Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Cai tapuicunapa respuestacunata anotapangui

Cai tapuicunapa respuestacunata anotapangui
  1. ‘Cristopa mandashcaca’ ¿imata can? (Gál. 6:2).

  2. ¿Imashinata ñucanchilla cashpapash Cristopa mandashcata pactachinchi? (1 Cor. 10:31).

  3. ¿Imashinata villachijushpa, yachachijushpaca Cristopa mandashcata pactachinchi? (Luc. 16:10; Mat. 22:39; Hech. 20:35).

  4. ¿Imapita Cristopa mandashcaca Moisesman Cushca Leymanda ashtahuan ali can? (1 Ped. 2:16).

  5.   ¿Imashinata cazarashcacunapash, taitamamacunapash Cristopa mandashcata pactachi ushan? (Efes. 5:22, 23, 25; Heb. 5:13, 14).

  6. Jovenguna escuelapi, colegiopi cashpa Cristopa mandashcata pactachingapaca ¿imatata rurai ushapanguichi? (Sal. 1:1-3; Juan 17:14).

  7. ¿Imashinata Jesús ñucanchita juyashcashna shujcunatapash juyai ushapanchi? (Gál. 6:1-5, 10).