Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

 BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA | JUAN 13, 14

‘Ñuca rurashcashna, cangunapash rurachunmi chashna’ rurani

‘Ñuca rurashcashna, cangunapash rurachunmi chashna’ rurani

13:5, 12-15

Jesusca paipa apostolcunapa chaquita maillashpami paicunapash na jariyashpa, shujcunata sirvina cashcata yachachirca.

Humilde cashpaca...

  • ... culiraricuna tiajpica ¿imatata rurasha?

  • ... nalita rurajujta ricushpa pipash consejajpica ¿imatata rurasha?

  • ... Tandanajui Huasita limpiana o arreglana cajpica ¿imatata rurasha?