapi nishca shinaca, Moisesman Cushca Leymi israelitacunataca ‘Cristoman chayachingapaj huahuacunata yachachijunshna’ asha tiempota ayudajurca (Gálatas 3:23, 24). Moisesman Cushca Ley chashna ayudajushcamandami Mesiaspa punda familiaca tucuipi limpio caita usharca. Ashtahuangarin, Moisesman Cushca Ley ayudajushcamandami israelitacunaca Mesías pi cajtaca yachanalla carca.

8. Moisesman Cushca Leypica ima ali consejocunata tian nishpa pensarinaca ¿imamandata ali can?

8 Jesusta catijcunapashmi Moisesman Cushca Leytaca  ashtacata aprovechai ushanchi. ¿Imashinata aprovechai ushanchi? Moisesman Cushca Leyta cunanbi cazuna obligacionda ñana charishpapash, chai Leypi yuyachishpa yachachij consejocunataca aprovechai ushanchimi. Chaimandami, párrafo 1​pi yuyaita catishpa Moisesman Cushca Leyca ima consejocunata pactachichunda ayudan nishpa pensarina canchi. Shina pensarinami ñucanchitaca aliguta causachun, Jehovata ali adorachunbash ayudanga. Jehová Diosca Moisesman Cushca Leymanda yachajushpa, chaipi yuyachishca consejocunata catishpa causachunmi, Moisesman Cushca Leyta Bibliapi escribichishpa saquirca. Shinallata, Jesustapash agradicinami canchi. Paimi Moisesman Cushca Leypi ima ali consejocuna tiajta intindichirca. Shuj ejemplota ricupashun. Jesusca nircami: “‘Cazarashca jahua ama shujhuan causanguichu’ nishcataca uyarcanguichimi. Ashtahuangarin ñucami, cangunataca cashna nini: Maijambash shujpaj huarmitara ñucapaj cashcanman yashpa ricujushpaca, ñami paipaj shungupi yarishpallata, chai huarmihuan huainayashca” nishpa. Moisesman Cushca Leypica na shuj huarmihuan juchapi urmanachu canguichi nishpami mandajurca. Shinapash Jesusca nali munaicunamandapash, mapa pensamientocunamandapash caruyanami canguichi nishpami yachachirca (Mateo 5:27, 28).

9. Jehová Dios mushuj instrucciongunata cunaca ¿imamandata minishtirirca?

9 Jesús, Mesías tucushca jipaca mushuj instrucciongunata cushpami Jehová Diosca paipa munaita imashina pactachinata ricuchirca. Shinapash ¿imamandata Jehová Diosca mushuj instrucciongunata curca? Huata 33​pimi, Jehová Diosca Israel llactataca ñana paipa llactatashna chasquishpa Jesusta catij congregacionda paipa llacta cachun chasquirca. Shinaca, paipa llactapa minishtirishcacuna cambiajpimi Jehová Diosca mushuj instrucciongunata curca.

PAIPA ISRAELMANMI IMATA RURANATA RICUCHIN

10. a) ¿Imamandata Jesusta catij congregacionga mushuj mandashcacunata minishtirca? b) ‘Cristopa mandashcata’, Moisesman Cushca Leyhuan ricujpica ¿imapita shican carca?

10 Imashinami ñaupa parrafocunapi yachajuparcanchi, israelitacuna imashina causanata yachachun, imashina adoranata yachachunmi Jehová Diosca israelitacunaman Leyta curca. Shinapash Jesús cai Alpaman shamushca jipaca, shuj instrucciongunata, mushuj mandashcacunatami Jehová Diosca curca. ¿Imamandata mushuj instrucciongunata curca? Jehová Diospa llactaca ñana shuj llactamandallachu cana carca, tauca llactacunamandami cana carca. Chai mushuj llactami Bibliapi nishca shinaca, Taita Diospa Israel tucurca. Diospa Israelmi Jesusta catij congregación tucushpa, paicunahuan rurashca mushuj pactota pactachina tucurca. Tauca llactamandacuna Paipa Israel tucuchun saquishpami Jehová Diosca ricuchirca, maijan llactamanda cashpapash paita cazujpica Jehová Diosca na ñavitalla ricushpa chasquijlla cashcata (Hechos 10:34, 35). Jesusta catij congregacionga ‘Cristopa mandashcatami pactachina’ carca. Shinapash ‘Cristopa mandashcata’, Moisesman Cushca Leyhuan ricujpica ¿imapita shican carca? Ricupashun. Moisesman Cushca Leyca rumipi escribishca leycunami carca. Shinapash ‘Cristopa mandashcaca’ Jesusta catijcunapa shungupimi carca, ashtahuangarin, ñana leycuna carcachu, yuyachishpa yachachij consejocunami carca. ‘Cristopa mandashcami’ Jehovata sirvijcunataca maijan llactapi causanajushpapash imata ruranata yachachun tucuicunatallata ayudana carca (Gálatas 6:2).

11. ‘Cristopa mandashcapica’ ¿maijan ishcai mandashcacunamandata parlan?

11 Diospa Israelca ‘Cristopa mandashcamandami’ ashtaca bendiciongunata chari usharca. Yaripashun. Mushuj Pacto nara pactari callarijpillatami Jesusca villachinamanda, shuj huauquipanicunahuan imashina tratarinamanda parlashpa ishcai mandashcacunata curca. Chai ishcai mandashcacunataca Jesusta tucuilla catijcunaman cushcamandami, jahua cielopi causana esperanzata o cai Alpapi causana esperanzata charishpapash cazuna canchi.

12. ¿Imamandata ninchi, villachinaca mushuj instruccionmi carca nishpa?

12 Ñaupa punllacunapica, na israelita cashpapash Jehovata sirvingapaj munashpaca Israel llactata  mascashpami chaiman rina carca (1 Reyes 8:41-43). Shinapash Jesuspa tiempopica, Jesusta catijcunami Jesús mandashca shina, paicunara rishpa gentecunataca mascana carca (Mateo 28:19, 20, liingui). Ashtahuangarin huata 33, Pentecostés fiesta punllapimi Jehová Diosca ricuchirca, paita sirvijcuna mundo enteropi gentecunaman villachichun munashcata. Chai punllapimi, mushuj congregacionmanda casi 120 Jesusta catijcunaca espíritu santota chasquishpa judiocunamanbash, shuj llactacunamanda judío tucushcacunamanbash shuj shuj shimicunapi villachirca (Hechos 2:4-11). Chai jipami Samaria llactamanda gentecunamanbash villachi callarirca. Huata 36​picarin, na judiocunamanbashmi villachi callarirca. Imashinami ricupanchi, mundo enteropi villachina cashcataca Jesusta catijcunaca alimi intindirca.

13, 14. a) Jesuspa ‘mushuj mandashcata’ pactachingapaca ¿imatata rurana capanchi? b) Jesusca ¿ima alipacha ejemplotata saquirca?

13 Jesusca shuj huauquipanicunahuan imashina tratarinamanda parlashpapashmi shuj mushuj mandashcata curca (Juan 13:34, 35, liingui). Ñucanchi huauquipanicunataca tucui punllacunami ali tratana canchi. Shinapash paicunamanda causaita cungapajpash listomi cana canguichi nishpami Jesusca mandarca. Chai mandashcaca Moisesman Cushca Leypica na tiarcachu (Mateo 22:39; 1 Juan 3:16).

14 Jesusca alipacha ejemplotami saquirca. Paica paipa catijcunata ninanda juyashpami paipa causaitapash na llaquishpa paipa catijcunamanda huañurca. Jesusca ñucanchicunapash ñucanchi huauquipanicunamanda sufrina cajpipash sufrishpa, causaita cuna minishtirijpipash causaita cushpa juyashcata ricuchichunmi munan (1 Tesalonicenses 2:8).

CUNANBIPASH SHAMUJ PUNLLACUNAPIPASH IMATA RURANATAMI RICUCHINGA

15, 16. a) Cunan punllacunapica ¿imashinata Jehová Diosca paipa llactata yachachijun? b) ¿Imashina punllacunapita causanajupanchi?

15 Cunan punllacunapica, minishtijuj horaspi ñucanchicunaman micunaguta caranshna Taita  Diosmanda yachachingapami Jesusca ‘aliguta cazushpa, aliguta yarishpa sirvij’ esclavota churashca (Mateo 24:45-47). Micunaguta caranshna yachachishpami Jehová Diosca mushuj instrucciongunata cun. Chai mushuj instrucciongunataca paipa llacta imata minishtijujta ricushpami cun. Shinaca cunan punllacunapica ¿imashinata causanajunchi?

16 Cunan punllacunapica ‘tucurimui punllacunapimi’ causanajunchi. Ñallami ima horapash na tiashca ‘ninan manllanayai llaqui’ punllacuna chayamunga (2 Timoteo 3:1; Marcos 13:19). Shinallata, Diablopash paipa demoniocunapash cai Alpaman shitamui tucushpa gentecunata llaquichinajuj punllacunapimi causanajunchi (Apocalipsis 12:9, 12). Ashtahuangarin, Jesús mandashcata cazushpami mundo enteropi villachinajunchi. Cunan punllacunapimi, ima horapash na villachishca ashtaca gentecunaman ashtahuan idiomacunapi villachinajunchi.

17, 18. Instrucciongunata cujpica ¿imata rurana capanchi?

17 Jehovapa organizacionga villachinapi ayudangapami ñucanchimanga ashtaca ayudacunata cushca. Chai ayudacunataca ¿aprovechanajunchichu? Tandanajuicunapimi ñucanchitaca chai ayudacunata imashina ashtahuan ali aprovechanata yachachishpa instrucciongunata cun. ¿Chai instruccionguna Jehovapa cashcata intindinchichu?

18 Jehová Dios bendiciachun munashpaca congregacionbi cushca instrucciongunataca cazunami canchi. Cunanmandallata cazushpallami, ‘Ninan Manllanai Llaqui’ Punllacunapipash cazui ushashun. Chai punllacunapica Diablo mandajuj mundoca tucuchi tucungami (Mateo 24:21). Chai jipaca shuj mushuj Alpagupi causangapami mushuj instrucciongunata cutin minishtinajushun. Chai punllacunapica Diabloca ñana pandachingachu.

Paraíso Alpagupi, mushuj rollo ‘librocuna’ pascarijpimi, unai unaicaman causangapaj mushuj instrucciongunata chasquishun (Párrafo 19, 20​ta ricupangui)

19, 20. a) ¿Ima mushuj rollo ‘librocunata’ pascaringa? b) Chai rollo librocuna pascarijpica ¿imata pasanga?

19 Israelitacunamanga Moisesman Cushca Leytami Jehová Diosca curca. Jesusta catijcunamanga ‘Cristopa mandashcatami’ Jehová Diosca curca. Paraíso Alpagupi cajpica, mushuj instrucciongunahuan rollo ‘librocunatami’ Jehová Diosca cunga (Apocalipsis 20:12, liingui). Tal vezmi chai rollocunapica chai punllacunapi imata rurachun munashcata Jehová Diosca villanga. Chai mushuj rollocuna pascarijpica ¿imashi pasanga? Ñucanchicunapash, causarishcacunapash chai rollocunata estudiashpami Jehová Dios imata rurachun nijujta yachashun. Tucuicunallatami Jehová Dios imata pensajtaca ashtahuan ali intindishun. Bibliatapash ashtahuan ali intindimandaca tucuicunallatami randimanda juyarishpa, respetohuan, ali tratarishun (Isaías 26:9). Pensaripashun ¿nachu ñucanchi rey Jesucristo mandajuj punllacunapica ashtaca cosascunata yachajushpa, yachachishpa paraíso Alpagupica causashun?

20 Último prueba tiana punllacunapi cashpa, rollo ‘librocunapi’ escribishca instrucciongunata cazujpi, Jehovata tucui shunguhuan juyajpica ‘causaita causagrinata villajuj libropimi’ Jehová Diosca ñucanchi shutita escribinga. Shinaca unai unaicaman causangapaj munashpaca asha ratuguta SHAYARINSHNAMI Bibliata liina canchi. Shinallata Biblia ima nijujta intindingapaca ali RICUNGAPAJ munanshnami esforzarina canchi. Ashtahuangarin, Jehovapa instrucciongunata UYASHPAMI cazuna canchi. Shina rurashpallami ‘Ninan Manllanai Llaqui’ Punllacunamanda salvarishpa ñucanchi Taita Jehová Diosmanda unai unaicaman cushijushpa yachajushun (Eclesiastés 3:11; Romanos 11:33).