Gentecunatami tandanajuicunaman invitanajun

TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ HOJA Octubre de 2016

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

?¿Imashinata Villajun revistahuan, Tandanajuipa invitación hojahuan, Bibliahuan yachachishunchi nishca partepi yuyaicunahuanga villachishun?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

“Mandaj Diostaca, cambaj tucui shunguhuan yariangui [confiangui]”

Proverbios capítulo 3pica ninmi, Jehová Diospi tucui shunguhuan confiajpica paica bendiciangami nishpa. ¿Jehovapi tucui shunguhuan confiajushcata o na confiajushcata yachangapaca ¿imatata rurai ushapanchi

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

“Cambaj shungupica na yarinachu cangui”

Proverbios capítulo 7pica, Jehovapa mandashcacunata na cazuimanda shuj joven juchapi urmashcatami parlajun. ¿Imatata paicunamandaca yachajunchi?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Ali yachaita japinaca, ashtahuan ali orotapash yalimi

Proverbios capítulo 16pimi nin, ali yachaita japinaca, ashtahuan ali orotapash yalimi nishpa. ¿Imamandata ali yachaita charinaca ashtahuan yali ali can?

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Ali comentariocunata cungapaca ¿imatata rurana canchi?

Ali comentariocunaca congregaciondapash comentariota cuj huauquita o panitapashmi ayudan. Ali comentariocunata cungapaca ¿imatata rurana canchi?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Shujcunahuan tranquilo causanata mascashunchi

Jehová Dios ayudajpimi israelitacunaca paicunapura tranquilo causarca. Ima llaqui ricurijpipash Bibliapi consejocunata catishpami shujcunahuan tranquilo causaita ushanchi.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

“Huahuataca, ali causaita yachachingui”

¿Imamandata huahuacunata yachachijushpa tacurishpapash juyaihuan tacurina can? Proverbios capítulo 22pica taitamamacunamanga ali consejocunatami cun.

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

¿Tarjeta de presentación jw.org nishcata gentecunaman saquinajunchichu?

Tarjeta de presentación jw.org nishcata saquishpami gentecunataca Diospa Shimita liichun, jw.org paginata ricuchunmi animana canchi.