Sunem llactamanda cuitsaguca ¿ima ali ejemplotata Jehovata sirvijcunamanga saquirca?

2:7; 4:12

  • Pitapash ciertopacha juyashpa cazarangapami shuyajurca.

  • Ari nilla nishpa shujcuna atichinajujpipash na uyarcachu.

  • Humildemi carca, na cridayashcachu carca, shujhuan shujhuanbash na purinllu carca.

  • Imata nijujpipash, culquita, joyacunata carangapaj munajpipash na chasquircachu.

Pensaripai:

“¿Imapita Sunem llactamanda cuitsagupa ejemplota cati ushani?”