Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Tandanajuipi Yachajungapaj Hoja  |  Octubre de 2016

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

 Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

VILLAJUN

Tapui: Tucuicunallatami huaquinbica pipash cushichichun minishtinchi. Shinapash ¿pita ñucanchitaca cushichita ushan?

Texto: 2 Cor. 1:3, 4

Publicación: Cai revistapimi Taita Dios ñucanchicunata imashina cushichijta villachijun.

BIBLIAHUAN YACHACHISHUNCHI

Tapui: Huañushca jipaca ¿imata pasan?

Texto: Juan 11:11-14

Bibliapi nishca shinaca: Huañushca jipaca tucuimi chaipi tucurin. Chaimandami huañushca jipa maimanbash rinataca na manllana capanchi. Jesusca nircami, huañushcacunaca sumajta puñujuj cuendami can. Chaimandami huañushca Lázaro runagutaca ‘rijchachigrini’ nirca. Jesusca ñucanchi juyashca familiacunatapashmi cai Alpapi causashpa catichun rijchachinga (Job 14:14).

TANDANAJUIPA INVITACIÓN (inv)

Publicación: Bibliamanda yachajungapaj shuj tandanajuimanmi invitangapaj munapani. Gratismi canga. Chai tandanajuitaca ñucanchi Tandanajui Huasipimi charipashun. Cai hojagupimi ñucanchi Tandanajui Huasi maipi cajta, tandanajuicuna ima horas canatapash nijupan. [Ima tema discurso tianatapash villapangui].

Tapui: ¿Ima punllapash ñucanchi Tandanajui Huasiman shamupashcanguichu? [Uyangapaj munana cajpica, Ñucanchi tandanajuicunaca ¿imashinata can? videota ricuchipangui].

QUIQUIN IMATA NIGRIJUSHCATA ESCRIBIPAI

Caishuj ejemplocunata ricushpa quiquin imata nigrijushcata escribipai