Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

 JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Quiquinba tiempota, quiquinba fuerzata ali utilizaita ushapangui

Quiquinba tiempota, quiquinba fuerzata ali utilizaita ushapangui

Isaías runagu nishcashnami cunanbica Jehovapa organizacionga ashtahuan mirashpa catijushca (Is 54:2). Chaimandami ashtahuan Tandanajui Huasicunata, Jatun Tandanajui Huasicunata, Betelpi shuj shuj huasicunata shayachina minishtirishca. Chai huasicunata shayachishca jipaca chai huasicunata cuidana, arreglanami minishtirin. Shinaca Jehová Diosman imagutapash carangapaca ¿imashinata ñucanchi tiempota, fuerzatapash utilizaita ushapanchi?

  • Ñucanchi Tandanajui Huasicunata limpiaita ushapanchi.

  • Tandanajui Huasita imashina cuidanata yachajuita ushapanchi.

  • Voluntario local de diseño y construcción (DC-50) nishca solicitudtami cachaita ushapanchi. Shinami Tandanajui Huasicunata shayachingapaj o cuidangapaj ayudaita ushapanchi.

  • Programa de voluntarios (A-19) nishca solicitudtami cachaita ushapanchi. Shinami Betelpi cashpa o shuj ladopi cashpapash shuj semanata o ashtahuan punllacunata ayudaita ushapanchi.

SHUJ MUSHUJ CONSTRUCCIONBA ARREGLOCUNA NISHCA (UCHILLA VIDEOTA) RICUSHCA JIPACA, CAI TAPUICUNATA CONTESTAPANGUI:

  • 2014 huatamanda vichaica ¿imashinata videocunataca utilizanajupashcanchi?

  • Videocunata ashtahuan rurangapaca oficinacunatami minishtipanchi. Shinapash chai oficinacunataca ¿imahorata huasichi callaringa? Shinallata ¿imahorashi huasichi tucuringa?

  • Voluntario huauquipanicunaca ¿imashinata cai construccionbica ayudaita ushan?

  • Rámapo construccionbi ayudangapaj munashpaca ¿imamandata DC-50 nishca solicitudta cachana capanchi? Shinallata ¿imamandata LDC nishca departamentotapash ayudana capanchi?

  • Jehová Dios cai construccionda ñaupaman pushajushcataca ¿imashinata yachapanchi?

  • Ñucanchi chai construccionbi ayudangapaca ¿imatata rurai ushapanchi?