Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 CAPÍTULO 50

Jehová Diosmi rey Jehosafatta ayudarca

Jehová Diosmi rey Jehosafatta ayudarca

Jehosafatca Judá llactata mandaj reymi carca. Paica chai llactapi tiaj Baal nishca Diospa altarcunata, shuj yanga dioscunatapashmi tucuchirca. Jehosafatca gentecuna Jehovapa mandashcacunata yachachunmi munarca. Chaimandami rey Jehosafatca, tauca cati mandajcunata, levitacunata Judá llactapi Jehovapa Leyta yachachichun cacharca.

‘Judá llacta muyundipi tiaj tucui llactacunaca’, Jehová Dios Judá llactata ayudajta yachashpami paicunahuan macanajunataca manllan carca. Caranacunatapashmi rey Jehosafatman apan carca. Shinapash, moabitacuna, amonitacuna, Seír llactamanda tucuilla gentecunapashmi tandanajushpa, Jehosafat runahuan macanajungapaj rirca. Jehosafatca Jehová Dios ayudachun minishtishcataca alimi yacharca. Chaimi jaricunata, huarmicunata, huahuacunatapash Jerusalenbi tandachishpa paicunapa ñaupajpi cashna nishpa mañarca: ‘Ñucanchi Taita Dioslla. Ñucanchihuan macanajungapaj shamuj chai tucui gentecunahuan macanajungapaca, na ushaita charipanchica. Imata ruraitapash na ushanachu capanchi’ nishpa.

Jehová Diosca Jehosafat mañashcata uyashpami cashna nirca: ‘Na manllanachu canguichi. Cai macanajuica na cangunapachu, ashtahuangarin Taita Diospami can’. ‘Ñuca cangunata imashna quishpichijta ricushpa, casilla shayanajunallami canguichi’ nishpa. ¿Imashinata Jehová Diosca paicunataca salvagrijurca?

Cayandi punllaca Jehosafatca candanata ali yachajujcunata agllashpami macanajungapaj alichirishca runacunapa ñaupajpi richun churarca. Chaimi Jerusalenmanda Ilujshishpa, Tecoa shuti jichushca pambaman rinajurca.

Candanata ali yachajushcacunaca cushijushpami, shinllita Jehová Diosman candanajurca. Chaicamanga Jehová Diosmi paicunapa randi Judá llactapa contracunahuan macanajujurca. Shinallata Jehová Dios pandachijpimi ‘amonitacuna, moabitacunaca, paicunapura tucuicuna huañuchirinajurca’. Tucuillacuna huañujpipash, Jehová Diosca Judá llactamanda gentecunata, soldadocunata, sacerdotecunatapashmi salvarca. Judá llacta muyundipi tiaj tucui llactacunami Judá llactata Jehová Dios salvashcataca yachaj chayarca. Shinami paicunaca cuenta japirca Jehová Dios paipa llactata contracunamanda cuidajushcata. ¿Imashinata Jehová Diosca paipa llactata salvan? Imashina cashpapash paica salvanllami. Jehová Diosca gentecuna ayudachunga na minishtinllu.

“Canguna macanajunaca na canllu. Cangunaca, Mandaj Dios ñuca, cangunata imashna quishpichijta ricushpa, casilla shayanajunallami canguichi” (2 Crónicas 20:17).