Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Bibliapica ¿imatata yachajuni?

 CAPÍTULO 38

Sansón runataca Jehová Diosmi ayudarca

Sansón runataca Jehová Diosmi ayudarca

Israelitacunaca cutinmi yanga dioscunata adoranajurca. Chaimi Jehová Diosca paicunataca filisteocunapa maquipi saquirca. Shina cajpipash Manóah shinami, huaquin israelitacunaca Jehovata adoranajurca. Manoahpash, paipa huarmipash huahuacunataca na charircachu. Shuj punllaca Jehovami shuj angelta Manoahpa huarmiman cashna nichun mandarca: ‘Vijsayu tucushpami, shuj jari huahuaguta ungungui’. ‘Paimi israelcunataca, filisteocunapa maquimanda quishpichinga’. Paica ‘Taita Diospalla causaj nazareo nishcami canga’ nishpa. ¿Picuna nazareo cashcata yachanguichu? Nazareocunaca Jehovatalla sirvingapaj agllashcacuna, ajchatapash na muchunllu carca.

Tiempohuanga ‘Manóah runapa huarmica, jari huahuaguta ungushpami, Sansón shutita’ churarca. Chai huahua viñajpica, Jehová Diosmi paimanga fuerzata curca. Chaimi paipa maquihuan shuj leonda huañuchirca. Shuj viajeca Sansón runaca 30 filisteocunatami huañuchirca. Shina huañuchichunga ni pipash na ayudarcachu. Chaimandami gentecunaca paita na ricunayachishpa, imashina huañuchinata ricunajurca. Shuj tutaca, Gaza shuti pueblopi Sansón puñujujpimi paipa contracunaca ‘tucui tuta pacalla chapanajurca’. Punllayajpimi paitaca huañuchishun ninajurcami. Chaimi ‘Sansón runaca, chaupi tuta jatarishpa chai pueblopa punguta Ilujchirca’. ‘Shina llujchishpaca, rigra jahuapi churashpami, Hebrón shuti pueblo urcuman apashpa vichai rirca’.

Chai jipaca filisteocunaca Dalila huarmipaman shamushpami cashna ninajurca: ‘Sansón imashpa ninan shinlli cajta, paita imashna mishai ushanata tapui. Chashna tapujpica, tucuicunami ashtaca culquita canman cushun’. Paitaca carcelpi vichangapami munanchi nishpa. Dalilaca chai culquita japinamandami filisteocuna nishcata rurarca. Sansón imamanda fuerzata charishcataca Dalilamanga na villangapaj munarcachu. Chai huarmi cutin cutin nirijujpillatami Sansonga cashna villarca: “Ñucaca, mamapaj vijsamandapachami Taita Dios agllashca nazareo cani. Chaimandami, ñuca ajchataca ima horapash na muchuhuashca. Ñuca ajchata muchujpica, ñucamanda ushai anchurijpimi, imata ruraitapash na ushasha” nishpa. Shina villashpaca Sansonga ¿alitachu rurarca?

Chai jipallami, Dalilaca filisteocunaman cashna nirca: Cunangarimbash shamuichilla Sansonga ña tucuitami villahuarca nishpa. Jipamanga ‘Sansonda paipa migllapi puñuchishpami, shuj runata cayashpa, Sansonba umamanda  canchis shambacunataca muchuchirca’. Chai jipaca, Dalilaca cashnami caparirca ‘Sansón, filisteocunami canda japingapaj shamunajun’ nishpa. Chaita uyashpa Sansón rijcharishpaca ñana fuerzata charishcatami cuenta japirca. Chaimi, ‘filisteocuna paita japishpaca, ñavita surcushpa prezu churarca’.

Shuj punllaca ashtaca filisteocunami “Dagón shuti paicunapaj diosman animalcunata carashpa huañuchishpa cushijungapaj tandanajurca”. Chaimi cashna caparinajurca: “Ñucanchi diosmi, ñucanchita fiñaj Sansón runataca, ñucanchi maquipi churashca”. Paita llujchimui ñucanchita asichichun nishpa. Chai jipaca Sansonda ishcai pilar chaupipi shayachishpami ninanda burlarinajurca. Chaimi Sansón runaca cashna caparirca: Jehová “Dioslla, cunanga ñucata yarihuayari”, fuerzata cutimbash carahuayari nishpa. Paipa ajcha cutin viñashca cajpimi ‘tucui ushaihuan chai ishcai pilarcunata faquirca’. Chaimi chai huasi urmashpa ‘filisteocunata, chaipi tucui gentecunatapash llapijpi’ huañurca. Sansonbashmi chaipi huañurca.

“Mandaj Diosca, ñucata shinllichij” Diosmi (Isaías 12:2).