Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

 CAPÍTULO 94

Jesusta catijcunaca ¿imatata chasquirca?

Jesusta catijcunaca ¿imatata chasquirca?

Jesús cieloman tigrashcamandaca ña 10 punllacunami yalishca carca. Jesuspa catijcunaca chai punllacunapimi espíritu santota chasquirca. Huata 33 Pentecostés fiesta punllacunata yaringapami shuj shuj llactamanda gentecuna Jerusalenmanga rishca carca. Chaipimi 120 Jesuspa catijcunaca shuj altibajo huasipi tandanajushca carca. Na yashcapi ‘rupajuj ninashna tucuicunapa umapi tiarijpimi’ ‘shuj shuj rimaicunata rimai callarinajurca’. “Shina tianajujpimi, huaira ninanda huacamunshna ñapash uyarimurca”.

Shuj llactamanda Jerusalenman rishcacunapashmi chai huairata uyashpa ima pasashcata yachangapaj chai huasiman calpanajurca. Jesusta catijcuna shuj shuj shimicunapi parlanajujta uyashpami chai gentecunaca ninanda manllarinajurca. Chaimi cashna ninajurca: ‘Cai runacunaca, ¿nachu Galilea llactamanda? ¿Imashpata paicunataca huahuamandapacha ñucanchi rimashca shimita parlanajujta uyanchi?’ nishpa.

Chaimi Pedropash, caishuj apostolcunapash chai gentecunapa ñaupajpi shayarirca. Chaimi Pedroca nirca: Cangunami ‘Jesustaca huañuchircanguichi’. Shinapash Jehová Diosmi Jesustaca causachirca. Cunanga Jesusca cielopimi Diospa ali ladopi tiajun. Taita Diosca carashapachami nishca paipa jucha illaj  espiritutami cararca. Chaimi cai milagrocunata cangunapash ricunajunguichi, uyanajunchi nishpa.

Chaita uyashpami gentecunaca ninanda manllarirca. Pedropa nishcacunaca gentecunapa shunguman chayajpimi paicunaca cashna tapunajurca: “¿Imatata rurapashun?” nishpa. Chaimi cashna tigrachirca: Juchacunamanda arripintirishpa, “Jesucristopaj shutipi bautizarichi”. Chai jipami “Diosca, paipaj jucha illaj espirituta cangunaman caramunga” nishpa. Chai punllapica casi 3 mil gentecunami bautizarirca. Chai punllamandapachami Jesusta catijcunaca Jerusalén llactapi ashtahuan mirarca. Apostolcunaca espíritu santo ayudajpimi Jesusta catij congregacionguna ashtahuan tiachun ayudanajurca. Shinami Jesusta catijcunamanga Jesús imata yachachishcata yachachinajurca.

‘Jesusca, ñucata Mandajmi nishpa canba shimihuan villashpaca huañushcacunapa chaupimanda Dios paita causachishcata crishpaca quishpiringuimi’ (Romanos 10:9).