Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

23-29 de Julio

Lucas 12, 13

23-29 de Julio
 • Cántico 4 mañaipash

 • Tandanajuita callaringapaj yuyaicuna (3 min. o menos)

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

 • Gorrión nishca urpigucunamandaca ashtahuan yali valishcami canguichi(10 min.)

  • Lu 12:6. Jehová Diosca ashtahuan uchila urpigucunatapashmi yarin (Lu 12:6pa notacuna nwtsty “gorrionguna”).

  • Lu 12:7. Jehová Diosca tucuitami ñucanchimandaca yachan. Shinami pai ñucanchita ninanda juyashcata ricuchin (Lu 12:7pa notacuna nwtsty “cangunapa umapi mashna ajcha tiajtapash tucuilla cuentashcallami”).

  • Lu 12:7. Jehová Diosca paita sirvijcunataca, cada unotami ninanda alicachishpa ricun (cl-S pág. 241 párrs. 4, 5).

 • Bibliapa Valishca Yuyaicunata Mascashunchi (8 min.)

  • Lu 13:24. Cai textopi Jesuspa shimicunaca ¿imatata nisha nin? (Lu 13:24pa notacuna nwtsty “Shinlli tucunami canguichi”).

  • Lu 13:33. Jesusca ¿imamandata chai shimicunataca nirca? (Lu 13:33pa notacuna nwtsty “na charinllu”).

  • Cai semanapa Bibliata liina capitulocunapica ¿imatata Jehová Diosmandaca yachajupashcangui?

  • Cai semanapa Bibliata liina capitulocunapica ¿ima valishca yuyaicunatata ashtahuan taripashcangui?

 • Bibliata Liingapaj (4 min.): Lu 12:22-36.

ALI YACHACHIJCUNA CASHUNCHI

 • Segunda vez visitangapaj (3 min. o menos): “Villachingapaj yuyaicunamanda” ricuchipangui. Bibliamanda yachajujcunata tandanajuicunaman imashina invitanatapash ricuchipangui.

 • Tercera vez visitangapaj (3 min. o menos): Bibliamanda shuj textota agllashpa, Bibliata yachachingapaj shuj publicacionda imashina saquinata ricuchipangui.

 • Bibliamanda yachachingapaj (6 min. o menos): lvs-S págs. 214, 215 párrs. 4, 5.

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

 • Cántico 116

 • Ima pasajpipash paicunataca nunca na cungashcachu (15 min.): Videota ricuchipangui. Chai jipaca cai cati tapuicunata rurapangui:

  • Cai quimsa huauquipanicunaca ¿ima llaquicunatata chimbapurana tucurca?

  • Paicunata na cungashcataca ¿imashinata Jehová Diosca ricuchirca?

  • Jatun llaquicunata charishpapash Jehová Diosta sirvishpa catingapaca ¿imatata rurarca? ¿Imashinata shujcunataca animashca?

  • ¿Imashinata congregacionbi ungüihuan cajcunata o mayorlla huauquipanicunaman juyaita ricuchi ushapangui?

 • Diospa Shimimanda Yachajungapaj (30 min.): jy-S cap. 30.

 • Cunan imata yachajushcata, caya semana imata yachajunata yarichingapaj (3 min.)

 • Cántico 5 mañaipash