Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

 BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA | ÉXODO 37, 38

Tabernáculo carpa huasi ucupi altarcunaca ¿imapata sirvin carca?

Tabernáculo carpa huasi ucupi altarcunaca ¿imapata sirvin carca?

37:25, 29; 38:1

Tabernáculo carpa huasi ucupi altarcunaca Jehová Dios mandashcashnami rurashca carca. Chai altarcunaca shuj shuj cosascunatami ricuchijurca.

  • Jehová Diospaca, alipacha rurashca mishquillaguta ashnajuj incienso cuendami, ñucanchi tucui shunguhuan mañashcacunaca ricurin.

  • Rupachina altarpi Jehovaman cushca animalcunataca tucuitami Jehová Diosca chasquin carca. Chai altarca Jesús huañujpi Jehová, Jesusta chasquinatami ricuchijurca. Chai altarca tabernáculo carpa huasi ñaupapimi tiajurca. Chaica Jesús huañushcapi tucui shunguhuan crina cashcatami ricuchirca. Shina crishpallami Jehovapa ñaupapica ali ricurishun (Jn 3:16-18; Heb 10:5-10).

Imashinami inciensota alipacha ruran carca. Shinallatami ñucanchi Taita Diosman rurashca mañaicunaca cana can (Sl 141:2).