Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Tandanajuipi Yachajungapaj Hoja  |  Julio de 2017

 JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Quiquinba shungu ucupipashmi perdonarina capangui

Quiquinba shungu ucupipashmi perdonarina capangui

Huaquinbica, Jehová Dios ña perdonashca cajpipash, ñucanchillata perdonarinaca shinllimi can. Huata 2016​pi, “Jehová Diostaca na saquinachu canchi” nishca jatun tandanajuipica, ñucanchillata perdonarinamanda parlajuj shuj discurso, shuj videopashmi tiarca. Chai videotaca JW Library aplicacionman yaicushpa ricupangui. Chai jipaca cai cati tapuicunata contestapangui:

  • Soniaca ¿mashna tiempotata expulsashca carca?

  • Ancianocunaca ¿maijan textocunatata Soniamanga liirca? ¿Imashinata chai textocunaca ayudarca?

  • Soniaca, cutinmi testigo de Jehová can nijpica ¿imashinata congregacionbi huauquipanicunaca tratarca?

  • ¿Imacunamandata Soniaca na ali sintirijurca? ¿Imashinata paipa taitaca ayudarca?