Asiriamanda Nínive llactapi gentecunaca nalicunapachami carca. Jehová Diosca profeta Jonastami Nínive llactaman rishpa gentecunataca cambianami canguichi nichun cacharca. Shinapash Jonasca Nínive llactaman rinapa randica, shuj barcota japishpami Tarsis llactamanra rirca.

Chai barco ña marpi cajpica ninan huaira jatarijpimi chai barcopi gentecunaca ninanda manllarirca. Paicunapa dioscunata mañashpami cashna tapurinajurca, ¿imamandata shina pasanajunchi? nishpa. Chaimi Jonasca nirca, Jehová Dios mandashcata na cazushpami pacajushpa rijuni. ‘Ñucata japishpa, mama cuchaman shitahuaichi. Chashna rurajpillami, Ninan huairahuan cai tamiapash’ casilla tucunga. ‘Ñucamanda cangunata cashna llaquichijujtaca yachanimi’ nishpa. Barcopi caj gentecunaca Jonasta na yacuman shitangapaj munarcachu. Chaimi Jonasca cutin cutin yacuman shitahuaichilla nijurca. Jonasta yacuman shitajpimi mama cuchaca casilla tucurca.

Yacupi asha asha pambarijushpami Jonasca huañugrinimi yarin yashpa Jehovata mañarca. Chaimi Jehová Diosca ‘Jonasta langachun shuj jatun pescadota cacharca’, shina langashpapash Jonastaca na huañuchircachu. ‘Jonasca, chai pescadopa vijsa ucumandami’ Jehovata cashna mañajurca, cunanmandaca candami tucuipi cazusha nishpa. Jehová Diosca Jonastaca quimsa punllatami pescadopa vijsa ucupi saquirca. Chai jipami Jonastaca chaquishca alpapi pescadoca lansarca.

Shinami Jehová Diosca Jonastaca salvarca. Shinapash ¿Nínive llactaman ñana rina cashcatachu ricuchijurca? Na, na chaita nijurcachu. Jehová Diosca cutinmi Nínive llactaman richun Jonastaca mandarca. Cai viajeca Jonasca cazurcami. Chai llactaman rishpami chaipi causaj nali millai gentecunataca cashna nirca: Jehová Diosca ‘cunanmanda chuscu chunga punllacamanga, cai Nínive pueblotaca  tucuchigrinmi’ nishpa. Jonasca Nínive llactamanda gentecuna cambianataca yaitallapash na yarcachu. Shinapash chai gentecunaca Jonás nishcata uyashpa, cazushpami paicunapa causaipi cambiarca. Nínive llactata mandaj reypash chai llactamanda gentecunataca cashnami nirca: ‘Taita Diosta ninanda caparishpa mañaichi. Ima nalicunata rurashca cashpapash’ arrepintirichi. Shinallami Taita Diosca tal vez na huañuchinga nishpa. Jehová Diosca chai gentecuna arripintirishcata ricushpami chai llactataca na tucuchirca.

Chai llactata Jehová Dios na tucuchijta ricushpami Jonasca ninanda culirarca. Yuyapai, Jehová Diosca Jonastaca na ñapash culirashpa, juyaihuanmi tratarca. Cutin Jonasca Nínive llactamanda gentecunataca na llaquircachu. Chaipa randica Nínive llactamanda llujshishpami calabaza nishca shuj yura ucupi culira tiajurca. Jipamanga chai planta chaquijpimi Jonasca ashtahuan culirarca. Chaimi Jehová Diosca nirca, ¿chai calabaza yuramandachu Nínive gentecunamandapash ashtahuan yali llaquiringui? Ñuca llaquishpami Nínive llactamanda gentecunataca salvarcani nishpa. Jehová Diosca ¿imatata Jonasmanga yachachingapaj munarca? Nínive llactamanda gentecuna ima yuramandapash ashtahuan yali valishca cashcata intindichunmi munarca.

‘Taita Diosca tucuicuna quishpirichunmi munan. Paimanda na llullashpa villajuj Shimitapash yachachunmi munan’(1 Timoteo 2:3, 4).