Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

¿Huañushca gentecunaca cutin causaringacha? tratadohuanmi Tuvalu shimipi villachijun.

TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ HOJA Octubre de 2017

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

¿Imashinata Villajun revistata saquishun, Taita Diosta juyashcata imashina ricuchinatami yachachishun. Caipi ejemplocunata ricushpa quiquin imata nigrijushcata ricupangui.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Daniel escribishca profeciaca Mesías chayamunatami villajurca

Daniel capítulo 9​pimi Mesías chayamunata villajun. Chai profeciapica ¿imacunatallata ashtahuan villajun?

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Bibliata aliguta yachajujcuna cangapaca ¿imatata rurana capanchi

Bibliata aliguta yachajuj cashpaca, shinlli llaquicuna shamujpipash Jehová Diosmandaca na caruyanguichu. Shinapash ¿imatata rurana capanchi?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jehová Diosca jatun mandajcuna ima tucunatami villarca

Jehová Diosca Danieltami villachichirca, maijan llactacuna, maijan mandajcuna ricurinata, chingarinatapash.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jehová Diosca llaquishpa juyanatami alicachin. ¿Quiquinbash llaquishpa juyanata alicachipanguichu?

¿Imamandata llaquishpa juyanchi? ¿Imatata Oseasmanda, paita jichushpa rishca huarmimandapash yachajupanchi?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jehová Diosmanga ima ashtahuan ali cajtami cuna capanchi

Ñucanchicuna tucui shunguhuan sirvingapaj esforzarinaca ñucanchipallatami ali can, Jehová Diospash cushijun. Jehová Diosman ima ashtahuan ali cajta cungapaca ¿imatata rurana capanchi?

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Jehová Diosta alabashpami causana canchi

Causaitaca Jehová Diosmi carashca. Tucuicunami ñucanchi ruraicunahuan Jehová Diosta alabangapaj esforzarinchi.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

‘Cangunapa churicunapash, ushicunapashmi villanajunga’

¿Imashinata ungidocunataca villachinapi ayudaita ushanchi?