Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Taita Diosmanda Ali Villaigucuna

 LECCIÓN 2

Diosca ¿pita can?

Diosca ¿pita can?

1. ¿Imamandata Diosta sirvina canchi?

Taita Diosmi Tucuita Ruraj can. Paica siempremi tiashca, ima horapash na chingaringachu (Salmo 90:2). Diosmandami ali villaigucunaca shamun (1 Timoteo 1:11). Ñucanchiman causaita cujpimi Diostalla sirvina canchi. Apocalipsis 4:11, liipangui.

2. Bibliapica ¿imatata Diosmanda yachachin?

Taita Diosca espiritumi can. Chaimandami Diostaca pipash na ricuita ushashca (Juan 1:18; 4:24). Sisagucunata, granocunata ricushpami juyaj, alipacha yachaj Dios cajta yachanchi. Shinallata cielota, Alpata rurashcata ricushpami ninan ushaita charishcata yachanchi. Romanos 1:20, liipangui.

Bibliata liishpami Diosmanda ashtahuan yachajunchi. Bibliapica, gentecunata Dios imashina tratajtami ricuchin. Ima ruraicunata alicachijta, imacunata nalicachijtapashmi villan. Chai ruraicunamanda imashina sintirijtapashmi nin. Salmo 103:7-10, liipangui.

3. ¿Diosca shutita charinllu?

Jesusca nircami: ‘Jahua pachapi tiajuj Taitalla, canba shutiguca alicachishca cachun’ nishpa (Mateo 6:9). Cai textopi nishcashnaca Diosca shuj shutiguta charinmi. Quichuapica Diospa shutitaca Jehová nishpami rijsin. Cada idiomapimi chai shutica diferente uyarin. Bibliapica ninmi: “Gentecuna yachachun, canba shuti Jehová cajta, canllami tucui Alpamanda Ashtahuan Jatun Dios capangui” nishpa (Salmo 83:18, NM; español Bibliacunapica Salmo 82:19pimi huaquinbica ricurin).

 Tauca Bibliacunapica Diospa shutita churanapa randica, Taita Dios o Mandaj Dios nishpallami churashca. Shinapash callaripi Diospa Shimita escribinajushpaca casi 7 mil viajemi Jehová shutitaca Bibliapi churarca. Jesuspash gentecunaman Diosmanda yachachijushpaca, Diospa shutitapashmi rijsichirca. Juan 17:26, liipangui.

4. ¿Diosca ñucanchita juyanllu?

Shuj juyaj taitashnami ñucanchi llaquilla cajtaca Diosca ali yachan

Taita Dios juyashpaca ¿imamandata llaquicuna tiachun saquishca? Huaquingunaca ninmi, ñucanchicuna imata rurajta ricungapami Diosca llaquicunata cachamun nishpa. Shinapash, chaica llullami can. Job 34:10, liipangui.

Imata ruranata cada uno agllachunmi Diosca saquishca. Shinaca Diosta sirvinaca ¿nachu ali canman? (Josué 24:15.) Tauca gentecuna nalicunata rurajpimi llaquicunaca mirashca. Chaicunata ricushpami Diosca ninanda llaquirin. Génesis 6:5, 6, liipangui.

Diosca ñucanchita juyaimandami ungüicunata, llaquicunatapash tucuchingapaj munan. Shinapash, imamanda llaquicuna tiachun saquishcataca página 16pimi yachajupashun. 2 Pedro 2:9; 3:7, 13, liipangui.

5. ¿Imashinata Diosman quimirita ushanchi?

Diosta mañashpami paiman quimirinchi. Diosca cada unomandami preocuparin (Salmo 65:2; 145:18). Pandarijpipash Diosca perdonangapaj shuyajunmi. Paipa munaita pactachingapaj esforzarijpica ninandami cushijun. Shinaca, juchayucuna cashpapash Diospa amigo caita ushanchimi. Salmo 103:12-14; Santiago 4:8, liipangui.

Ñucanchiman causaita Dios cujpimi paitalla juyanchi (Marcos 12:30). Paimanda yachajushpa, tucuipi cazushpami Diosta juyashcata ricuchinchi. Shinami Jehovahuan ali amigo cashun. 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3, liipangui.