Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

14-20 de junio

DEUTERONOMIO 5, 6

14-20 de junio
  • Cántico 134 mañaipash

  • Tandanajuita callaringapaj yuyaicuna (1 min.)

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

ALI YACHACHIJCUNA CASHUNCHI

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI