Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

 JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Noviembre quillapica Taita Diospa Reinomanda o Gobiernomandami ashtahuan villachishun

Noviembre quillapica Taita Diospa Reinomanda o Gobiernomandami ashtahuan villachishun

Jesusca ‘Taita Dios mandajujmanda [o Gobiernomanda] ali villaitami’ gentecunamanga villarca. Shinallata Taita Diospa Gobierno ucha chayamuchun nishpa mañachunmi yachachirca (Lu 4:43; Mt 6:9, 10). Noviembre quillapica Taita Diospa Reinomanda o Gobiernomandami ashtahuan villachingapaj esforzaripashun (Mt 24:14). Noviembre quillapi ashtahuan villachingapaj cunanmandallata seguraripashunchi. Chai quillapica precursor auxiliarcunaca 30 o 50 horascunatami villachi ushanga.

Noviembre quillapica Taita Diospa Gobiernomanda parlaj textota gentecunaman liingapaj esforzaripashunchi. Bibliapa textocunataca gentecunapa crishcacunapi pensarishpami liina capanchi. Pihuanbash parlai callarishpa paicuna ashtahuan yachajungapaj munajpica, Taita Diospa Reino o Gobiernoca ¿imata can? nishca Villajun revistata saquipangui. Chai personahuan cutin parlangapaj quidapangui. Shinallata Yachachingapaj publicacionguna nishcamanda shuj publicacionhuan Bibliamanda yachachi callaripangui. Ñallami Taita Diospa Gobiernoca cai alpapi tiashca tucui gobiernocunata tucuchinga (Da 2:44; 1Co 15:24, 25). Shinaca noviembre quillapica Jehová Diosmanda y paipa Gobiernomanda ashtahuan villachingapaj esforzaripashunchi.

Taita Diospa Gobiernoca cai alpataca shuj juyailla paraisotami ruranga.