Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Italia llactapimi huasin huasin villachinajun.

TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ HOJA Julio de 2017

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

¿Imashinata Villajun revistatapash saquishun, causaita Taita Dios carashcatapash Bibliahuan yachachishun? Caipi ejemplocunata ricushpa quiquin imata nigrijushcata ricupangui.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

¿Quiquinga ‘aicha shungutachu’ charipangui?

Diversiongunata, arreglarinata agllajujpica ¿imatata ñucanchi shunguca ruraita ushan? ‘Aicha shunguta charina’ nishpaca ¿imatata nisha nin?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

¿Imata nishcataca pactachipanguichu?

Rey Sedequiaspa ejemplopi ricushca shinaca, ¿imamandata ñucanchi imata nishcata na pactachinaca na ali can?

TESOROS DE LA BIBLIA

Jehová Dios perdonashpaca, cungaitapachami cungan

¿Picunata Jehová Dios perdonashcatata Bibliapica villajun? ¿Imashinata rey Davidpi, rey Manasespi, apóstol Pedropi pensarinaca Jehová Dios perdonanata tucui shunguhuan confiachun ayudan?

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Quiquinba shungu ucupipashmi perdonarina capangui

Huaquinbica, Jehová Dios ña perdonashca cajpipash, ñucanchillata perdonarinaca shinllimi can. Shina cajpica ¿imata ñucanchitaca ayudai ushan?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

¿Pita mandanata japina derechota charin?

Ezequielca mandanata japina derechota charij profeciamandami parlarca. ¿Imashinata chai profeciaca pactarirca? Shinaca ¿imatata Jehová Diosmanda yachajupanchi?

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Huasin huasin villachijushpaca ali portaripashunchi

Huasin huasin villachijujpica, gentecunaca ñucanchicuna paicunata na ricunajujpipash, paicunaca ñucanchicunata imata ruranajushcata, imata ninajushcatami uyanajun. Shinaca ¿imashinata aliguta portari ushapanchi?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Tiro llacta ima pasashcata yachashpami, Jehová Diospa Shimipi ashtahuan confianchi

Ezequiel libropica, Tiro llacta imashina tucuchi tucunatami villajurca. Chai villashcacunaca tucui tucuimi pactarirca.