Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

25 de junio a 1 de julio

Lucas 4, 5

25 de junio a 1 de julio
 • Cántico 37 mañaipash

 • Tandanajuita callaringapaj yuyaicuna (3 min. o menos)

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

 • Jesushna tentaciongunata mishashunchi(10 min.)

 • Bibliapa Valishca Yuyaicunata Mascashunchi (8 min.)

  • Lu 4:17. ¿Imamandata Jesusca Diospa Shimita ali rijsirca nipanchi? (Lu 4:17pa notacuna nwtsty “profeta Isaías escribishca rollo”).

  • Lu 4:25. Eliaspa punllacunapica ¿mashna tiempotata na tamiarca? (Lu 4:25pa notacuna nwtsty “quimsa huata chaupicaman”).

  • Cai semanapa Bibliata liina capitulocunapica ¿imatata Jehová Diosmandaca yachajupashcangui?

  • Cai semanapa Bibliata liina capitulocunapica ¿ima valishca yuyaicunatata ashtahuan taripashcangui?

 • Bibliata Liingapaj (4 min.): Lu 4:31-41.

ALI YACHACHIJCUNA CASHUNCHI

 • Segunda vez visitangapaj (3 min. o menos): “Villachingapaj yuyaicunamanda” ricuchipangui. Tarjeta de presentación jw.org nishcatapash saquipangui.

 • Tercera vez visitangapaj (3 min. o menos): Bibliamanda shuj textota agllashpa, Bibliamanda yachachina shuj publicacionda imashina saquinatapash ricuchipangui.

 • Bibliamanda yachachingapaj (6 min. o menos): jl lecc. 28.

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI