Danielca Jehová Diosta ali adorangapaj munashpami, Jehová Diostaca cada punlla mañan carca. Shuj leyta rey llujchijpipash, cada punlla Jehová Diosta mañanataca na saquircachu.

6:10

Jehová Diosta ali adorangapaj munashpaca ¿imatata cada punlla rurana capani?