Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Congregacionbi shujllashna tandanajushca cangapaj ayudarishunchi

Congregacionbi shujllashna tandanajushca cangapaj ayudarishunchi

“Cuerpopi tiaj mucucunapash tucuilla aliguta paipura huatarishcashna cashpami caishuj chaishuj ayudarin” (EFESIOS 4:16).

CÁNTICO 53, 16

1. Jahua pachatapash cai pachatapash rurashca punllamandapachaca ¿ima yuyaita tiashca?

JAHUA PACHATAPASH cai pachatapash rurashca punllamandapachami shujllashna tandanajushpa rurana yuyai tiashca. Jehová Diospash Jesuspash siempremi igual imatapash ruran carca. Jehová Diosca Jesustami pundapica rurarca. Chai jipaca, tucui ruraicunapimi Jesusca Jehovata ayudarca (Proverbios 8:30, NM). Jehovata sirvijcunapash siempremi shujllashna tandanajushpa Jehová mingashca ruraicunataca ruran carca. Noepa ejemplota ricupashun. Shuj arcata rurai nishpa Jehová Dios mandajpimi Noeca paipa familiandi shujllashna tandanajushpa arcataca rurarca. Jipa huatacunamanga, israelitacunapashmi shujllashna tandanajushpa tabernáculo nishca carpa huasita rurarca. Shuj pushtucunaman rishpapash, shujllashna tandanajushpami tabernáculo carpataca safashpa apan carca. Jehovata adorana templo huasi tiajpicarin, shujllashna tandanajushpami israelitacunaca juyailla candanacunata candashpa Jehovata alaban carca. Jehovata sirvijcunaca siempre shujllashna tandanajushca caimanda, imatapash igual ruraimandami chaicunataca rurai usharca (Génesis 6:14-16, 22; Números 4:4-32; 1 Crónicas 25:1-8).

2. a) Jesusta punda catijcunaca ¿imashinata carca? b) ¿Imatata cai temapica yachajupashun?

 2 Jesusta punda catijcunapash shujllashna tandanajushpami imatapash igual ruran carca. Apóstol Pabloca nircami, Jesusta catijcunaca shuj shuj ruraicunata rurai ushashpapash, shuj shuj responsabilidadcunata charishpapash tucuicunallatami Jesusta catinajuimandaca shujllashna tandanajushca can nishpa. Pabloca, tucuilla huauquipanicunata shuj cuerpohuan chimbapurashpami nirca, cuerpopi partecunaca shuj shuj cashpapash tucuilla partecunami shujllashna igual funcionan nishpa (1 Corintios 12:4-6, 12, liingui). Ñucanchicunaca ¿imashinata canchi? ¿Imashinata villachinapipash, congregacionbipash, familiapipash shujllashna tandanajushpa, igual imatapash rurai ushanchi? Chaitaca shamuj parrafocunapimi yachajupashun.

VILLACHINAPICA SHUJLLASHNA TANDANAJUSHCA CASHUNCHI?

3. ¿Imatata apóstol Juanga shuj muscuipi cuenda ricurca?

3 Jehová Diosca shuj muscuipi cuendami apóstol Juanmanga ricuchirca, 7 angelcuna trompetacunata tocanajujta. Quinto ángel trompetata tocajpica, ‘jahua pachamanda cai pachaman, shuj luzero urmamujtami ricurca. Chai luzeromanmi, manllanayai ucu ucu utujupa llaveta curca’. Chai llavehuanmi ‘manllanayai ucu ucu utujuta pascarca’. Chai manllanai ucu ucu utujumandaca ashtaca yana yana cushnishnami llujshirca. Chai cushnipica saltamonteshna ashtaca langosta jurucunami llujshirca. Chai langosta jurucunaca quirucunata, plantacunataca na llaquichircachu, ‘frentepi Taita Diospa sellota na charij gentecunatami llaquichirca’ (Apocalipsis 9:1-4). Apóstol Juanga alimi yacharca, langostacunaca Moisespa punllacunapi Egipto llactatashna llaquichinalla cashcata (Éxodo 10:12-15). Juan ricushca langostacunaca Jesusta catij ungidocunatami ricuchijun. Paicunaca panda religionguna llaquichi tucunatami villachinajun. Ungidocunataca, cai Alpapi unai unaicaman causana esperanzata charij tauca millón gentecunami villachishpa ayudanajun. Ungidocunapash, cai Alpapi causana esperanzata charijcunapash shujllashna tandanajushpa villachimandami, ashtaca gentecunataca panda religionmanda llujshichunbash, Diablopa trampacunamanda caruyachunbash ayudan.

4. a) Jehová Diosca ¿imatata mandarca? b) Jehovapa mandashcataca ¿imashinata pactachi ushapanchi?

4 Jehová Dios mandashca shinami, tucurimui punlla nara chayamujpillata ali villaicunataca mundo enteropi villachina canchi (Mateo 24:14; 28:19, 20). Bibliapa yachachishcacunaca ‘causaita caraj yacugushnami’ can. Chaimandami ashtaca gentecuna yacunayachinshna Bibliamanda yachajungapaj munajpica yachachina canchi (Apocalipsis 22:17). Jehová Diospa chai mandashcata pactachingapaca congregacionbi tucuilla huauquipanicunahuan shujllashna tandanajushca caimanda, igual imatapash ruraimandami pactachi ushashun (Efesios 4:16).

5, 6. Testigo de Jehovacunaca ¿imashinata villachinapipash shujllashna tandanajushca cashcata ricuchipanchi?

5 Mundo enteropi ashtaca gentecunaman villachingapaca aligutami organizarishca cana canchi. Aliguta organizarishca cangapaca tandanajuicunapi cushca instrucciongunatami catina canchi. Shuj ejemplota ricupashun. Villachingapaj llujshina tandanajuipi instrucciongunata catishpami ali villaicunata mundo enteropi villachitapash, Bibliamanda ashtaca publicaciongunata gentecunaman saquitapash ushanchi. Huaquinbicarin mundo enteropi, chai fechapillata shuj publicacionda saquingapami arreglocuna tian. Chaipi participashpami mundo enteropi tauca millón huauquipanicunahuan shujllashna tandanajushpa chai villaitallata villachinajunchi. Ashtahuangarin shina villachishpami, angelcunahuanbash shujllashna tandanajushpa villachinajunchi. Angelcunaca villachinapimi ñucanchitaca ayudanajun (Apocalipsis 14:6).

6 Anuario libropi villachishca informeta cada huata ricushpaca tucuicunami cushijunchi. Shinallata, Quimsa Punlla Jatun Tandanajuicunapash tucuillacuna shujllashna tandanajushca cachunmi ayudan. Cada huatami, Quimsa Punlla Jatun Tandanajui nara tiajpillata ashtaca ashtaca huauquipanicunaca shujllashna tandanajushpa ashtaca gentecunataca jatun tandanajuiman shamupanguichi nishpa invitanchi. Jatun tandanajuipi cashpacarin tucuicunami chai yachachishcacunatallata uyanchi. Jatun  tandanajuicunapi discursocuna, demostracionguna, presentaciongunaca Jehovata ashtahuan ali sirvichunmi animan. Jesús Huañushcata Yarina tandanajuipash tucuicuna shujllashna tandanajushca cachunmi ayudan. Jesús huañushcataca cada huatami punda judiocunapa calendariota catishpa 14 de nisán nishca punllapi yarinchi (1 Corintios 11:23-26). Chai punlla nara chayamujpillatami, huaquin semanacunata ñaupashpa tucuilla gentecunataca, cai tandanajuiman shamupanguichi nishpa invitangapaj esforzarinchi. Chai jipaca tucuillacunami chai punllallata Indi pacajushca jipa tandanajunchi. Shina rurashpami Jesusta cazushcatapash, ñucanchita salvashcamanda Jehovata agradicishcatapash ricuchinchi.

7. Shujllashna tandanajushpa imatapash ruraimandaca ¿imatallata rurai ushapashcanchi?

7 Imashinami shujlla langosta cashpaca na imatapash rurai ushanman, shinallatami ñucanchilla cashpaca mundo enteropi gentecunaman villachitaca na ushanchiman. Shinapash langosta jurucunashna tandanajushpa imatapash ruraimandami ashtaca millón gentecunataca Jehovamanda parlashpa paicunapash Jehovata alabachun, respetachun ayudanchi.

CONGREGACIONBICA SHUJLLASHNA TANDANAJUSHCA CASHUNCHI

8, 9. a) Shujllashna tandanajushca cana minishtirishcapacha cashcata intindichingapaca ¿ima ejemplomandata apóstol Pabloca parlarca? b) Congregacionbi tucuillacuna shujllashna tandanajushca cachunga ¿imashinata ayudai ushapanchi?

8 Apóstol Pabloca congregación imashina organizarishca cashcata yachachishca jipami, Éfeso llactamanda huauquipanicunataca cashna nishpa consejarca: “Tucuipi aliguta viñashunchi” nishpa (Efesios 4:15, 16, liingui). Pabloca cuerpopi partecunamanda parlashpami intindichirca, congregacionbi tucuillacuna shujllashna tandanajushca cachun, tucuillacuna Jesusta cazuchunga tucuicuna ayudai ushashcata. Pabloca nircami, cuerpopi tiaj partecunapa mucucunapash tucuilla aliguta paipura huatarishcashna caimandami, caishuj chaishuj ayudarin nishpa. Shinaca ¿imashinata congregacionbi jovenguna, mayorllacuna, sanocuna, ungushcacunapash tucuilla huauquipanicuna shujllashna tandanajushca cachun ayudaita ushan?

9 Jesusca anciano huauquicunatami churashca congregaciongunata ñaupaman pushachun. Chaimandami ancianocunata respetachun, paicunapa instrucciongunata catichun Jesusca munan (Hebreos 13:7, 17). Shinapash huaquinbica shinllimi can. Shinlli cajpica Jehovata mañashunchi. Mañajpica paipa espíritu santota cushpami ancianocunata cazuchun ayudanga. Humildecuna cashpa, congregacionbi ayudangapaj ancianocunahuan igual trabajashpaca ashtacatami congregacionbica ayudai ushashun. Shinami tucuillacuna congregacionbica shujllashna tandanajushcacuna cashun, ashtahuan juyarishunbash.

10. ¿Imashinata siervo ministerialcunaca congregacionbi tucuillacuna shujllashna tandanajushca cachun ayudan?

10 Siervo ministerialcunapashmi congregacionbi tucuilla huauquipanicuna shujllashna tandanajushca cachunga ayudan. Paicunaca ancianocunata ayudangapami esforzarin. Shina ayudashcamandami siervo ministerialcunataca ashtacata agradicinchi. Shinapash ¿imashinata siervo ministerialcunaca ayudan? Ricupashun. Siervo ministerialcunami villachingapaj congregacionbi publicacionguna tiachun ricurian. Shinallata, tandanajuiman shamujcunatapash chasquinajun. Ashtahuangarin, Tandanajui Huasicuna limpio cachun, ama huaglichunbashmi ricurianajun. Ñucanchipash siervo ministerialcunata ayudashpami congregacionbi tucuilla huauquipanicuna shujllashna tandanajushpa, aliguta organizarishpa Jehovata sirvichun ayudanajunchi (chai yuyaitaca Hechos 6:3-6​pipashmi ricuita ushapangui).

11. Congregacionbi huauquipanicuna shujllashna tandanajushca cachunga ¿imashinata jovenlla huauquicunaca ayudaita ushan?

11 Huaquin ancianocunaca tauca huatacunatami congregacionbica ashtacata ayudanajushca. Shinapash ña mayorllagucuna tucunajuimandaca, pundashna ayudaitaca ñana ushanajungachu. Chaipimi jovenlla huauquicunaca ayudaita ushan. Mayorlla anciano huauquicuna yachachijpica jovenlla huauquicunaca ashtahuan responsabilidadcunatami pactachi ushanga. Shinallata, siervo ministerialcunapash paicunaman mingashca ruraicunata ali pactachingapaj  esforzarishpaca jipamanga ancianocuna caita ushangami (1 Timoteo 3:1, 10). Huaquin joven ancianocunacarin ashtahuan ashtahuan esforzarishpami superintendente de circuito tucushpa tauca congregacionbi huauquipanicunata ayudanajun. Joven huauquicuna shina ayudanajushcamandaca ashtacatami agradicinchi (Salmo 110:3; Eclesiastés 12:1, liingui).

FAMILIAPICA ¿IMASHINATA SHUJLLASHNA TANDANAJUSHCA CAITA USHANCHI?

12, 13. Shujllashna tandanajushca cangapaca ¿imatata familiacunaca ruraita ushan?

12 Familiacunapash shujllashna tandanajushca cangapaca Familiahuan Adorana Tutatami cada semana charina can. Taitamamacuna paicunapa huahuacunahuan cada semana Jehovamanda yachajushpaca ashtahuan ashtahuanmi randimanda juyaringa. Chai tutapica villachijushpa imata ninatapashmi repasaita ushan. Shinami villachingapaj ali prepararishcacuna caita ushan. Tucuilla familia Jehovamanda parlashpa, Jehovata juyashpa, paita cushichingapaj munajta ricushpaca tucuilla familiallatami shujllashna tandanajushca sintirin.

13 Shujllashna tandanajushca cangapaca ¿imatata cusapash huarmipash ruraita ushan? (Mateo 19:6). Ishcandillata Jehovata juyashpa, Jehovata sirvinajushpaca ishcandillatami cushilla, ali causanga. Cusahuarmicunaca Abrahanba Sarapa, Isaacpa Rebecapa, Elqanapa Anapa ejemplota catishpami randimanda juyarishpa, randimanda llaquirishpa ali tratarina can (Génesis 26:8; 1 Samuel 1:5, 8; 1 Pedro 3:5, 6). Shinami cusahuarmicunaca shujllashna tandanajushca catita ushanga, Jehovamanbash ashtahuan quimirita ushanga (Eclesiastés 4:12, liingui).

Familiahuan Adorana Tutami jovengunatapash mayorllacunatapash shujllashna tandanajushca cachun ayudan (Párrafo 12, 15​ta ricupangui)

14. Quiquinba huarmi o cusa Jehovata na sirvijpipash ¿imatata cusahuarmi ali causangapaca rurai ushapangui?

14 Bibliapica ninmi, Jehovata na sirvijcunahuanga na cazaranachu canguichi nishpa (2 Corintios 6:14). Shinapash huaquin huauquipanicunaca Jehovata na sirvijuj huarmihuan o cusahuanmi cazarashca can. ¿Imamandata shina can? Huaquingunaca ña cazarashca cashpami Testigo tucurca. Shinapash huarmi o cusaca Testigo cangapaca na munashcachu. Cutin shujcunaca Testigohuan cazarashca cashpapash huarmi o cusaca Testigo canatami saquishca. Shina cajpipash cusahuarmi ali causangapaca ¿imatata rurai ushan? Shinlli cajpipash Bibliapa consejocunatami cazuna can. Mary shuti panigupa ejemplota ricupashun. Marypash paipa cusa Davidpash Testigocunami carca. Shinapash Davidca tandanajuicunaman rinatami saquirca. Shina cajpipash Mary paniguca Jesusta catijushcata ricuchishpami ali huarmigu cangapaj esforzarirca. Paipa 6 huahuacunamanmi Jehovamanda yachachishpa, tucuilla tandanajuicunaman rinatapash na saquirca. Jipa huatacunamanga paipa huahuacunapash ña edadta charishpami shuj ladopi causangapaj rirca.  Mary panigupaca Jehovata pailla sirvinaca shinllimi carca. Shinapash Jehovataca siempremi ali sirvishpa catirca. Paipa cusa ricuchunmi revistacunatapash ricunalla pushtupi saquin carca. Shinami shuj punllaca chai revistacunata cusaca lii callarishpa jipamanga tandanajuicunaman cutin ri callarirca. Paicunaca 6 huatata charij nietogutami charirca. Chai nietoca siempremi tandanajuipica paipa abueloman nishpa shuj asientota alichin carca. Paipa abuelo na chayajpica jipamanga ninmi carca: “Abuelito, tandanajuipica chapajurcanimi” nishpa. Shinami Davidca 25 huatacuna jipa, Jehovata cutin sirvi callarirca. Cunanbica Davidpash, paipa huarmi Marypash shujllashna tandanajushpami Jehovataca cushilla sirvinajun.

15. ¿Imashinata taucalla huatacunata cazarashcacunaca chairalla cazarashcacunata ayudai ushan?

15 Diabloca familiacuna nali causachun munashpami ashtaca trampacunata churan. Chaimandami Jehovata sirvij cusahuarmicunaca shujllashna tandanajushca cangapaj esforzarina can. Mashna huatacunata cazarashca cashpapash pensarinami can, ashtahuan ali causangapaca imatata rurana cani, imatata nina cani nishpa. Taucalla huatacunata cazarashca cusahuarmicunaca paicunapa ali ejemplohuanmi chairalla cazarashcacunataca ayudaita ushan. Familiahuan Adorana Tutata ruragrinajushpami tauca huatacunata cazarashcacunaca chairalla cazarashcacunata huaquinbica invitai ushan. Shinami chairalla cazarashcacunaca ricunga, ashtaca huatacunata cazarashca cashpapash shujllashna tandanajushpa, juyaihuan ali tratarina cashcata (Tito 2:3-7).

JEHOVAPA ‘URCUMAN’ VICHAI RISHUNCHI

16, 17. ¿Ima bendiciongunatata charishun?

16 Jerusalén fiestacunaman israelitacuna rinajushpaca tucuilla tandanajushpami imatapash igual ruran carca. Ringapaj minishtirishcacunataca igualmi seguran carca. Ña rinajushpapash randimandami ayudarin carca. Jerusalenbi Jehovapa temploman chayashpapash tucuilla tandanajushpami Jehovata adorashpa alaban carca (Lucas 2:41-44). Ñucanchipash ñallami paraíso Alpagupi causashun. Chaimandami tucuicuna shujllashna tandanajushca cangapaj, igual imatapash rurangapaj esforzarina canchi. Quiquinba yuyaipica, huauquipanicunahuan shujllashna tandanajushca cangapaca ¿imatata rurai ushapangui?

17 Cai mundopi gentecunaca cada unomi ima munashcata rurashpa, imacunamandapash fiñanajunlla. Shinapash ñucanchicunaca, Jehovapa ayudahuanmi tucuicunahuan tranquilo caita ushanchi, Bibliapi yachachishcacunatapash intindi ushashcanchi. ¿Nachu shina causanajushcamandaca Jehovata agradicipanchi? Mundo enteropi huauquipanicunami Jehová munashcashna adoranchi. Ashtahuangarin, cai tucuri punllacunapimi huauquipanicunaca ashtahuan shujllashna tandanajushca canchi. Profeta Isaías, profeta Miqueas nishca shinaca, tucuilla tandanajushpami Jehovapa ‘urcuman’ vichai rishunchi nishcanchi (Isaías 2:2-4; Miqueas 4:2-4, liingui). Tucuillacuna shujllashna tandanajushca catingapaj esforzarishpaca ashtaca bendiciongunatami charishun. Ñallami cai Alpapi tucuilla gentecunaca shujllashna tandanajushpa Jehovata adorashun.