Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

VILLAJUN

Tapui: Quiquinba yuyaipica, Taita Diospa carashcacunamandaca ¿maijanda ashtahuan ali can?

Texto: Juan 3:16

Publicación: Cai Villajun revistapimi, ñucanchimanda huañuchun Jesusta imamanda Taita Dios cachamushcata, Taita Diosta imashina agradicinatapash yachachijupan.

DIOSPA REINOCA ¿IMATA CAN? (T-36)

Tapui: Tratadota ricuchishpa tapupangui: “Quiquinba yuyaipica Taita Diospa Reinoca ¿ñucanchi shungupicha can? ¿Taita Diospa munaicha can? ¿Cielopi gobiernocha can?” nishpa.

Textocuna: Dan. 2:44; Is. 9:6

Publicación: Cai hojagupimi, Taita Diospa Reinomanda yachajuna imamanda quiquinba ali cajta yachajuita ushapangui.

JESÚS HUAÑUSHCATA YARINGAPAJ INVITACIÓN

Cashna nipangui: Tucui gentecunatami shuj alipacha tandanajuiman invitanajupanchi. [Invitación hojaguta cupangui]. Mundo enteropi ashtaca millón gentecunami 11 de abriltaca Jesús Huañushcata Yaringapaj shuj tandanajuita charipashun. Chai tandanajuipica Jesús huañushpa ñucanchita imashina ayudajtami yachajupashun. Chai tandanajuica gratismi canga. Cai hojagupimi maipi, ima horas canata villajupan. Shamupangui.

QUIQUIN IMATA NIGRIJUSHCATA ESCRIBIPAI

Jahuapi ejemplocunata ricushpa, villachijushpa quiquin imata nigrijushcata escribipai