Gentecunaca shujcunata mandaitapash na ushanchichu, shujcunata mandana derechotapash na charinchichu

10:21-23

  • Israel llactata ñaupaman pushajcunaca Jehová Diospa mandashcacunata na catircachu. Chaimandami israelitacunapash caita chaita rirca.

  • Jehová Diospa mandashcacunata catijcunaca tranquilo, cushilla, alimi causarca.