Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Jesús Huañushca Punllatami Alemania llactapi yarinajun

TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ HOJA Marzo de 2016

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

¿Imashinata Villajun revistata, Jesús Huañushcata Yaringapaj invitación hojata gentecunaman saqui ushapanchi? Cai ejemplopi ricushpa quiquinllata imata ninata escribipai.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Esterca Jehovatapash paipa llactatapashmi pundapi churarca

Esterca na manllashpami paipa causaitapash peligropi churarca, judiocunata ama tucuchichun Mardoqueo shuj mushuj leyta llujchichunbashmi ayudarca (Ester 6-10).

ALI YACHACHIJCUNA CASHUNCHI

Ashtahuan aliguta villachishunchi: Quiquinba yuyaicunata catishpa revistahuan villachingapaj prepararipai

Quiquinba yuyaicunata catishpa Villajun revistata saquingapaj prepararingapaj munashpaca cai yuyaicunata catipai

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Ñucanchi invitashcacunataca cushijushpa chasquishunchi

Mushuj invitashcacunatapash, unaillata na villachishpa tandanajuiman na shamujcunatapash cushijushpa ali chasquipashunchi

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Llaquicunapi cashpapash siempremi Jobca Jehovata tucui shunguhuan cazurca

Jobca paipa tucui causaipimi Jehovata pundapi churarca (Job 1-5).

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jobca llaquillapacha cashcatami villarca

Jobca llaquillapacha cashpami panda yuyaicunata charirca. Shinapash Jehovata juyanataca na saquircachu. (Job 6-10).

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jobca Jehová Dios paita causachinatami crirca

Imashinami olivos quiru chaquishca cajpipash sapicuna cutin malqui tucunlla, shinallata Jehová Dios paita causachinatami Jobca crirca. (Job 11-15).

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Jesús paipa causaita cushcamandami huañushcacunaca causarita ushan

Jehová Dios paipa Churipa causaita cushcamandami huañushcacunaca causarita ushan. Huañui tiajpi huacajunapa randica huañushcacuna causarijpimi cushijushun.