TAPUI 1

¿Ñucaca imashinapachata cani?

¿CAITA YACHANACA MINISHTIRINLLU?

Quiquin imashinapacha cashcata, imata ruranata na ruranata ali yachanaca, shujcuna imatapash rurai nijpipash ali decidichunmi ayudanga.

¿IMATASHI RURANGUIMAN?

Caipi yuyapai: Karenga fiestaman chayashca jipallami shuj amiga paita:

“¿Imashpata canlla cangui?” nijta uyan.

Tigrashpa ricujpica paipa amiga Jessica ishcai cervezahuan shamujujtami ricun. Chai amigaca cervezata cushpami cashna nin: “Ñana huahua canguica, ashata ufiashpa cushilla caita ushanguimi” nishpa.

Karenga nara mayor de edad caimanda na ufiangapaj munashpapash, paipa amigahuan pingaipi quedangapapash na munanllu. Chaimandami Karenga cashna pensarin, Jessica shuj ali joven cashpapash asha cervezata ufianllami, na juchachu canga. “Shuj cervezallami can, drogataimanga na chupagrijunica” nishpa.

Quiquin Karen cashpaca ¿imatashi ruranguiman?

PENSARIPAI

Snhina pasajushpa ali decidingapaca, quiquin imashina cashcatami ali yachana cangui. Chaipaca quiquinba ali yuyaicunata, ali ruraicunata, imata crishcatapash yachanami cangui. Shinallami imata ruranatapash quiquinllata ali agllangui. Shujcuna imatapash nijpillaca na ruranguichu (1 Corintios 9:26, 27).

Inmata ruranata aliguta agllangapaca ¿imatashi rurana cangui? Chaipaca cai tapuicunata yachajupashun.

 1 ¿IMATATA ALI RURANI?

Imatalla ali rurai ushashcata, ima cualidadcunata charishcata yachashpaca, imata rurangapapash seguromi sintiringui.

BIBLIAMANDA EJEMPLO. Apóstol Pabloca nircami: “Rimanata ñuca na ali yachajushca cashpapash, ali yachaitami charini” nishpa (2 Corintios 11:6). Paica Diospa Shimimanda alipacha yachajushca cashpami shujcuna nalicachishpa rimajpipash na manllarirca (2 Corintios 10:10; 11:5).

QUIQUINBILLATA PENSARIPAI: Imacunatalla rurai ushashcata anotapai.

Quiquinba ashtahuan ali cualidadcunata anotapai (por ejemplo, na mitsa cana, llaquina, tucuita ali pactachina o puntual canata).

2¿IMAPITA PANDARINILLA?

Imashinami shuj jamzi cadenaca imapipash japirishpa ñapash fitirinlla. Shinallatami imapipash pandarishpaca quiquinba ali yuyaita, ali ruraita, ima crishcatapash ñapash cungaita ushangui.

BIBLIAMANDA EJEMPLO. Apóstol Pabloca imacunapilla pandarij cashcataca alimi yacharca. Chaimandami nirca: ‘Ñuca shungupica Taita Dios mandashcata rurashpami cushijuni. Shinapash ñuca cuerpopi nali munaimi, alita ruranahuan macanajujujta ricuni. Cutin ñuca cuerpotaca juchata rurachunmi mandajun, ñucataca prezotashnami charijun’ nishpa (Romanos 7:22, 23).

QUIQUINBILLATA PENSARIPAI: ¿Imapita ñapash pandarinilla? Ama pandaringapaca ¿imatata rurai ushani?

 3¿IMATATA RURANA CANI?

¿Shuj taxita japishpa chofertaca, gasolina tucuringacaman chai cuadrapillata muyupai ninguimanlla? Shina ruranaca nalichu canman, paganapash ashtacami llujshinman.

¿Imatata yachajupangui? Quiquinba causaipi imata ruranata ali yachashpaca, yangata causaimandaca na causanguichu. Imata ruranatapash alimi yachangui.

BIBLIAMANDA EJEMPLO. Apóstol Pabloca nircami: ‘Yangata calpanshnaca na causajunichu’ nishpa (1 Corintios 9:26). Chaimandami apóstol Pabloca yangata causaimanda causanapa randica, paipa causaipi imata ruranata ali yachashpa tucuita pactachingapaj esforzarirca (Filipenses 3:12-14).

QUIQUINBILLATA PENSARIPAI:Cai huatapi ima quimsa ruraicunata pactachinata anotapai.

4¿IMAPITA CRINI?

Quiquin imata yuyashcata, imata rurashcata, imata crishcatapash ali yachashpaca, manllanaita huairajpipash na urmaj quiru shinami cangui

Imata crishpapash na seguro cashpaca, imata ruranatapash na yachanguichu. Chaimandami camaleón animalgushna canguiman. Chai animalguca imacunahuanbash igual cangapaj munashpami paipa colorta cambianlla. Quiquinbash quiquinba amigocuna imata rurajpipash paicunashna cangapaj munashpami shinallata cambianguiman. Shina portarijcunaca ali yuyanata, ali ruranata, imata crinatapash na yachanllu.

Cutin ali yuyaita, ali ruraita, imata crishcatapash ali yachashpaca, shujcuna imata ruranajujpipash, quiquin pensashcataca na yangapi saquinguichu.

BIBLIAMANDA EJEMPLO. Profeta Danieltaca chaira viñaj huambragu cajpillatami paipa familiamanda separashcanga. Shinapash paica, ‘paipaj shungupica’ Diospa mandashcata cazunatami yarirca (Daniel 1:8). Shinami Danielca pai ali yuyashcata, ali rurashcata, imata crishcatapash pactachishpa causarca.

QUIQUINBILLATA PENSARIPAI:¿Imapita cringui? Por ejemplo: ¿Taita Diospi cringuichu? ¿Imashpata shina cringui? ¿Imamandata Taita Dios tiajta cringui?

Diospa mandashcacuna ¿quiquinda ayudajtaca cringuichu? ¿Imashpata shina cringui?

Quiquinga ¿imashina cangapata munangui? Huaira apanalla fangashna cangapaj o sapiyashca quiru shina cangapaj. Shinlli shayajuj quirushna cangapaca ali yuyanata, imatapash ali ruranata, imata crishcatapash ali yachanami cangui. Shinami, ¿ñucaca imashinapachata cani? nishca tapuitaca ali intindingui.

[Epígrafe de la página 5]

CAITA RURAPANGUI

Tapui 3pi ima quimsa yuyaicunata anotashcata ricupai. Chai quimsa yuyaicunata pactachingapaj cai quillapi imata ruragrijushcata anotapai.