Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Evolucionbi ¿crinachu cani?

Evolucionbi ¿crinachu cani?

 TAPUI 9

Evolucionbi ¿crinachu cani?

¿CAITA YACHANACA MINISHTIRINLLU?

Evolución cierto tiashca cajpica, gentecunaca huaquin huatacunatallami causanman. Shinapash ¿imashinata causaica tiai callarirca? ¿Imashpata causanchi? Ñucanchita pi rurashcata yachanaca alimi canga.

¿IMATASHI RURANGUIMAN?

Caipi yuyapai: Alexca imata crinatapash na atinanllu. Paica siempremi cai Alpata, tucui ima tiashcacunatapash Taita Dios rurashca nishpa crishca. Shinapash Biologiamanda yachachij profesorca cutin cutinmi nin, cientificocuna ali ali investigashpami evolución tiashcataca yachaj chayashca nishpa. Alexca pingaipi quedangapaca na munanllu. Chaimandami cashna pensarin: “Cientificocuna ali ali yachajushpa evolución tiashcata crijpica ¿ñucapash evolucionbi crinami cani yarin?” nishpa.

Quiquin Alex cashpaca ¿librocunapi liishcamandalla evolucionbi cringuimanllu?

PENSARIPAI

Gentecunaca shujcuna nijpillami evolucionbi crini o tucui ima tiashcapash pipash rurajpimi tian nishpa crin. Shinapash, imamanda shina crishcata intindichitaca na ushanllu.

• Huaquingunaca pipash rurashcamandami tucui tian nishpa iglesiapi yachachishcamandallami shina crin.

• Shujcunaca colegiopi yachachishcamandallami evolucionbi crin.

 CAI SUJTA TAPUICUNATA YACHAJUPAI

Hebreos 3:4pica ninmi: “Huasicunaca, pipash huasichijpillami tian. Ashtahuangarin tucui caicunata rurashpa churajca. Taita Diosmi” can nishpa. ¿Cai shimicunataca cringuichu?

Tucuita ruraj Dios na tianllu nishpa crinaca shuj huasita ricushpa, chai huasitaca pipash na rurajpita yangata chaipi ricurishca nishpa crina cuendami can.

GENTECUNACA NINMI: Cai Alpapi, Alpa jahuapi ima tiashcacunapash manllanai tugyai tiaimandami tucui tiai callarirca, chaitami Big Bang nin nishpa.

1 Big Bang nishcataca pita o imata callarichirca?

2 Imata crinata ali can: ¿tucui ima tiashcapash yangata tiai callarishcata? O ¿pipash rurajpi tucui tiai callarishcata?

GENTECUNACA NINMI: Monocunamandami shamunchi nishpa.

3 Monocunamanda shamushca cashpaca ¿imamandata gentecunaca, monocunata ashtahuan yali imacunatapash ruran?

4 Shuj robotta rurangapaca shuj alipacha yachajushcami cana can. ¿Nacha gentecunata rurangapacarin ashtahuan yali yachana minishtirin?

GENTECUNACA NINMI: Evolucionga ciertopachami tian nishpa.

5 Evolucionbi crijcunaca ¿paicunapachachu evolución ima cashcataca investigashca?

6 ¿Nachu ashtacacunaca evolucionbi crijcunallami shujcunatapash ashtahuan yali intindijcuna can nijpilla evolucionbi crin?

Juliaca ninmi: “Bosqueta rijushpa caspicunahuan rurashca shuj juyailla huasiguta ricushcanguiman. ‘¿Imatashi pensanguiman?’ ¿Caspicuna yangata urmashpa shuj juyailla huasigu shayarishcata pensanguimanllu? Na, na shina pensanguimanllu. Chaimandami cai Alpapi, Alpa jahuapi ima tiashcacunapash yangatami tiai callarirca nijpica, na crinallachu canchi” nishpa.

Gwenga ninmi: Pipash cashna nishcanman, “shuj imprenta ucupi imapash tugyajpi tintacuna chapurishpalla shuj diccionario llujshirca nijpica ¿yangata cringuimanllu?” nishpa.

 ¿IMACUNAMANDATA DIOSPI CRINA CANI?

Bibliapica ninmi, imatapash ali cajta, nali cajta aliguta yarishpami causana canguichi nishpa (1 Tesalonicenses 5:21). Chaimandami quiquin feta charingapaca na cashna yuyanachu cangui:

QUIQUIN PENSASHCAMANDALLA: “Tucuita yali poderta charij tianmi yarin nishpa”.

SHUJCUNA DIOSPI CRIJPILLA: “Ñuca cumbacunaca Diospi crinmi nishpa”.

CAITAMI CRINA CANGUI NIJPILLA: “Ñuca familiaca Diospi crinami cangui nihuanmi nishpa”.

Shujcuna nijpilla crinapa randica, quiquinbacha yachajushpami imata cashpapash crina cangui.

Teresaca ninmi: “Colegiopi profesor ñucanchi cuerpo imashina cajta yachachijpica Taita Dios tiashcataca ashtahuanmi crircani. Ñucanchi cuerpopi imacunapash na minishtirishcashnalla ricurishpapash ñucanchi cuerpo ali cachunga minishtirishcami can. Huaquinbica ñucanchi cuerpo ucupi imacunalla pasajujtaca na yachai ushanchichu” nishpa.

Richardca ninmi: “Yaya yaya edificiota, shuj barcota, shuj carrota ricushpaca, ¿pishi caicunataca rurarca? nishpami tapurini. Shuj carrota rurangapaca carro ali funcionachun tucui piezacunata churaita alipacha yachajmi minishtirin. Imashinami ricunchi, shuj carro tiachunga pipash rurachunmi minishtirin. Shinallatami gentecuna tiachunbash pipash rurachun minishtishca” can nishpa.

Anthonyca ninmi: “Cientificocuna yachachishcata ashtahuan yachajushpaca evolución ima cashcata ali intindishpami evolucionbi na crina cashcata intindircani. [...] Chaimandami evolucionbi fácil crinapa randica, Tucuita Ruraj Dios tiashcata crina ashtahuan ali cashcatami intindircani” nishpa.

CAIPI YUYAPAI

Cientificocuna ashtaca huatacunata evolución ima cashcata investigashpapash shuj shuj yuyaicunatami charin. Ali yachajushcacuna cashpapash evolucionmanda parlashpaca paicunapurapash na intindirishcachu. Shinaca evolucionga ciertopachacha tian nishpa quiquinbash tapurinaca ¿alicha canman?

[Epígrafe de la página 29]

CAITA RURAPANGUI

Colegiomanda shuj cumba nishcanman: “Ñucaca Diospi na crinichu. ¿Quiquinga Diospi cringuichu?” nishpa. Ima ninata anotapai.

[Epígrafe de la página 29]

YACHAJUSHPA CATIPAI

Internetpi jw.org paginaman yaicushpa Lo que opinan otros jóvenes sobre creer en Dios nishca videota ricupangui. (ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES nishcapi mascapangui.)