Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 LECCIÓN 21

Betelca ¿imata can?

Betelca ¿imata can?

Dibujajcunapa oficina (Estados Unidos)

Alemania

Kenia

Colombia

Hebreo shimipi Betel nishpaca ‘Diospa huasi’ nisha ninmi (Génesis 28:17, 19). Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi Betel shuti huasicunata charin. Chai huasicunamandami ali villaicunata villachinajuchun ricurian. Cuerpo Gobernanteca Nueva York (Estados Unidos) llactapi Betelmandami tauca llactacunapi tiaj Betelcunapi imacunatalla rurajta ricurianajun.

Betelca tucui shunguhuan Diosta sirvichunmi ayudan. Betel huasicunapi sirvij gulpi huauquicunata, panicunatami familia Betel nishpa rijsin. Shuj familiashnapachami tandanajushpa causan, micun, trabajan, Bibliamandapash yachajun (Salmo 133:1). Betelpica Diosta ali sirvij huauquicuna, panicunami tucui tiempo Diospa munaita rurashpa, Diospa Reinomanda villaicunata villachichun apoyan (Mateo 6:33). Betelpi causajcunaca gulpicunami maipi puñunata, micunatapash charin. Shinallata minishtirishca cosasgucunata randingapami ashalla culquitapash chasquin. Cada unomi imata ruranata ña yachan. Huaquingunaca cocinapi, comedorpi, oficinacunapipash ayudan. Shujcunaca publicaciongunata imprimina maquinacunata ricushpa, cuartocunata limpiashpa, tajshashpa, shuj cosascunatapash rurashpami ayudan.

Betelca Diospa Reinomanda villachichunmi ayudan. Ashtaca ashtaca gentecuna Bibliamanda yachachishcacunata uyachumi Betelca ayudajun. Chaipami cai folletotapash rurashca. Caitaca Cuerpo Gobernantemi escribichirca. Jipaca computadoracunata utilizashpami mundo enteropi tiaj ashtaca oficina de traducciongunaman cachan. Chai jipaca ñapash imprimij maquinacunapi imprimishpami 110 mil yali congregaciongunaman publicaciongunata cachan. Tucui chaicunata shinangapaca Betelpi sirvijcunami alipacha ayudan. Shinami ali villaicunata uchalla villachichun ayudan (Marcos 13:10).

  • ¿Picunata Betelpi sirvin?

  • Betelpi sirvijcunataca ¿imashinata ayudan?

  • Betelpi sirvijcunaca ¿imata uchalla rurachunda ayudan?