Na huañushpa causangapaca Diosta uyashunchi

Tucuita Ruraj Taita Diosmi cuidangapaj, yachachingapaj, bendiciangapaj munan.

Callari yuyaicuna

Gentecunata juyaimandami imashina ali causanatami Diosca yachachin.

Diostaca ¿imashinata uyaita ushanchi?

Diosta imashina uyanata, chaita rurangapaj picuna ayudanata yachajupai.

Diosca ¿pita can?

Ima shuti cajta, imashina Dios cajta yachajupai.

Jardín de Edenpica ¿ima causaita tiarca?

Bibliapa primer libromi chaitaca villajun.

Diablota uyaimandaca ¿imata tucurca?

Ashtaca nali ruraicunami ricurirca.

Jatun manllanai tamia tiashcamandaca ¿imatata yachajunchi?

Ñaupa punllacunapi ima pasashcatallaca na villajunllu.

Jesusca ¿pita carca?

Jesusmanda yachajunaca ¿imandata importante can?

Jesusca ¿imamandata huañurca?

Jesús huañushcamandami alipacha bencidionguna tianga.

Cai Alpaca ¿ima horashi shuj paraíso canga?

Cai Alpa ñalla paraíso tucugrijujpi imalla pasanatami Bibliapica yachachin.

Diosta uyashpaca ¿ima bendicioncunatata charishun?

Tucuicunami chai bendicioncunata chasquingapaj munanchi.

¿Ñucanchi oracioncunata Diosca uyanllu?

¿Diosmanga ima cosascunamandallata parlaita ushanchi?

Ali causangapaca ¿imatata familiacunaca rurana can?

Familiacunata Dios callarichishcamandami ali causachunga ali consejocunta cun.

Diosta cushichingapaca ¿imatata rurana canchi?

Taita Diosca huaquin cosascunataca alicachinmi, shuj cosascunataca na ricunayachinllu.

Jehovapa lado tucungapaca ¿imatata rurana cangui?

Diostalla cazuna munaita charishcataca ñucanchi decisiongunahuanmi ricuchina canchi.