Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

¿Imashinata Diostapash, gentecunatapash juyashcata ricuchi ushapanchi

¿Imashinata Diostapash, gentecunatapash juyashcata ricuchi ushapanchi

Cunanbica Moisesman cushca Leyta pactachina obligaciondaca ñaña charinchichu. Shinapash Jehová Diosta sirvijcunaca Diostapash, gentecunatapash juyashcatami ricuchina capanchi (Mt 22:37-39). Shina juyaita ricuchingapaca ñucanchillatami esforzarina capanchi. Chaipaca cada punllami Bibliata liina capanchi. Shinallata liishcapi pensarinami Jehovapa cualidadcunata ashtahuan rijsishpa, shuj ali Dios cashcata cuenta japichun ayudanga (Sl 27:4). Shina rurashpaca Jehovata ashtahuan juyashpami, Jehová Dios pensashcashna pensashun. Shinami Jehovapa mandashcacunata cazushpa, shujcunata tucui shunguhuan juyashun (Jn 13:34, 35; 1Jn 5:3). Bibliata cushijushpa liingapaj quimsa yuyaicunata ricupashunchi.

  • Aliguta pensarishpa liipangui. Imata liijushpapash chaipi cashcashna ricungapaj, uyangapaj, mutijingapaj esforzaripashunchi. Shinallata paicuna imashina sintirishcata ñucanchipash pensaripashunchi.

  • Imashina liinataca quiquin agllapangui. Bibliata liijushpaca uyarijtami liina capanchi. Bibliapa grabacionda uyashpapash ñucanchi Bibliapimi catina capanchi. Shinallata Bibliapi gentecunamanda, ñucanchi gushtashca temacunamanda liinallami capanchi. Por ejemplo, Jesusmanda ashtahuan yachajungapaca Guía para el estudio de la Palabra de Dios nishca folletopi 4 y 16 temacunata ricunallami capanchi. Cada Punlla Diospa Shimita Intindingapaj folletopa textocunata liishpapash, chai textocunapa capitulocunatapashmi liina capanchi. Shinallata Bibliapa librocunata ima huatacunapi escribishcata ricushpami callarimandapacha liinalla capanchi.

  • Intindina munaihuan liipangui. Bibliata liishpa tucuchinamandallaca na liinachu capangui. Cada punlla shuj capitulota liijushpapash ali intindishpami liina capanchi. Imata liishcapipashmi pensarina capanchi. Bibliapi imapash yuyaita ali intindingapaca investiganami capanchi. Shinallata mapa nishca dibujocunata, Bibliapa último paginacunapi notacunatapash ricunallami capanchi. Mashna tiempota liishpapash, liishcapi pensaringapami chai tiempotalla llujchina capanchi.