VILLAJUN

Tapui: Tucuicunamanda yalica ¿pita ashtahuanbachaca imagutapash caraj can?

Texto: Snt 1:17

Publicación: Cai Villajun revistapimi Taita Dios carashcata imashina valichina cashcata, chai regalo valishcapacha cashcatapash ricuchijupan.

BIBLIAHUAN YACHACHISHUNCHI

Tapui: Taita Diosca ¿ima shutita can?

Texto: Sl 83:18, NM

Bibliapi nishca shinaca: Diospa shutica Jehovami can.

¿QUIQUINBA FAMILIACA CUSHILLA CAUSAITA USHANLLU? (hf)

¿Imatata ni ushapanchi?: Familiamanda parlajuj shuj uchilla videogutami ricuchinajupanchi. [¿Quiquinba familiaca cushilla causaita ushanllu? folletomanda parlaj videota ricuchipangui].

Publicación: Cai videopi ricuchishca folletota liingapaj munajpica, shuj folletoguta gratis saquipashallami. Na cashpaca, Internetpi imashina descarganatapash ricuchipashallami.

QUIQUIN IMATA NIGRIJUSHCATA ESCRIBIPAI

Jahuapi ejemplocunata ricushpa, villachijushpa quiquin imata nigrijushcata escribipai.