Jesús Huañushcata Yarina tandanajuimi ñucanchicunataca, Jesusta Jehová Dios cai Alpaman cachamushcata yarichun ayudan. Jesús ñucanchimanda huañushcamandami, causarina bendiciondapash, shuj bendiciongunatapash chari ushanchi. Jehová Diosca gentecuna huañuchunga nunca na munashcachu. Chaimandami, ñucanchi familia huañujpica ashtacata llaquirinchi (1 Cor. 15:26). Jesuspash paipa ali amigo Lázaro huañujpi gentecuna huacanajujta ricushpaca ninandami llaquirirca (Juan 11:33-35). Ashtahuangarin Jesusca paipa Taitashnami can. Chaimandami yachanchi, ñucanchi familia huañujpi ñucanchi huacanajujta ricushpaca Jehová Diospash ninandami llaquirin (Juan 14:7). Jehová Diosca paita ali sirvijcuna huañujpi causachingapaca shuyajunmi. Ñucanchipash huañushcacuna causarina punllatami shuyanajunchi (Job 14:14, 15).

Jehová Dios ordenado Dios cashcataca alimi yachanchi. Chaimandami huañushcacunata causachishpaca pai munashcashna causachinga (1 Cor. 14:33, 40, NM). Chai punllacunapica huañui tiajpi huacanajunapa randica cushijushpami causarishcacunataca chasquinajushun. Shinaca pipash huañujpicarin ¿causarina esperanza tiashcapi pensaringapaj tiempota llujchipanguichu? (2 Cor. 4:17, 18). Causarina bendicionda Jehová carashcamanda, huañushcacuna causarinata Bibliapi villashcamandaca ¿Jehovata agradicipanguichu? (Col. 3:15).

  • Huañushcacuna causarijpica ¿pitata ashtahuanbachaca ricungapaj munapanguiman?

  • Bibliapi gentecunamandaca ¿pitata rijsingapaj, paihuan parlangapaj munapanguiman?