Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Huahuacunata yachachipashunchi

 Lección 9

Jeremiasca Jehovamanda parlanataca na saquircachu

Jeremiasca Jehovamanda parlanataca na saquircachu

Gentecunaca ¿imamandata Jeremiashuan culirashca can?

Jehovami huaquin gentecunata cacharca Jeremiasta pozomanda llujchichun

Jehovamanda parlajpica gentecunaca huaquinbica burlarin o rimashpami saquin. Shina pasajpica, nali sintirishpami Diosmandaca ñana parlashachu yanchi. ¿Ima horapash shina yuyashcanguichu?... Bibliapica Jeremiasmandami parlan. Paica Jehovata juyashpapash Jehovamanda parlanataca casimi saquirca. Jeremiasmanda yachajushun.

Jeremías chairalla huambragu cajpimi Diosca mandarca, nalicunata saquichi nishpa gentecunaman villagrichun. Chaita ruranata manllashpami Jeremiasca nirca: “Chairalla huambragumi capani, imata ninatapash na atinanichu” nishpa. Cutinmi Diosca nirca: “Ama manllaichu. Ñucami candaca ayudasha” nishpa.

“Nalita ruranata na saquishpaca llaquichi tucunguichimi” nishpami Jeremiasca  villai callarirca. ¿Gentecunaca paita cazurcachu?... Huaquingunaca burlarirca, shujcunaca culirarca, shujcunacarin huañuchingapami munarca. Jeremiasca ¿imashinashi sintirishcanga?... Ninanda manllarishpami Jehovamanda ñana parlangapaj munarca. ¿Imatata yuyangui, ciertopachacha Jehovamanda ñana parlarca?... Jeremiasca Jehovata juyaimandami paimanda parlanataca napacha saqui usharca. Parlashpa catishcamandami Jehová Diosca Jeremiasta cuidarca.

Shuj viajeca Jeremías huañuchun munashpami millai gentecunaca yacu pozo utujupi shitagrirca. Chai pozopi yacu illashpapash turu turumi carca. Jeremiasca micunata, yacutallapash na charircachu. ¿Jeremiasca huañurcachu? Mana. Jehovami huaquin gentecunata cacharca Jeremiasta pozomanda llujchichun.

Jeremiasmandaca ¿imatata yachajungui?... Jeremiasca manllaita charishpapash Diosmanda parlanataca na saquircachu. Diosmanda can parlajpica huaquin gentecunaca burlaringa o rimashpami saquinga. Na cashpaca canllatami pinganayachingui o manllanayachingui. Shinapash Jehovamanda parlanataca napacha saquinachu cangui. Ama cunganguichu, Jeremiasta ayudashcashnami Jehová Diosca candapash ayudanga.