Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 Capítulo 13

Dios carashca causaita respetashunchi

Dios carashca causaita respetashunchi

1. Gentecunaman causaitaca ¿pita carashca?

JEHOVÁ DIOSCA ‘causaj Diosmi’ can (Jeremías 10:10). Paimi Tucuita Ruraj, causaita caraj Dios can. Bibliapica ninmi: “Canmi tucui imatapash rurashcangui. Can munashcamanda rurashcami, tucui ima cashpapash tian” nishpa (Apocalipsis 4:11). Jehová Diosmi causaita carashca. Chaimandami causaica shuj valishca regalo can (Salmo 36:9, liipangui).

2. Ali causangapaca ¿imatata rurana capanchi?

2 Jehová Diosca ñucanchi causachunmi micunata, yacuta caran (Hechos 17:28). Ashtahuanbachaca, ñucanchicuna cushilla causachunmi munan (Hechos 14:15-17). Chaipaca, Taita Diospa mandashcacunata cazunami canchi (Isaías 48:17, 18).

CAUSAITACA ¿IMASHINATA DIOSCA RICUN?

3. Caín, Abelta huañuchijpica ¿imatata Jehová Diosca rurarca?

3 Bibliapica yachachinmi ñucanchi causaita, shujcunapa causaitapash Jehová Diosca ninan valishcatami ricun nishpa. Shuj ejemplota ricushun, Adanba Evapa churi Caín runaca paipa cati huauqui Abelhuanmi ninanda culirarca. Shina culirashca cajpimi Jehová Diosca Caindaca cashna nishpa advirtirca, shina culira catishpaca pactara jatun nalita ruranguiman nishpa. Shina nijpipash Caín runaca na cazushpami ‘paipa huauqui Abelta huañuchirca’ (Génesis 4:3-8). Chaimandami Jehová Diosca Caindaca castigarca (Génesis 4:9-11). Shinaca culirashpa shujcunata na ricunayachinaca nimamanda nalichu can. Culira catishpaca imapash nalicunata rurashpami, para siempre causaitaca na chari ushashun (1 Juan 3:15, liipangui). Jehovata juyashcata ricuchingapaca, tucui gentecunatami juyaihuan tratana canchi (1 Juan 3:11, 12).

4. Israelitacunaman cushca leymandaca ¿imatata yachajunchi?

 4 Ashtaca ashtaca huatacuna jipaca, Jehová Diosca gentecunapa causai ninan valishca cashcatami ricuchirca. Chaimandami 10 mandamientocunata Moisesman curca. Chai leycunapimi “ama huañuchinguichu” nishpa mandarca (Deuteronomio 5:17). Shinaca, pipash huañuchishpaca paipash huañunami carca.

5. Abortanataca ¿imashinata Taita Diosca ricun?

5 Vijsayu huarmicuna huahuaguta abortachunga Taita Diosca nimamanda na munanllu. Nara nacirishca huahuagupa causaipash Jehovapaca ninan valishcami can. Israelitacunaman cushca leypica Jehová Diosca nircami, pipash vijsayu huarmita llaquichijpi chai huarmipa huahua huañujpica, culpata charijtapash huañuchinami can nishpa (Éxodo 21:22, 23, liipangui; Salmo 127:3). Shinaca, abortana o huahuata urmachinaca nimamanda nali cashcatami yachajunchi. (Página 222​pi nota 28​ta ricupangui.)

6, 7. ¿Imashinata ñucanchi causai valishca cashcata Diosman ricuchinchi?

6 Ñucanchi causai, shujcunapa causaipash valishca cashcata Jehová Diosman ricuchingapaca ¿imatata rurana canchi? Chaipaca ñucanchi causaita, shujcunapa causaitapash na peligropi churashpami respetashcata ricuchinchi. Chaimandami tabacota, imapash drogacunataca na chupana canchi. Chaicunaca huañuimanmi apan.

7 Taita Diosmi ñucanchimanga cuerpotapash, causaitapash cushca. Shinaca, pai munashcashnami ñucanchi cuerpotaca cuidana canchi. Ñucanchi cuerpota na cuidashpaca Diospa ñaupajpica nalimi ricurishun (Romanos 6:19; 12:1; 2 Corintios 7:1). Jehovami ñucanchimanga causaita cushca. Ñucanchi causaita na alicachishpaca, Jehová Diostaca na ali adorai ushashunllu. Huaquinbica ñucanchi causaipi imapash nali ruraicunata saquinaca ashata shinllimi ricurin. Shinapash ñucanchi causai valishca cashcata ricushpa,  nali ruraicunata saquingapaj esforzarijujpica Jehovallatami ayudanga.

8. Ñucanchi causaita, shujcunapa causaitapash cuidangapaca ¿imatata rurana capanchi?

8 Ñucanchi causaica juyailla ali carashca cashcatami yachajushcanchi. Jehová Diosca ñucanchi causaita, shujcunapa causaitapash ñucanchicuna ali cuidanataca confianmi. Chaimandami carrota, motota, imacunatapash yangataca na manejanachu canchi. Shinallata shujcunata chugrichinalla peligroso pugllaicunatapash na pugllanchichu (Salmo 11:5). Ñucanchi huasipash seguro cachunmi ali ricuna canchi. Jehová Diosca israelitacunataca mandarcami: “Mushuj huasita huasichishpaca, huasi jahua muyundipi patata rurangui. Shina rurashpami, maijambash chai jahuamanda urmashpa huañujpipash, na juchachi tucungui” nishpa (Deuteronomio 22:8).

9. Jehová Diosca ¿imashinata animalcunataca tratachun munan?

9 Jehová Diosca, animalgucunatapash cuidachunmi munan. Jehová Diosca animalcunapa aichata micungapaj, animalcunapa carahuan, milmahuan ropata rurangapaj o shuj millai animal llaquichigrijujpillami huañuchichun saquin (Génesis 3:21; 9:3; Éxodo 21:28). Shinapash animalcunata pugllaimandalla, llaquinaitaca na huañuchinachu canchi (Proverbios 12:10).

CAUSAITA RESPETASHUNCHI

10. Ñucanchi causai yahuarpi cashcataca ¿imashinata yachanchi?

10 Causai yahuarpi cajpimi, Jehová Diosca yahuartaca valishcatapacha ricun. Chaimandami, Caín paipa huauqui Abelta huañuchijpica Jehová Diosca nirca: “¿Imatata rurashcangui? cambaj huauquipaj yahuarmi, alpamandapacha ñucata caparijun” nishpa (Génesis 4:10). Abelpa causaica yahuarpimi carca. Chaimandami, Abelta huañuchijpica Jehová Diosca Caindaca castigarca. Shinallata, Noepa punllacunapi ninanda tamiashca jipapash causai yahuarpi cashcatami Jehová Diosca  ricuchirca. Noeta, paipa familiatapash animalcunapa aichata micuchun saquishpapash Jehová Diosca nircami: ‘Causaita charij tucui cuyurijcuna, verdella viñashcacunatapashmi canguna micuchun tucuillata cuni’ nishpa. Chai jipaca caitami mandarca: “Yahuarndi aichataca, napacha micunachu canguichi, causaica yahuarpimi tian” nishpa (Génesis 1:29; 9:3, 4).

11. Israelitacunamanga ¿imatata Jehová Diosca mandarca?

11 Yahuarta na micunachu canguichi nishpa Noeta mandashcamanda casi 800 huatacuna jipaca, cutinmi Jehová Diosca israelitacunamanga caita mandarca: ‘Israel puramanda cashpa, na cashpaca shuj llactamanda shamushca gentecuna cashpapash micuna animalta, na cashpaca alasyu animaltapashmi japishpa huañuchinga. Shina huañuchishpaca, yahuarta shitashpami alpahuan quilpanga’ nishpa. Shinaca, ‘yahuartaca na micunachu’ carca (Levítico 17:13, 14). Jehová Diosca israelitacuna yahuarta valishca cashcata ricuchunmi munarca. Paicunaca aichata micunalla cashpapash, yahuartaca na micunachu carca. Shuj animalta micungapaj huañuchishpaca yahuartaca alpapimi jichana carca.

12. Jesusta catijcunaca yahuartaca ¿imashinata ricuna can?

12 Jesús huañushcamanda huaquin huatacuna jipaca apostolcuna, Jerusalén congregacionmanda ancianocunapash, israelitacunaman cushca leycunamanda maijangunatalla Jesusta catijcuna pactachinatami ricungapaj tandanajurca (Hechos 15:28, 29, liipangui; 21:25). Shinami, Jehovapa ayudahuanga yahuar valishca cashcata intindirca. Chaimandami Jesusta catijcunaca yahuartaca valishca cashcata ricuna carca. Punda tiempopi Jesusta catijcunaca, yahuartaca na micuna, na ufianachu carca. Sipishpa huañuchishca o yahuarta na llujchishca animalpa aichatapash na micunachu carca. Yahuarta micushpaca yanga dioscunata adorajuj cuenda, huainayana juchapi urmana cuendami carca. Chai punllacunamandami Jesusta catijcunaca yahuartaca na micun, na ufian. Cunanbica ¿imashinata yahuartaca ricuna canchi? Cunanbipash  Jehová Diosca yahuartaca valishca cashcatami ricuchun munan.

13. Jesusta catijcunaca ¿imamandata yahuarta na churarina can?

13 Jesusta catijcunaca ¿yahuarta churarinachu can? Na. Jehová Diosca mandarcami, yahuartaca na micunachu, na ufianachu canguichi nishpa. Yuyapai, shuj doctor tragota ama ufianguichu nijpica, quiquinga tragota na ufiashpapash suerota cuenda ¿churaringuimanlla? Na, na churaringuimanllu. Shinallatami, yahuarta na micunachu, na ufianachu nishpa mandashcata cazungapaca, yahuartaca na churarinachu canchi. (Página 222​pi nota 29​ta ricupanchi.)

14, 15. Jesusta catijcunaca ¿imamandata causaita respetana, Jehovata cazuna can?

14 Shuj doctor yahuarta na churarishpaca huañunguimi nijpica ¿imatashi ruranguiman? Taita Dios mandashcata cazunata o na cazunataca cada unomi ricuna can. Jesusta catijcunaca Taita Dios carashca causaitaca ninandami respetanchi. Chaimandami causashpa catingapaj shuj shuj tratamientocunata mascashpapash, yahuartaca nimamanda na churarinchi.

15 Taita Dios carashca causaica ninan valishcami can. Ñucanchi sano causangapaj munashpapash yahuartaca na churarinchichu. Jehovata na cazushpa ashaguta ashtahuan causanapa randica, Jehovata cazunami ashtahuan ali can. Jesusca nircami: “Maijan cashpapash paipaj causaitalla quishpichingapaj munashpaca, chingaitami chinganga. Ashtahuangarin ñucata catijushcamanda huañunatapash na manllashpaca, causaitami charinga” nishpa (Mateo 16:25). Jehová Diostaca juyaimandami cazuna canchi. Ñucanchicunapa ima ali cashcatapash paica alimi yachan. Chaimandami Jehová shina causaitaca alicachishpa, valishca cashcata ricuna canchi (Hebreos 11:6).

16. Jehovata sirvijcunaca ¿imamandata cazuna can?

16 Jehová Diosta sirvijcunaca tucui shunguhuanmi yahuarmanda imata mandashcata cazungapaj munan. Chaimandami  yahuartaca na micun, na ufian, ni doctorcuna yahuarta churarinami canguichi nijpipash na churarin. * Shinapash, jambiringapaca shuj shuj tratamientocunata ali ricushpami agllan. Shinallata paicunaca alimi yachan yahuarta, causaita cuj Dios gentecunapa ima ali cashcata yachajta. ¿Quiquinbash shinallatachu yuyangui?

PUNDA TIEMPOPICA ¿IMAPATA YAHUARTACA OCUPAN CARCA?

17. Israelitacunaca ¿imapata yahuartaca ocupan carca?

17 Moisesman cushca Leypica, Jehová Diosca israelitacunataca nircami: ‘Causaica yahuarpimi. Yahuartaca, juchata anchuchichun cangunapaj almamanda [o causaimanda] cushpa, altarpi churashpa rupachinajuchunmi curcani. Chai yahuarmi, runapaj juchacunataca anchuchinga’ nishpa (Levítico 17:11). Israelitacuna imapash juchapi urmashpa Jehová perdonachunga, shuj animalgutami sacerdotepaman apana carca. Sacerdotemi chai animalta huañuchishpa yahuartaca Diospa templo huasi altarpi tsirapachina carca. Chaipallami Jehová Diosca israelitacunataca yahuarta ocupachun saquirca.

18. Jesús huañushcamandaca ¿imatata chasquishun?

18 Jesús cai Alpaman shamushpaca paipa causaita cushpami, juchata perdonachun shuj animalta cuna leytaca tucuchirca. Chaimandami ñucanchi juchacunapash perdonashca caita ushan (Mateo 20:28; Hebreos 10:1). Jehová Diosca paipa Churita ñucanchimanda huañuchun cachamushpami tucuicunaman para siempre causana oportunidadta curca. Jehová Diospaca, Jesuspa causaica ninan valishcami carca (Juan 3:16; Hebreos 9:11, 12; 1 Pedro 1:18, 19).

Yahuarta, causaita respetashcataca ¿imashinata ricuchi ushangui?

19. Gentecunapa causaimanda ama juchachichunga ¿imatata rurana capanchi?

19 Ñucanchicunaman causaita carashcamandaca Jehová  Diostaca ninandami agradicinchi. Chaimandami shujcunapash Jesuspi feta charichun, para siempre causaita charichunbash villachinchi. Gentecunata juyaimandami, paicunapash shina ali causaita chasquichun cushijushpa yachachinchi (Ezequiel 3:17-21). Shinami ñucanchipash apóstol Pablo shina nishun: “Maijambash chingaita chingagrishpaca, pipash na ñucataca juchachinachu cahuanguichi. Taita Dios imata rurajujtapash na pacashpami, tucuita cangunaman villashcani” nishpa (Hechos 20:26, 27). Ñucanchi causaita, yahuarta respetashcata ricuchishpaca, shujcunamanbash Jehová Diosmanda villachingapami munashun. Shinami Jehovapa carashca causaica ninan valishca cashcata ricuchishun.

^ par. 16 Yahuarta na churarinamanda ashtahuan yachangapaca “Manténganse en el amor de Dios” nishca libropa página 77-79​ta ricupangui. Cai librotaca testigo de Jehovacunami rurashca.