Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

 CAPÍTULO 95

Jarcaicuna tiajpipashmi villachirca

Jarcaicuna tiajpipashmi villachirca

Shuj suchu runagumi Diospa huasiman yaicunapi culquita mañashpa tiajun carca. Shuj chishica Pedrota, Juandapash templo huasiman chayamujta ricushpami cashna nirca: “Imagutallapash carahuaichi” nishpa. Chaimi Pedroca nirca: ‘Culquitaca na charinichu, ñuca imaguta charishcatami carani. Jesuspa shutipimi candaca jatarishpa rilla nini’ nishpa. ‘Pedro chai runaguta maquimanda japishpa jatarichijhuanmi puri callarirca’. Chaita ricushpami ashtacacuna Diospi crinajurca.

Chaita ricushpami sacerdotecuna, saduceocunaca ninanda culiranajurca. Chaimi sacerdotecunata mandajcunapa ñaupaman apashpa apostolcunataca cashna tapunajurca: ‘¿Cangunaca, pipa ushaihuanda chai suchu runataca alichircanguichi?’ nishpa. Shina nijpimi Pedroca nirca: ‘Jesuspa shutipimi cai runagutaca alichircanchi. Chai Jesustami canguna huañuchircanguichi’ nishpa. Chaimi sacerdotecunata mandajcunaca cashna caparirca: “Pactarallapash, Jesuspaj shutipi villashpa yachachinguichiman” nishpa. Chaimi apostolcunaca nirca: “Ñucanchi ricushcata, uyashcata villanataca, napacha” saquishunllu nishpa.

Ña cacharijpica Pedropash, Juanbash Jesusta caishuj catijcunamanmi ima pasashcata parlangapaj rirca. Chaipimi tucuicuna tandanajushpa Jehovata mañashpa cashna ninajurca: Jehová Dioslla ‘na manllashpa canba Shimita villachingapaj ushaita’ carahuayari nishpa. Chaimi Jehová Diosca huañujujcunata alichichun, na manllashpa villachichun paipa espíritu santota curca. Chaimandami ashtacacuna Diospi crinajurca. Saduceocunaca apostolcunata ninanda envidiaimandami paicunataca carcelpi churarca. Chai tutaca Jehová Diosca ‘paipa angelta cachashpami prezuna huasi punguta pascashpa, apostolcunataca cashna nirca: ‘Diospa huasiman rishpa gentecunaman villagrichi’’ nishpa.

Cayandi punllaca shuj soldadomi sacerdotecunata mandajcunapaman rishpa cashna nirca: ‘Prezuna huasi punguca alipacha vichashcami. Ashtahuangarin punguta pascashpa ricujpica pipashmi illashcarca’. “Prezuna huasipi canguna vichashca runacunaca, Diospaj huasipimi gentecunaman yachachinajun” nishpa. Chai jipaca cutinmi apostolcunataca prezu japishpa sacerdotecunata mandajcunapaman aparca. Chaipimi sacerdotecunata mandajpuramanda shujca nirca: ‘¿Nachu cangunataca, chai shutimandaca napacha yachachinachu canguichi nircanchi?’ nishpa. Pedroca  nircami: ‘Taita Diostami, runacunatapash yali cazuna canchi’ nishpa.

Sacerdotecuna mandajcunaca ninanda culirashpami apostolcunata huañuchingapaj munarca. Chaimi Gamaliel shuti fariseoca nirca: ‘Taita Diosmanda cajpica, na tucuchi usharingachu, pactarallapash Taita Diosta fiñachinguichiman’. ¿Ciertopachachu Dioshuan macanajungapaj munanguichi? nishpa. Paicunaca chai runa ima nishcatami cazurca. Shinapash apostolcunata nara llujchishpallatami caspicunahuan macashpa cutin cashna mandarca, ama villachinguichichu nishpa. Shina llaquichijpipash apostolcunaca na manllashpami templo huasipi yachachishpa, huasin huasin villachishpa catirca.

‘Diostami, runacunatapash yali cazuna canchi’ (Hechos 5:29).